• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20180822 100310Spacerując nad Jeziorem Lubieńskim możemy zaobserwować postęp prac przy budowie ścieżki przyrodniczej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRUMIX z Budzisławia. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

zlobekUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dokonał oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na funkcjonowanie placówek opieki nad dziećmi wieku do 3 lat. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski dotyczący funkcjonowania w dwóch najbliższych latach żłobka w Lubieniu Kujawskim. Wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 800 tys. zł. i dotyczy w głównej mierze pokrycia kosztów personelu placówki.Żłobek ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Przypomnijmy, że na utworzenie żłobka tj. prace adaptacyjne obiektu gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 600 tys. zł. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

orlen2Podczas obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni jednogłośnie uchwalili miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski. Miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego został opracowany na potrzeby realizacji zadania budowy przez PKN ORLEN na terenie gminy Kopalni Soli Lubień. Obecny na spotkaniu pełnomocnik PKN ORLEN Pan Józef Kubiak dziękował radnym za uchwalenie planu, który jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę dla kopalni soli.

Jeszcze przed podjęciem uchwały na zadane pytania Radnego Mirosława Gawłowskiego pełnomocnik PKN ORLEN Pan Józef Kubiak szczegółowo wyjaśnił kwestie przydatności złoża soli, które po wynikach badań określa się na 99,8%, oraz kwestię budowy drogi dojazdowej do kopalni (jadąc od jeziora), którą ma wybudować na własny koszt PKN ORLEN. Sprawy te jak podkreślił radny były w ostatnim czasie powodem wielu spekulacji i dobrze, że zostały teraz wyjaśnione.

KOMUNIKAT NA STRONE INTERNETOWĄ

plakat dozynki 2018 01

fundusz soeckiW sołectwach gminy Lubień Kujawski odbywają się spotkania, podczas których mieszkańcy mogą zadecydować o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2019 rok. W miniony weekend kolejne spotkanie sołeckie odbyło się w sołectwie Krzewie. Podczas spotkania decydowano o przeznaczeniu kwoty ponad 17 tys. zł.  W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli Sołtys Leszek Matusiak, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej Jacek Kosmalski. Mieszkańcy sołectwa po dyskusji zgodnie zdecydowali o przeznaczeniu funduszu w 2019 roku na poprawę infrastruktury drogowej - zakup kruszywa oraz prace melioracyjnej - czyszczenie rowu odwadniającego pola.

Od 2015 roku czyli od początku wdrażania funduszu sołeckiego w gminie Lubień Kujawski mieszkańcy sołectw mieli możliwość zadecydować o przeznaczeniu środków w wysokości prawie 1,3 mln. zł.. Fundusz w większości sołectw przeznaczany był na poprawę stanu dróg gminnych. Z funduszu zakupiono  m.in. ponad 10 tys. ton kruszywa, budowano wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne oraz barierki drogowe. W Lubieniu Kujawskim w 2016 roku z funduszu zakupiono system monitoringu miejskiego a 2017 roku ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. W sołectwie Kaliska w 2016 roku z funduszu wykonano chodnik do stacji kolejowej a w 2017 roku 120 m. drogi z kostki betonowej.

Corocznie organizowane sołeckie spotkania z mieszkańcami są też okazją do rozmów z władzami gminy tj. burmistrzem, radnymi oraz sołtysami o ewentualnych problemach sołectw.

Środki wydatkowane z funduszu sołeckiego podlegają w ok. 30% refundacji z budżetu państwa. W 2017 roku po raz pierwszy ponad 120 tys. zł. z budżetu państwa otrzymała gmina, jako zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. Rok 2016 był pierwszym, w którym gmina realizowała zadania w ramach funduszu sołeckiego organizując spotkania w poszczególnych sołectwach. Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie w kwietniu 2009 roku. Pierwszymi gminami wdrażającymi fundusz w powiecie włocławskim były m.in. gminy Choceń, Brześć Kujawski oraz Włocławek.

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 14.08.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: ocena stanu jakości wody w związku z komunikatem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

ostrzmeteo34

komisjaoDnia 16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXIII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

  

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 5. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w m. Kaliska od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 6. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w m. Kaliska.
 7. Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie gazyfikacji Gminy Lubień Kujawski.
 10. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Wolne wnioski, zapytania.
 15. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski