• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

barkprzeniesienie2

Budowa drog KE wstrzymuje miliardowe dotacje 112391 900x900Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona roboty budowlane związane z przebudową ulicy 11 Listopada w Lubieniu Kujawskim. W zakres robót wchodzi wykonanie podbudowy drogi, odwodnienia oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu starobruk. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 10 maja br.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 28.04.2017 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

 

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 27.04.2016 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

komisjaoPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 26.04.2017 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 25.04.2017 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

 

1 glowne

Trwa remont nawierzchni drogi dojazdowej do dworca PKP w Kaliskach. W ramach prowadzonych prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, pobocze oraz oczyszczony rów przydrożny. W ubiegłym roku przy przedmiotowej drodze wykonano nowy chodnik. Nawierzchnia drogi oraz chodnik wymagały remontu w związku z bardzo złym stanem technicznym. Nowa infrastruktura drogowa w znaczący sposób podniesie komfort użytkowników drogi w szczególności osób dojeżdżających do dworca PKP w Kaliskach. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Radna Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marzena Zaborowska oraz kierownik Referatu Inwestycyjnego Bogdan Domżalski.

turniejlubienianka

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  22 maja 2017 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w Lubieniu Kujawskim, obręb ewidencyjny Miasto Lubień Kujawski:

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza    kwota wadium
                                    w ha                        KW                   w zł                  w zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    562/44          0,0647          WL1W/00045108/9      292.500,00            29.250,00
   
Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 17 maja 2017 r.  oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Inne ograniczenie: wydanie nieruchomości nastąpi w dniu 01 lipca 2017 r.
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod strefę produkcyjną, składową.  Nieruchomość nie jest wpisana o rejestru zabytków lecz jako część dawnego folwarku ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Obecnie nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, stykający się jedną ze ścian szczytowych z budynkiem posadowionym na sąsiedniej działce. Teren działki nieogrodzony.  W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

 

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 21.04.2017 r. (piątek) o godzinie 830 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak