• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

stypendiumInformuje się, że w dniu 30 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie naszej gminy. Wnioski powinny zostać złożone przez rodziców, nauczycieli wychowawców lub nauczyciela przedmiotu w którym uczeń ma szczególne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium można znaleźć w Uchwale nr VI/43/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2015 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dostępnej --tutaj--

 

 

loga1 929a4

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2018
Termin składania wniosków: od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 9 lipca 2018r. do godz.15:30
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (2 sztuki). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
Forma wsparcia: Refundacja
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit dostępnych środków w ramach naboru 1 000 000,00 PL

Intensywność pomocy:
a) 70% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna kwota wsparcia: 50 000,00zł.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
3. Wzór Biznesplanu.
4. Biznesplan tabele finansowe.
5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
7. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
8. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
9. Wzór formularza umowy wraz z załącznikami.
10. Wzór formularza wniosku o płatność.
11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
12. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
13. Informacja pomocnicza pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.
14. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - załącznik nr 14
15. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - załącznik nr 15
16. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – załącznik 16
17. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakres tematyczny: Rozwój działalności gospodarczej załącznik 17
18. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD – załącznik 18
19. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych załącznik nr 19
20. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.
21. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

 

 

bieg

zespol tańca

20180530 125822W Lubieniu Kujawskim przy budynku Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 22 z myślą o mieszkańcach robiących zakupy przez Internet ustawiony został paczkomat InPostu. W naszym powiecie paczkomaty były dotychczas w Brześciu Kujawskim i Kowalu a obecnie także i w Lubieniu Kujawskim. Za podpowiedź i pomoc w pozyskaniu paczkomatu Burmistrz Lubienia Kujawskiego dziękuje Burmistrzowi Kowala Eugeniuszowi Gołembiewskiemu.

działki bagno2018Kolejnych 12 działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe znalazło swoich nabywców. Działki budowlane będące własnością gminy wydzielono i przeznaczono do sprzedaży w miejscowości Bagno w pobliżu ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim. Łącznie w wskazanej lokalizacji gmina sprzedała 17 działek pod budownictwo mieszkaniowe tworząc tym samym nowe osiedle mieszkaniowe w pobliżu miasta. Sprzedawane działki są już uzbrojone w wodę i kanalizację. Na dwóch sprzedanych w ubiegłym roku działkach prowadzone są prace budowlane.  Z tytułu sprzedaży w/w 17 działek do gminnej kasy trafiło łącznie prawie 500 tys. zł.

Obecnie gmina prowadzi podział nowych działek pod budownictwo mieszkaniowe w tym tanich działek deklarowanych do sprzedaży w programie wyborczym Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego. Realizując postulat wyborczy burmistrz przeznaczył  dotychczas do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe w bardzo atrakcyjnej cenie 16 działek położonych w miejscowości Kaliska i Bagno. Cena działek w zależności od wielkości wahała się w przedziale 3,1 – 9.3 tys. zł.

Zainteresowani zakupem gminnych działek mogą uzyskać informacje pod nr tel. (54) 284 43 22

vat2018W ostatnich dwóch latach gmina Lubień Kujawski odzyskała prawie 1,9  mln. zł. z zapłaconego przez gminę podatku VAT z lat 2012 - 2017. Odzyskane z lat ubiegłych środki pozwoliły zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji jak m.in. budowa nowych dróg. Odzyskanie środków było możliwe dzięki podjęciu przez gminę współpracy z kancelarią prawną z Torunia, posiadającą duże doświadczenie w zakresie zwrotów VAT dla gmin prowadząc podobne sprawy na rzecz m.in. gminy Lubanie, Brześć Kujawski czy Kowal. Gmina za skutecznie odzyskane środki zgodnie z umową płaci kancelarii wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 18% odzyskanych przez firmę środków netto. Całkowity koszt odzyskania 1,9 mln. zł. wyniósł dotychczas 252 tys. zł. brutto.  Aktualnie gmina Lubień Kujawski prowadzi starania o zwrot VAT w wysokości ok. 0,8 mln. zł. z tzw. funduszu drzewkowego. Odzyskane z wspomnianego funduszu drzewkowego środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

na strone UM pilne Gliznowo

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.05.2018 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: przegląd obiektów sportowych – Kłóbka.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 29.05.2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz