• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

OSP Kanibród 1Zakończono prace remontowe wnętrza remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanibrodzie. Prace wykonano w systemie gospodarczym a część prac remontowych w szczególności rozbiórkowych wykonanych została przez strażaków ochotników. W ramach prac wykonano m.in. nową podłogę, sufit, instalację centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. Odnowione wnętrze remizy będzie wykorzystane przez strażaków oraz mieszkańców, jako miejsce spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych.

dzien mamy

DSC 8965W dniu 9 marca br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. W posiedzeniu komisji oprócz jej stałych członków udział wzięli Piotr Łowicki – Prezes Centrum Diagnostyczno-Leczniczego Barska Sp. z o.o. z Włocławka oraz Marek Wiliński – burmistrz Lubienia Kujawskiego. Tematem przewodnim komisji były remonty budynków leczniczych gminnych ośrodków zdrowia w szczególności wykonywany obecnie remont pomieszczeń wnętrza Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Remont realizuje Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska Sp. z o.o. jako podmiot świadczący usługi zdrowotne w budynku.

zyczenia8marca

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 09.03.2018 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski: 

I.

Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 111/9 0,1523 WL1W/00094053/6 Bagno 24.200,00
2.  111/10 0,0869 WL1W/00094053/6 Bagno  16.400,00
3. 111/11 0,1375 WL1W/00094053/6 Bagno 22.100,00
4. 111/12 0,1733 WL1W/00094053/6 Bagno 27.500,00
5. 111/13 0,1421 WL1W/00094053/6 Bagno 20.300,00
6. 111/14 0,1476 WL1W/00094053/6 Bagno 21.100,00
7. 111/15 0,1148 WL1W/00094053/6 Bagno 20.000,00
8. 111/16 0,1099 WL1W/00094053/6 Bagno 19.100,00
9. 111/17 0,0986 WL1W/00094053/6 Bagno 18.300,00
10. 111/18 0,1079 WL1W/00094053/6 Bagno 19.100,00
11. 111/20 0,1057 WL1W/00094053/6 Bagno 18.400,00
12. 111/21 0,1727 WL1W/00094053/6 Bagno 27.400,00

1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane. 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią teren przeznaczony na cele rolnicze. Działki wydzielone z przeznaczeniem pod budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Lubienia Kujawskiego.         

3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 kwietnia 2018 r.       

II. Nieruchomość zabudowana budyniem mieszkalno-gospodarczym, położona w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego, na działce nr 273/2 o powierzchni 0,0081 ha. Cena 15.400,00 zł. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych 27,14 m 2 . Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym konieczne jest ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez teren działek sąsiednich.  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 kwietnia 2018 r.  Przeznacza się do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:                                               

I.   

Lp. Nr działki Sposób zagospodarowania Powierzchnia zagospodarowania Miejscowość Cena za 1m2
1. 165/1LP Lokal użytkowy - gastronomiczny 72m2 Stępka 10,00 zł/m2

Nieruchomość podlega wydzierżawieniu na okres 3 lat. Czynsz płatny miesięcznie w okresach prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.     

II. Działka nr 100/17 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski, o powierzchni 3,4806 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IIIb, IVa, IVb, V. Księga wieczysta nr WL1W/00054962/9.    

III. Działka nr 86 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski, o powierzchni 1,4900 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IVa, IVb. Księga wieczysta nr WL1W/00042359/2.     IV. Działka nr 87 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski o powierzchni 2,2300 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IIIb, IVa, IVb. Księga wieczysta nr WL1W/00042359/2.  Czynsz dzierżawny za w/w działki wynosi 1.000,00 zł za 1,00 ha rocznie (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), płatny proporcjonalnie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).     V. Działka o powierzchni 24 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 488/7, położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja, o łącznej powierzchni 0,2131 ha, z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego. Czynsz dzierżawny wynosi 50,00 zł ocznie, plus podatek VAT w wysokości 23%.      Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322.   

DSC 8455Zakończono prace związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka. Wykonawcą zadania był Zakład Produkcyjno-Handlowy "Melbud" Spółka jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc z Włocławka. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 mln. zł. Zadanie było współfinansowane w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oczyszczalnia została wybudowana na działce zlokalizowanej przy rzece Lubieńce zakupionej przez gminę w 2016 r. Do nowo wybudowanej kanalizacji przyłączonych zostało już ponad 40 stu odbiorców w tym szkoła, ośrodek zdrowia oraz remiza OSP. 

kociol defro komfort eko 12 kwGmina Lubień Kujawski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Planowana ilości wniosków, która otrzyma dofinansowana zgodnie z założeniami programu EKOpiec - 10 sztuk.

 

 

1. Warunki składania wniosków:

 • Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanej Deklaracji,
 • Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.
 • Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
 • Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).
 • Szczegółowych informacji na temat naboru można uzyskać w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w godzinach pracy Urzędu (tel. 54 284 43 52 ), adres email: inwestycje@lubienkujawski.

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

2. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Lubień Kujawski, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

3. Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

 • Kotły na paliwa stałe 1)
 • Kotły gazowe 2)
 • Kotły olejowe 2)
 • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE! Objaśnienia:

1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub

2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz

3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

2)  Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

4. Wysokość dofinansowania

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:

 • z budżetu Gminy Lubień Kujawski 2 000 zł,
 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja złożenia wniosku

Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Pełnomocnictwo

Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła