• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Panorama

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

dsc 0833Trwają prace związane z budową dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Roboty budowlane o łącznej wartości 1, 9 mln zł. realizuje Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski z Włocławka.

Inwestorem zadania jest Powiat Włocławski, który jako jeden z pierwszych w regionie przystąpił do standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z której m.in. wynika, iż w roku 2020 placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może być większa niż dla 14 dzieci.

Zgodnie z zamysłem i założeniami obiekty mają być nowoczesne o możliwie najwyższym standardzie wyposażenia. Takie, w którym podopieczni będą mieli jak najlepsze warunki.

Na zdjęciach Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Dyrektor Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim Marcin Lewandowski podczas wizytacji placu budowy.

DSC06830W dniach 22- 23 czerwca br. w placówkach oświatowych gminy Lubień Kujawski odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego.

W dniu 23 czerwca br. w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego uczestniczyli Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński a także Radna Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Elżbieta Wojciechowska. Podczas uroczystości podsumowano mijający rok szkolny w zakresie osiągnięć edukacyjnych. W sposób szczególny za osiągnięcia w nauce wyróżniono dwie uczennice Kaję Sosnowska i Małgorzatę Justyńską a także nagrodzono, jako osobowość roku Arkadiusza Karbowskiego.

Ponadto podczas uroczystości Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Krystyna Ziemińska pożegnała nauczycieli odchodzących na emeryturę: Panią Leokadię Rakocińską Zaborowską, Panią Hannę Golasińską, s. Bożenę Flisikowską oraz ks. Karola Kolendę przechodzącego do Parafii w Kruszynie.

Uroczystość była okazją do złożenia Nauczycielom, Rodzicom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu podziękowań za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Na wakacyjny czas życzymy Wszystkim: dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Galeria zdjęć --tutaj--

 

wyniki badań kąpielisko 2017

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

100/15

1,3076

WL1W/00054962/9

Narty

128.000,00

2.

100/16

1,0000

WL1W/00054962/9

Narty

 98.000,00

 

 1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  teren o funkcji produkcyjno - usługowej.  
 3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 07 sierpnia 2017 r.

II.

Nieruchomość zabudowana budyniem mieszkalnym dwulokalowym, położona w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 0,1969 ha. Cena 250.700,00 zł. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 145,3 m 2  .

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 07 sierpnia 2017 r.

III.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nr 161/8, położonej w Kłóbce, gmina Lubień Kujawski o powierzchni 0,15 ha, dla której w Sadzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze WL1W/00051692/4. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski teren, na którym położona jest nieruchomość pełni funkcję obszaru budownictwa zabytkowego - obszar ruralistyczny wsi Kłóbka. Cena prawa użytkowania wieczystego 5.000,00 zł.  Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 07 sierpnia 2017 r.   

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322. 

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 23.06.2017 r. (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: ochrona środowiska terenów wiejskich.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

apel01

a001 ocena obszarowa jakosci wody

dofinansowanielgd1

dofinansowanielgd2

Załączniki do pobrania  --tutaj--

afisz skansen A32 696x985

komisjaoDnia 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 12:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lubieniu Kujawskim.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat.
 7. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
 10. Uchwała w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Lubień Kujawski do Kujawskiego Klastra Energii „Energia Kujaw”.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wolne wnioski, zapytania.
 17. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski