• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

informacjadlarolnikow

drobNa terenie naszego powiatu rozpoczęły się kontrole weterynaryjne. Jest to wynikiem pojawienia się ptasiej grypy Typ wirusa H5N8. Służby weterynaryjne sprawdzać będą stan drobiu oraz przestrzeganie zasad zabezpieczenia min. zasady przechowywania pasz, odosobnienia ptaków, zabezpieczenie matami wejść lub wjazdów, stosowania odzieży ochronnej.

Przypominamy aby:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania drobiu na zewnątrz kurnika;
 2. Zabezpieczać paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Nakazy dotyczą również hodowców gołębi!

Za nie przestrzeganie zaleceń stosowane będą kary 0,2 do 0,8 średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto, tj. około 1000 zł.

Przypominamy o konieczności zgłoszeń ilości drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku na załączonym druku --tutaj--

 

105e0arimrOgłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.

Więcej informacji --tutaj--

105e0arimrRolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie zostało uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 5.12.2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk,
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Dlatego też, aby ułatwić rolnikom ich przygotowanie ARiMR publikuje wzór wniosku wraz z załącznikami

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw rzepaku i rzepiku na glebach II kategorii.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2017 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z 3 ostatnich lat.

Na podstawie wniosku wypełniony zostanie protokół.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej:

Wniosek

Oświadczenie

odrUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, o możliwości odbioru przez rolników protokołów strat (susza 2016r.) wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, które wydawane są w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 20.

Wniosek wraz z poświadczoną kopią protokołu strat należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe we Włocławku w terminie do 31 października 2016 roku.

Osoba do kontaktu: Pani Jolanta Mielczarek 54 284 43 37 

Wytyczne Ministra Rolnictwa w sprawie udzielenia pomocy

 

771suszaInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zamieścił i na bieżąco aktualizuje monitoring suszy. Jest on dostępny --tutaj--

 

 

 

odrWojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza 2016  w Gminie Lubień Kujawski. Zgodnie bowiem z systemem monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenie Gminy Lubień Kujawski szkody spowodowane suszą wystąpiły w uprawach rolnych, położonych na glebach bardzo lekkich i lekkich, obejmujących w szczególności: zboża ozime, zboża jare, truskawki, krzewy owocowe, rzepak i rzepik.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający uprawy rolne na glebach kategorii I i II (gleby bardzo lekkie i lekkie), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2016 roku.We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2016 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią)z 3 ostatnich lat (2013, 2014, 2015 rok).Na podstawie wniosku wypełniony zostanie protokół.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 20, lub do pobrania poniżej:

Oświadczenie dot. kategorii gleb

Wniosek Susza 2016

 

Wojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –  ujemnych skutków przezimowania na terenie Gminy Lubień Kujawski. W związku z powyższym rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wymarznięciem w nieprzekraczalnym terminie do 08 kwietnia 2016 roku.

Rolnicy, którzy złożyli oświadczenie w sprawie konieczności zaorania upraw rolnych, proszeni są również o zgłoszenie się do Urzędu w celu uzupełnienia dokumentów. We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z ostatnich 3 lat (2013, 2014, 2015 rok). Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 20, u sołtysów lub na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl

Wniosek - ujemne skutki przezimowania - WORD

Wniosek - ujemne skutki przezimowania - PDF

Oświadczenie o poniesionych kosztach niezebrania plonów - WORD

Oświadczenie o poniesionych kosztach niezebrania plonów - PDF