• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Panorama

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

ASF0717

stertystogiLato jest czasem wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Ich główną przyczyna są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych. Zgodnie z §41. ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, póz. 719), podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy: 

1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
2. stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m; 
3. ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej; 
4. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier; 
5. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
6. przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
7. wyposażyć miejsca ornłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

      Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione (§ 41. ust. 2). Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione (§41. ust. 3). W myśl § 42. ust. l strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5 000 m3. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości (§ 42. ust. 2): 
1. od budynków wykonanych z materiałów: a. palnych - 30 m, b. niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m; 
2. od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m; 
3. od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
4. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m; 
5. od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
6. między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

     Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych (§ 42. ust. 2). Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę (§42. ust. 3). Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione (§ 43). Ponadto zgodnie z § 32. ust. 5 cytowanego rozporządzenia miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

      W związku z powyższym, mając na uwadze troskę o powszechne bezpieczeństwo pożarowe ludności, apelujemy o przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów w czasie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

Logo IPNMając na uwadze zapisy Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności ..., oraz treść pisma Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 26 luty 2008 roku znak SP 074-5(14)108 do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się z prośbą do Instytutu Pamięci Narodowej o udzielenie informacji czy dopuszczalnym będzie dokonanie przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim zmiany nazwy ulicy 19 stycznia na ulicę 19 styczna tj. upamiętnienia daty powołania Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; zmiany nazwy ulicy 22 lipca na ulicę 22 lipca tj. upamiętnienia daty odnoszącej się do obchodzonego przez Kościół święta świętej Marii Magdaleny. Takie pytania zadawali mieszkańcy w/w ulic na spotkaniach konsultacyjnych zorganizowanym w dniach 8-9 czerwca br. mających na celu zebranie opinii mieszkańców ulic, których nazwy muszą ulec zmianie w świetle zapisów cytowanej ustawy.  Poniżej treść odpowiedzi Instytutu Pamięci Narodowej.

Pismo IPN

wodociagW związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w ulicy Nowotki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim przewiduję przerwę w dostarczaniu wody dla mieszkańców w/w ulicy w godzinach od 8:00 do 12:00 w dniu 18.07.2017r. (wtorek). Przepraszamy za powstałe niedogodności. 

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 19.07.2017 r. (środa) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: współpraca z Powiatem Włocławskim w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięła udziału w konkursie plastycznym pt. „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Włocławska 16, pracę plastyczną (praca płaska wykonana dowolną techniką) o tematyce - jak powinno wyglądać miejsce w mojej gminie, w którym chciałabym/chciałbym spędzać wolny czas (np.: plac zabaw, plaża, park linowy itp.).

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

- 6-8 lat – 4 nagrody,

- 9-12 lat – 4 nagrody,

- 13-16 lat – 4 nagrody.

Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt sportowy.

Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Do pobrania:

DSC 6741Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Kaliska – Kobyla Łąka – Kamienna etap II. Generalnym wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., które za kwotę ponad 550 tys. zł. przebuduje 1,5 km drogi powiatowej. Wykonany zakres jest drugim etapem przebudowywanej drogi podzielonej na trzy etapy. Pierwszy etap przebudowy drogi zrealizowany został w 2017 roku natomiast etap trzeci planowany jest do realizacji w 2018 roku zamykając tym samym przebudowę całej drogi powiatowej Kaliska – Kobyla Łąka – Kamienna. Zadanie realizuje Powiat Włocławski w partnerstwie z Gminą Lubień Kujawski.

dsc 0303W dniu 10 lipca br. odbyły się uroczystości święta Policji we Włocławku. Święto zainaugurowane zostało uroczystą mszą św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy i pracowników policji oraz ich rodzin, celebrowane zostało przez ks. Michała Krygiera kustosza  włocławskiej katedry oraz księdza Sebastiana Osińskiego kapelana włocławskiej policji.

Po mszy świętej kolejny punkt obchodów policyjnego święta miał miejsce w Ratuszu. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, w obecności m.in. władz wojewódzkich, lokalnych policji i samorządowych oraz zaproszonych gości nastąpiło wręczenie włocławskim policjantom nominacji na wyższe stopnie służbowe.

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali także funkcjonariusze Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim:

 • młodszy aspirant Łukasz Sawicki (kierownik Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim) – awans na wyższy stopień – aspirant,
 • aspirant Andrzej Lubasiński (dzielnicowy) – awans na wyższy stopień – starszy aspirant,
 • aspirant Tomasz Zajączkowski (dzielnicowy) – awans na wyższy stopień – starszy aspirant,
 • sierżant sztabowy Dominik  Buziewski (asystent) – awans na wyższy stopień – młodszy aspirant.

Dokładnie dzień  naszego święta przypada 24 lipca. W tym dniu 98 lat temu w 1919 roku Sejm II Rzeczypospolitej Ustawą oficjalnie obwołał ten dzień dniem państwowym. Od 1995 roku  data 24 lipca jest naszym  oficjalnym świętem. Dzień dzisiejszy jest dla nas okazją do podziękowań, wyróżnień, awansu dla policjantów. W tym dniu o wszystkich pamiętamy, wszystkim chcemy podziękować - powiedział na wstępie wystąpienia  Komendant Miejski Policji we Włocławku - insp. Marcin Zaleśkiewicz.

Uroczystości te były doskonałą okazją, aby podziękować tym,  którzy pracują na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa, a niejednokrotnie  narażają  własne życie  podkreślali  w swoich wystąpieniach  samorządowcy.

wku1

umowy PROW 004Pierwsze pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej podzielone. Umowy o dofinansowanie podpisali w dniu 6 lipca w Toruniu przedstawiciele 74 gmin lub gminnych spółek celowych, które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków. W ceremonii uczestniczyli przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i wicemarszałek Dariusz Kurzawa. 

Wśród beneficjentów programu jest Gmina Lubień Kujawski, która dzięki środkom unijnym z PROW przebuduje oczyszczalnie ścieków w Lubieniu Kujawskim. Wysokość unijnej dotacji w zadaniu o łącznej wartości 1,1 mln zł. wyniesie 63,63%.  Realizacja projektu przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w szczególności, jakości wody odpływającej z oczyszczalni do tzw. małego jeziora. Potrzeba realizacji inwestycji wynika z sukcesywnie zwiększającej się ilości ścieków wpływających do oczyszczalni zarówno z nowo przyłączanych gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych.

W ramach zadania w terminie do 30 maja 2018 roku wybudowany zostanie nowy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornik buforowy na wody ściekowe oraz wyremontowany węzeł osadowy. Zadanie zrealizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Becker-Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o.