• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że do 28 lutego 2018 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski. Dotacja pokrywa 100% kosztów  demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu. Środki dotacji pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ciągu dwóch dotychczasowych lat trwania  programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski (tj. 2016,2017) zdemontowano z dachów łącznie ok. 65 ton oraz unieszkodliwiono łącznie ok. 253 ton azbestu.  

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek do pobrania --tutaj--

folk

Dom dzieckaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał oceny ofert w konkursie na finansowanie instytucji dziennych domów seniora w ramach programu „Senior+” 2018. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski z kwotą przyznanego dofinansowania 300 tys. zł. z przeznaczeniem na utworzenie w Lubieniu Kujawskim Domu Seniora. Dom Seniora ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. Dom Seniora ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku. 
 
Wyniki naboru --tutaj--

 

przetargW dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu.

 

 

turniejsiatk2018

Lista zapisów --tutaj--

Regulamin turnieju --tutaj--

27750212 1664642533582483 533085885048031326 n10 lutego 2018r. w ZS w Kłóbce odbyła się szkolna zabawa karnawałowa. Księżniczki, paw, żołnierze, Spidermen, strażak, Shrek, biedronka, czarodziejki, czarownice, a nawet śmierć... - wszyscy bawili się doskonale.

Galeria zdjęć --tutaj--

operetka2

27749862 1574808152609858 3286666916919735239 n

placzabawGmina Lubień Kujawski wyłoniła nowego wykonawcę, który wybuduje plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Plac zabaw za kwotę 278 tys. zł. ma wybudować firma SK-MEDICO Sebastian Ilczuk z Miączyna. Plac zabaw zgodnie z ofertą wykonawcy ma powstać w terminie do 5 maja br. Zadanie polegać będzie na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni oraz montażu elementów zabawowych między innymi piramidy wspinaczkowej czy karuzeli typu tornado. Inwestycja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i jest współfinansowana w 63,63% z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. 
 
Pierwotnie plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim miała wykonać w terminie do 30 września 2017 roku firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawca nie przystąpił jednak do realizacji zadania w efekcie, czego gmina rozwiązała z firmą umowę naliczając jej kary umowne w wysokości 25 tys. zł.  Środki te zostały w 2017 roku w całości przeznaczone na zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Narty, obręb ewidencyjny Narty:

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. 100/11              0,5368            WL1W/00054962/9      62.300,00                 6.230,00

 

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 19 marca 2018 r. (poniedziałek), oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej wraz z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu.

Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego:

Działka będącą przedmiotem przetargu ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej (nieregularny kształt i położenie), nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, może ona zostać przeznaczona na poprawę zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. W związku z powyższym w przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerem geodezyjnym 100/7 i 100/9.

Do przetargu mogą przystąpić:

- właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerem geodezyjnym 100/7 i 100/9. W przypadku wystąpienia współwłasności nieruchomości przyległych do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 pok. nr 2 pisemnego zgłoszenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia (dostępny do pobrania w urzędzie) oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium. Lista osób zakwalifikowana do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Nieruchomościami.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

Załącznik do pobrania (Zgłoszenie) --tutaj--