• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

47682411 261931744485659 4294136035144630272 nW sobote 1 grudnia w Sp nr 19 we Włocławku odbyły sie Mistrzostwa Województwa Kujawsko Pomorskiego w Karate Tradycyjnym Dziękujemy wszystkim za super atmosferę i gratulujemy osiągnięć Zawodnicy naszego klubu zajmowali następujące miejsca w swoich grupach. Więcej: --tutaj--

 

 

 

odrGmina Lubień Kujawski, Firmy: POLCALC Sp. z o.o., AGROFARM oraz JANKAR zapraszają rolników oraz osoby związane z rolnictwem z terenu gminy Lubień Kujawski na darmowe szkolenie z zakresu  m.in. upraw roślin. Szkolenie odbędzie się w dniu 13 grudnia br. w zajeździe Arkadia w godzinach 10:00 - 13:00. W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia z zakresu m.in. nowoczesnej uprawy gleby Strip till (uprawa pasowa), produktów z gamy firm Yara oraz POLCALC, ofert sprzedaży kukurydzy a także ubezpieczeń firmy CONCORDIA. Z przyczyn organizacyjnych ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na szkolenie prowadzi Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: 
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-246/18
Numer konkursu LGD: 4/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: 2

Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych



Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

 1. Kryteria wyboru projektu;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
 5. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];[1];
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru projektu;
 11. Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 15. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 16. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”;
 17. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 18. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD;
 19. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania.

  Dokumenty pomocnicze - pobierz

0001 15

Kartka

drogaGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo i Gagowy. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 14 grudnia br. do godz. 13: 00. Zadanie obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości ponad 8 km wraz z budową chodnika wzdłuż drogi Bilno - Modlibórz. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w wysokości 50% wydatków w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

komisjaoDnia 5 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie II Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich  XXXVIII i I  Sesji Rady Miejskiej.
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego.
 2. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji oraz jej składu osobowego.
 3. Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz ich składów osobowych.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
 8. Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski oraz nadania mu Statutu.
 9. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

a86c0 tn DSC 0048 1W dniu 22 listopada br. w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas Sesji Burmistrz oraz Radni złożyli ślubowanie. Następnie Radni wybrali Przewodniczącego Rady, którym został ponownie Marek Małachowski oraz Wiceprzewodniczącą, którą podobnie jak w poprzedniej kadencji została Jolanta Grauman.  Burmistrz, Przewodniczący oraz Wiceprzewodnicząca Rady w przemówieniach dziękowali za zaufanie kolegów Radnych oraz udzielone w wyborach poparcie. 

telefonyInformujemy, że wskutek awarii centrali telefonicznej obsługującej Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, część telefonów urzędów nie funkcjonuje prawidłowo – brak jest możliwości zestawienia połączeń wewnątrz urzędu oraz z zewnątrz, z nie którymi pokojami/działami. Awaria jest w trakcie usuwania przez uprawniony serwis zewnętrzny. Za niedogodności powstałe z tytułu awarii przepraszamy.

 

zlobekDo 16 listopada br. można było głosować w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego na wyłonienie nazwy Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim. W ogłoszonym konkursie do Urzędu wpłynęło aż 26 różnych propozycji nazwy Żłobka, natomiast w głosowaniu udział wzięło 10 najciekawszych zdaniem komisji konkursowej propozycji. W głosowaniu oddano łącznie 759 głosów w tym na „Dworkowe Skrzaty” 202 głosy. Dla autora zwycięskiej nazwy ufundowana zostanie nagroda rzeczowa w postaci bonu podarunkowego o wartości 500,00 zł. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystego otwarcia placówki.