• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Jezioro Lubieńskie

 • Jezioro Lubieńskie

 • Jezioro Lubieńskie

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska: 

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium 
                               w ha                  KW                        w zł                           w zł 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.    232/54                0,1127          WL1W/00062016/2       29.300,00                   2.930,00 
2.    232/53                0,0864          WL1W/00062016/2       24.200,00                   2.420,00 
3.    232/52                0,0864          WL1W/00062016/2       24.200,00                   2.420,00 
4.    232/51                0,0864          WL1W/00062016/2       24.200,00                   2.420,00 
5.    232/50                0,1127          WL1W/00062016/2       29.300,00                   2.930,00 
  
Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 19 kwietnia 2017 r. z określeniem numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie. 
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca. 
 
Nieruchomości są wolne od obciążeń. 
  
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem wbudowanym w bryłę budynku, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową wbudowana w parter budynków, oraz zabudowę garaży wolnostojących (w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy gospodarczej.       
 
W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844320.

 

stoly wielkanocneZgodnie z tradycją, w powiecie włocławskim w dniu 9 kwietnia 2017 r. w Lubrańcu organizowana będzie Powiatowa Wystawa "Stoły Wielkanocne na Kujawach" Lubraniec 2017. Organizatorem wystawy jest Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współpracy z Urzędem Miejskim w Lubrańcu. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w reprezentowaniu naszej Gminy.  Zgłoszeń należy dokonywać do Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie p. Jolanty Mielczarek w terminie do dnia 20 marca 2017 r. Reprezentacja gminy winna składać się maksymalnie z czterech osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 542844337.

Chętnych serdecznie zapraszamy!

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.03.2016 r. (czwartek) o godzinie 800 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Monitorowanie porządku na terenie Gminy.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

gieldaszkol2017

DSC 3800W miniony weekend nad Jeziorem Lubieńskim miały miejsce akty wandalizmu małej architektury miejskiej. Łupem wandali padły kosze na śmieci, ławki, lampy oraz słupki betonowe wbudowane w chodnik. Szkody wstępnie wycenione na ok. 4 tys. zł. zgłoszono ubezpieczycielowi majątku gminy ponadto samo zdarzenie zostało zgłoszone policji. Policja dotarła już do wstępnych informacji o potencjalnych sprawcach zdarzenia.

 

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 15.03.2017 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Lubień Kujawski.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 13.03.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1100 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Remont Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawski.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

DSC 3786Dnia 8 marca 2017 roku o godzinie 17:00 w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbył się montaż słowno – muzyczny pt. „Muzyczny wspomnień czar” z okazji Dnia Kobiet. Występ przygotowały dzieci i młodzież z Centrum Kultury pod kierunkiem Pani Katarzyny Marciszewskiej i Pana Sebastiana Dogadalskiego oraz Kamil i Daniel Korpal z Zespołu Szkół w Kłóbce. Licznie zebrana publiczność wysłuchała najbardziej znane polskie utwory z ostatniego stulecia, bawiąc się przy tym wyśmienicie. Wszystkie Panie zostały obdarowane przez przedstawicieli samorządu gminnego: Marka Wilińskiego, Marka Małachowskiego, Janusza Zglińskiego i Mieczysława Gientkę przepięknymi tulipanami. Panadto przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego i Radę Miejskiej w Lubieniu Kujawskim został ufundoawny tort dla wszystkich osób z publiczności.

drobNa terenie naszego powiatu rozpoczęły się kontrole weterynaryjne. Jest to wynikiem pojawienia się ptasiej grypy Typ wirusa H5N8. Służby weterynaryjne sprawdzać będą stan drobiu oraz przestrzeganie zasad zabezpieczenia min. zasady przechowywania pasz, odosobnienia ptaków, zabezpieczenie matami wejść lub wjazdów, stosowania odzieży ochronnej.

Przypominamy aby:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania drobiu na zewnątrz kurnika;
 2. Zabezpieczać paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Nakazy dotyczą również hodowców gołębi!

Za nie przestrzeganie zaleceń stosowane będą kary 0,2 do 0,8 średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto, tj. około 1000 zł.

Przypominamy o konieczności zgłoszeń ilości drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku na załączonym druku --tutaj--

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków --tutaj--

 

ogniwa fotowoltaiczne1W dniu 4 marca br. w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji do montażu instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła. Taką możliwość daje ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu konkurs związany ze wspieraniem wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość możliwej do pozyskania dotacji wynosi 50%. Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego przygotowująca wniosek w imieniu osób fizycznych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać deklaracje udziału do 17 marca br. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu - 54 284 43 52. Poniżej udostępniamy więcej informacji oraz wzór deklaracji udziału. 

Parametry pracy w czasie rzeczywistym instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii pracującej na budynku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy --tutaj--

Prezentacja ze spotkania --tutaj--
Wzór deklaracji udziału --tutaj--