• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Panorama

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komunikat Chwościk buraka

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim jest uruchomiony punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. W dniu 03.07.2017 roku (poniedziałek) w godz. od 8:00 do 15:00 przyjmować interesantów będzie Pani Jolanta Zakrzewska-Pesta z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

przymrozkiUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków  wiosennych, które wystąpiły na przełomie kwietnia – maja 2017 roku o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód do dnia 26.05.2017 roku, pok. nr 20 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR w 2017r. Po otrzymaniu wypełnionych wniosków Komisja Gminna przystąpi do szacowania strat. Rolnicy, którzy nie złożą wniosku w wyznaczonym terminie nie będą mieli sporządzonego protokołu z szacowania strat w uprawach rolnych.  

Ponadto rolnicy, którzy planują zaoranie plantacji powinni zgłosić likwidację uprawy w Urzędzie Gminy, ponieważ plantacje zlikwidowane a niezgłoszone nie będą mogły być oszacowane przez Komisję Gminną.           

drobMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie, które uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie. 
Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 6 kwietnia 2017 r.
 

informacjadlarolnikow

drobNa terenie naszego powiatu rozpoczęły się kontrole weterynaryjne. Jest to wynikiem pojawienia się ptasiej grypy Typ wirusa H5N8. Służby weterynaryjne sprawdzać będą stan drobiu oraz przestrzeganie zasad zabezpieczenia min. zasady przechowywania pasz, odosobnienia ptaków, zabezpieczenie matami wejść lub wjazdów, stosowania odzieży ochronnej.

Przypominamy aby:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania drobiu na zewnątrz kurnika;
 2. Zabezpieczać paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Nakazy dotyczą również hodowców gołębi!

Za nie przestrzeganie zaleceń stosowane będą kary 0,2 do 0,8 średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto, tj. około 1000 zł.

Przypominamy o konieczności zgłoszeń ilości drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku na załączonym druku --tutaj--

 

105e0arimrOgłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.

Więcej informacji --tutaj--

105e0arimrRolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie zostało uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 5.12.2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk,
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Dlatego też, aby ułatwić rolnikom ich przygotowanie ARiMR publikuje wzór wniosku wraz z załącznikami

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw rzepaku i rzepiku na glebach II kategorii.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2017 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z 3 ostatnich lat.

Na podstawie wniosku wypełniony zostanie protokół.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej:

Wniosek

Oświadczenie