• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Intensywne opady deszczu
Zjawisko: intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 06.09.2017 do godz. 16:00 dnia 07.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 35 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka
Źródło informacji: IMGW-PIB
Grażyna Mucha
(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięła udziału w konkursie plastycznym pt. „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Włocławska 16, pracę plastyczną (praca płaska wykonana dowolną techniką) o tematyce - jak powinno wyglądać miejsce w mojej gminie, w którym chciałabym/chciałbym spędzać wolny czas (np.: plac zabaw, plaża, park linowy itp.).

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

- 6-8 lat – 4 nagrody,

- 9-12 lat – 4 nagrody,

- 13-16 lat – 4 nagrody.

Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt sportowy.

Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się 10 października 2017 r. (wtorek)  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, pokój nr 11 o godz. 11.00 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski :  

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Numer KW

Cena wywoławcza w zł

Kwota wadium w zł

1.

100/15

1,3076

WL1W/00054962/9

128.000,00

12.800,00

2.

100/16

1,0000

WL1W/00054962/9

 98.000,00

9.800,00

 

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział Lubień Kujawski do dnia 5 października 2017r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnej dziesiątki złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Termin zagospodarowania: rozpoczęcie w ciągu 4 lat od daty nabycia. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji produkcyjno – usługowej. W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn .zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz po numerem telefonu 54 2843 089.     

 

gieldakwiatowaCentrum Kultury w Lubieniu Kujawskim organizuje w dniu 16 września 2017 roku (sobota) wyjazd na Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw do Skierniewic. Planowana zbiórka o 8:00 na parkingu CK i powrót ze Skierniewic o 19:00. Całkowity koszt wynosi 30 złotych od osoby (transport, ubezpieczenie). Zapisy w Biurze Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 22 lub pod numerem telefonu 54 284 - 31 - 59 do 12 września 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

20170904 102144W dniu 4 września br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego z sołtysami z tereny gminy Lubień Kujawski. Podczas spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego w gminie, sprawy inwestycji i remontów oraz sprawy bieżące. Burmistrz podziękował sołtysom za aktywny ich udział w realizacji zadań gminy.

Szanowni Mieszkańcy!

Dzisiaj uczciliśmy pamięć poległych i pomordowanych w okresie II Wojny Światowej. Spotkaliśmy się przy pomniku przed szkołą w Lubieniu Kujawskim, a następnie przeszliśmy na Cmentarz Parafialny.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe: Straży Pożarnej z Lubienia Kujawskiego, Morzyc, Krzewia i Bilna, ZHP i  szkoły z Lubienia Kujawskiego. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Kombatantów, Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Radni Rady Miejskiej, Ksiądz Proboszcz z Parafii Lubień Kujawski,  Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lubieniu Kujawskim oraz reprezentanci Samorządu Mieszkańców.

Wspólnie oddaliśmy hołd Obrońcom Ojczyzny przed pomnikiem przy szkole i przy grobie żołnierzy na Cmentarzu Parafialnym składając wieńce i zapalając znicze.

Dziękujemy za liczne przybycie i aktywne włączenie się w uroczystość oraz modlitwę za Tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

Galeria zdjęć --tutaj--

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Elżbieta Wojciechowska

 

rpo 25W dniu 31 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyła się uroczystość podpisania i wręczenia umów dotacji beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  W uroczystości uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz samorządowcy i przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty. Umowę dotacji podpisywali również burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. Wartość przyznanej dotacji wynosi 1,5 mln. zł.

Więcej informacji o uroczystości --tutaj--

Informujemy, że w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się zebranie mieszkańców Lubienia Kujawskiego z władzami samorządowymi w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Przewodniczącego i Rady Mieszkańców Lubienia Kujawskiego oraz przedstawienia propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. 

Przewodniczący Samorządu Mieszkańców
Bogdan Kaniewski

 

Ważność od godz.16:00 dnia 31.08.2017r do godz. 05:00 dnia 01.09.2017 
Obszar: Województwo Kujawsko- Pomorskie 
Stopień zagrożenia 1 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie z gradem, w których wysokość opadów wyniesie do 15mm, lokalnie do 30mm.  Porywy wiatru do 75 km/h
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska  90% (Burze z z gradem)

Synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Miłkowska

 

przydomowkiGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wybuduje do końca roku trzydzieści dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonawcy swoje oferty w ogłoszonym postępowaniu mogą składać w Urzędzie miejskim w terminie do 14 września br. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania w 75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków to kolejna inwestycja wodno – kanalizacyjna, która będzie realizowana w 2017 roku w gminie Lubień Kujawski.  Inwestycja jest odpowiedzią na duże zainteresowanie mieszkańców gminy w zakresie potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do chwili obecnej zapotrzebowanie na inwestycję zgłosiło ponad 90 gospodarstw domowych. Aktualnie zrealizowanych zostaną trzydzieści dwie przydomowe oczyszczalnie natomiast pozostałe wnioski planuje się zrealizować w 2018 roku.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--