• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Przeznacza się do zbycia następujące lokale mieszkalne znajdujące się przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Lubieniu Kujawskim, z udziałem w działce gruntowej nr 312/5:

Lp.

Oznaczenie lokalu mieszkalnego

Powierzchnia w m 2

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

M1

56,37

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

83.400,00

2.

M2

57,33

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

 84.800,00

3.

M3

37,57

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

57.100,00

4.

M4

39,30

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

59.700,00

5.

M5

26,07

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

39.600,00

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: samodzielne lokale mieszkalne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony pod usługi. Działka znajduje się na granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta Lubień Kujawski, ujętej jako zabytek w wojewódzkiej ewidencji zabytków.    
  2. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
  3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 24 października 2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322.