• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

fotowoltaikaW związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu konkursem związanym ze wspieraniem wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych istnieje możliwość pozyskania dotacji w wysokości do 50% na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła. Wnioskodawcą w naborze może być jednostka samorządu terytorialnego przygotowująca wniosek w imieniu osób fizycznych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać w urzędzie miejskim deklaracje udziału do końca października br. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu - 54 284 43 52. 

 Wzór deklaracji udziału --tutaj--

 

doc00683520181002075522 001

DSC 4881Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stępka. Zadanie realizuje Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego  w Toruniu z programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 132 tys. dofinansowania. Nowa droga o nawierzchni asfaltowej ma zostać wykonana do połowy października br.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  16 października 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 12.00 na  sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 247/1           0,2629          WL1W/00043513/7       15.200,00                     1.520,00
 2. 247/3           0,1779          WL1W/00043513/7       10.300,00                     1.030,00
 3. 247/4           0,0999          WL1W/00043513/7         5.800,00                        580,00 
 4. 247/5           0,1579          WL1W/00043513/7         8.600,00                        860,00
 5. 247/6           0,1207          WL1W/00043513/7         6.600,00                        660,00
 6. 247/7           0,1040          WL1W/00043513/7         6.400,00                        640,00
 7. 247/9           0,1135          WL1W/00043513/7         7.000,00                        700,00
 8. 247/10         0,0953          WL1W/00043513/7         5.900,00                        590,00
 9. 247/11         0,0994          WL1W/00043513/7         6.100,00                        610,00
 10. 247/12         0,1300          WL1W/00043513/7         8.000,00                        800,00
 11. 247/14         0,1664          WL1W/00043513/7       10.600,00                     1.060,00

Do wylicytowanej ceny nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn zm.). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 12 października 2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Ograniczenia: Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla w/w działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki obejmują strefę wiejsko-rolniczo-osadniczą. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

dzien seniora

odrInformujemy, że w dniu 25.09.2015  r. ukazał się komunikat IUNG odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce dotyczący 13 okresu raportowania (21.VII – 20.IX), w którym uwzględniono na terenie całego województwa, jako uprawy zagrożone suszą, uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy doszacować straty w uprawach według najnowszych danych IUNG.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52

 

 

DSC 4874W tegorocznym budżecie gminy zaplanowano wiele ważnych dla miasta inwestycji na realizacje, których pozyskano łącznie ponad 2 mln. zł. dotacji zewnętrznych.  W okresie letnim wykonano prace związane z budową dwóch placów zabaw tj. przy Zespole Placówek Oświatowych oraz ul. Polnej na realizacje, których pozyskaliśmy współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Obecnie trwają prace związane z budową ścieżki przyrodniczej nad Jeziorem Lubieńskim współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W miejskim parku oraz przy Zespole Placówek Oświatowych rozpoczęto budowę dwóch otwartych stref  aktywności, które są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).  Poszukujemy wykonawcy przebudowy oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Rozpoczęliśmy prace przy żłobku miejskim a w październiku planujemy rozpoczęcie prac przy domu seniora, które są współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” i „Senior+” oraz budżetu Powiatu Włocławskiego. Na zdjęciu budowa ścieżki przyrodniczej nad Jeziorem Lubieńskim

fundusz soeckiTrwa cykl spotkań sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy Lubień Kujawski. Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 20 września br. w miejscowości Kaliska. Mieszkańcy sołectwa po dyskusji zgodnie zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kaliska w wysokości ponad 34 tys. na dofinansowanie zadania polegającego na budowie w sołectwie Otwartej Strefy Aktywności obejmującej plac zabaw oraz siłownie plenerową. Na zadanie oprócz środków z funduszu sołeckiego planuje się pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

alarmUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, iż termin naboru wniosków składanych do ARiMR został wydłużony do 31 października 2018r.

Więcej informacji --tutaj--

 

 

 

 

Dnia 6 października 2018 r. (sobota) o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubień Kujawski odnośnie warunków udziału w rządowym Programie Czyste Powietrze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

czystepowietrze

 

Ulotka do pobrania --tutaj--