• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  24 sierpnia 2018 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Narty, obręb ewidencyjny Narty:

L.p.  nr. działek       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. 1. 86 i 87   3,72              WL1W/00042359/2       134.700,00                    6.735,00

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
z późn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne
z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki przeznaczone są na cele rolne. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania
z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu.
Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości jako grunty rolne, do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) Zgodnie z art. 2a cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne osoby niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 w/w ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na wniosek. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy oraz przedłożą Komisji Przetargowej  do dnia 20 sierpnia 2018r. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy
(z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki, do pobrania w Urzędzie Miejskim, pokój nr 2)  oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działek nr 86 i 87, położonych w m. Narty” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29. Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerami telefonów 54 2844322 lub 54 2844352.………………………………………...

0001

wodociagZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że z powodu awarii sieci energetycznej w rejonie Stacji Uzdatnia Wody w Nartach nastąpi przerwa w dostawie wody do godz. 14.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

W dniach od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r. konsultacjom społecznym poddany zostanie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubień Kujawski oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w pokoju Nr 19 Urzędu Miejskiego w dniach od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r. w godz. 8.00 – 15.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i pokoju nr 19 Urzędu Miejskiego oraz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały jednostek pomocniczych a także mieszkańców gminy Lubień Kujawski.

Projekt uchwały

Projekt uchwały

 

sowaZnamy wyniki naboru na stanowiska dyrektorów szkół w Kaliskach i Kanibrodzie. Od września b.r. wskazanymi placówkami zarządzać będą w Kaliskach Pani Urszula Paczkowska oraz w Kanibrodzie Pani Agnieszka Rybska. Wyboru dyrektorów dokonały komisje konkursowe w skład, których wchodzili przedstawiciele m.in. urzędu miejskiego, kuratorium oświaty, rady rodziców, rady pedagogicznej oraz związków zawodowych. Nowi dyrektorzy powoływani są przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego na pięcioletnie kadencje.

 

37184668 665457820481043 7520026919664877568 nZ okazji obchodów 100-lecia odzyskanie niepodległości 15 lipca 2018 odbył się Rajd Rowerowy ,,Dla Niepodległej'' 1918-2018, którego inicjatorami było Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim. Pod eskortą Straży Pożarnej z Morzyc oraz zapleczem medycznym 160 uczestników ruszylo na przejazd rowerowy, który upamiętniał w ten sposób tych, którzy walczyli za niepodległość naszego kraju. Trasa przejazdu liczyła około 23 km. Rozpoczęła się spod Amfiteatru nad Jeziorem Lubieńskim przez Czaple, Kanibród, Wąwał, Dziankowo, Siemiony, Bileńska Kolonia, Stare Gagowy, Czaple a zakończona na Stępce w Amfiteatrze. Na zakończenie rajdu odbyło się rozlosowanie rowerów ufundowanych przez Burmistrza oraz Radę Miejską Lubienia Kujawskiego.
Pierwszy Rower otrzymał najstarszy uczestnik rajdu pan Ryszard Skowroński ur. 1938, kolejny rower wygrała pani Bożena Kijewska, a dla wszystkich czekały pamiątkowe medale oraz ognisko.

Galeria zdjęć na profilu Facebook Centrum Kultury --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 20.07.2018 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (punkty sprzedaży alkoholu, wydane zezwolenia).

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

burzezgradem072018

Realizując jeden z postulatów programu wyborczego Burmistrz Lubienia Kujawskiego przeznacza do sprzedaży kolejne tanie działki pod budownictwo mieszkaniowe. Jest to już kolejna edycja oferty gminy w zakresie sprzedaży gminnych tanich działek pod budownictwo mieszkaniowe. Celem oferty ma być zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z gminą poprzez fakt posiadania na jej terenie nieruchomości gruntowej tj. działki budowlanej. W bieżącej kadencji 35 działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe znalazło już swoich nabywców a cena wywoławcza najtańszej działki wynosiła 3,1 tys. zł. netto. Aktualnie gmina przeznacza do sprzedaży kolejnych 11 działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kaliska. Cena najtańszej działki wynosi 5,9 tys. zł. netto. Ceny będą mogły jeszcze ulec obniżeniu gdyby w pierwszym przetargu działki nie znalazły swoich nabywców. Działki będą zbywane w trybie przetargowym a ogłoszenie przetargu planowane jest na początku września br. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia --tutaj--

Zainteresowani zakupem działki dodatkowych informacji mogą też uzyskać pod nr tel. (54) 284 43 22 lub (54) 284 43 52 - Pan Jakub Tomczak

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 13.07.2018 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosków o stypendia w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta