• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

senior plus logoInformujemy, że od 20 maja  do 29 maja 2019 r. trwać będzie nabór deklaracji od osób zainteresowanych udziałem w zajęciach realizowanych przez Dzienny Dom "Senior+", który już w najbliższych tygodniach rozpocznie działalność w Lubieniu Kujawskim.

Placówka zlokalizowana w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 dysponuje 30 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Miasta i Gminy Lubień Kujawski powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje w szczególności:

 • jeden gorący posiłek;
 • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
 • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonować będzie w  dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. W razie konieczności zapewniony będzie transport do i z placówki. Korzystanie z usług Domu jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Miejską Lubienia Kujawskiego w uchwale nr VII/43/2019   z dnia20 maja 2019 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Lubieniu Kujawskim.

Osoby zainteresowanie udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Lubieniu Kujawskim  zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim  przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 7.30 – 14.00 w terminie od  20 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej – Senior+.

 

Przerwa w dostawie wody w dniu 22.05.2019

piknik

Przerwa w dost. wody w dn. 2056365

logotyp new

W związku z tym, że Gmina Lubień Kujawski uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców gminy, powyżej 25 roku życia na bezpłatne szkolenia.

Nabór uczestników szkoleń prowadzony będzie od 20 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie.

Wzory dokumentów należy pobrać i wydrukować ze strony podanej na końcu artykułu lub odebrać w sekretariacie.

Ilość miejsc ograniczona – 288 (24 szkolenia po 12 osób).

Szkolenia będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych instruktorów, zarówno na poziomie podstawowym jak i bardziej zaawansowanym. Pojedyncze szkolenie będzie trwać 16 godzin. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. W trakcie nauki przewidujemy przerwy kawowe i lunchowe.

Więcej informacji na specjalnej stronie dot. Projektu pod adresem: www.lubienkujawski.pl/szkolenia lub klikając baner umieszczony w prawej części strony.

sołtysZ dniem 2 kwietnia br. na terenie gminy Lubień Kujawski rozpoczęły się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich kadencji 2019 – 2023. Wybory odbywały się na podstawie zarządzenia burmistrza i potrwały do 10 maja br. Tegoroczne wybory odbywały się w oparciu o nowe statuty sołectw uchwalone w bieżącym roku przez Rade Miejską w Lubieniu Kujawskim. Nowe statuty przewidują zaktualizowane regulacje prawne jak np. wydłużoną 5 letnią kadencję analogicznie jak w przypadku władz samorządowych. Poniżej publikujemy informacje o wybranych Sołtysach oraz Radach Sołeckich kadencji 2019 – 2023. 

komisjaoDnia 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2019 roku.
 4. Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 5. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenia bonifikaty.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 11. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubień Kujawski.
 12. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 13. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 14.05.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

20190509 123325 CopyNa ukończeniu są prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Katy. Łącznie w ramach inwestycji przebudowanych zostało ponad 3 km dróg łączących w/w wsie z drogą powiatowa Lubień Kujawski – Kąty. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. W ramach zadania wykonana została już na całym odcinku nawierzchnia asfaltowa wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa a obecnie wykonawca przystąpił do układania odcinka chodnika od drogi powiatowej do remizy OSP w Morzycach. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Mirosławem Gawłowskim podczas wizytacji placu budowy.

IMG 5265 wynikDobiegają końca prace wykończeniowe w części internatowej budynku po byłym domu dziecka przeznaczonym na Żłobek Samorządowy w Lubieniu Kujawskim. Wszystko wskazuje na to, że dzieci przyjdą do nowej placówki już na początku czerwca. Zakończone zostały prace związane z przystosowaniem pomieszczeń pełniących funkcje sal zabaw, zaplecza kuchennego, gabinetu pielęgniarskiego oraz administracyjno - gospodarczego. Obiekt będzie gotowy do użytku po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Staży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego. Żłobek jest w stanie zapewnić opiekę nad trzydziestoma dzieci. Dotychczas chęć posłania dziecka do Żłobka zgłosiło już dwudziestu pięciu rodziców. Żłobek będzie czynny w dni robocze godzinach 6:30-16:30. Udział dziecka w żłobku będzie bezpłatny za wyjątkiem ponoszenia kosztów wyżywienia dziecka w wysokości 10 zł. dziennie. Jak wyglądają pomieszczenia Żłobka Samorządowego pokazują zdjęcia zamieszczone poniżej.

Galeria zdjęć --tutaj--