• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 4764Zakończyliśmy termomodernizację budynków szkół w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. Prace budowlane realizował Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia. Roboty budowlane obejmowały głęboką modernizacje energetyczną w/w budynków publicznych, w tym m.in. ocieplenie obiektów, docieplenie/wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość przyznanego gminie dofinansowania wyniosła 1,5 mln. zł.

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne przyczyniły się nie tylko do poprawy estetyki budynków szkół ale przede wszystkim do poprawy ich parametów cieplnych. Planuje się, że dzięki przeprowadzonym pracom koszty eksploatacji budynków w szczególności ogrzewania i oświetlenia zmniejszą się, co najmniej o 60%. Wygospodarowane z tego tytułu środki finansowe można będzie w przyszłości przeznaczać na dalszą poprawę standardów nauki w szkołach w tym zakupu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

efsii przyciete 3d0e5 98b57Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018/PG

TYP PROJEKTU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)
i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.1. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku o powierzenie grantu (EFS)
 2. Wzór Umowy o powierzenie grantu
 3. Wzór Wniosku o płatność
 4. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS
 5. Karta zgodności projektu LSR
 6. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
 7. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z Procedurą wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś11)
 8. Katalog stawek maksymalnych
 9. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki - http://kujawiaki.pl/dokumenty/lsr/1945-aktualizacja-zalacznikow-do-lsr-6-26-07-2018.html
 10. Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem
 11. Standard pracy klubu młodzieżowego
 12. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
 13. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS
 15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa

przerwa w dostawie wody 12.09.2018r1

DSC 1537Dnia 7 września 2018  roku odbyło się uroczyste, po raz trzynasty, wręczenie przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego dyplomów i decyzji stypendialnych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Na 2018/2019  Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznał  28 stypendiów. Gala odbyła się w Centrum Kultury w  obecności Radnych RM w Lubieniu Kujawskim, Radnych Powiatowych, Dyrektorów szkół i instytucji kultury oraz Pracowników Urzędu Miejskiego. W uroczystości uczestniczyli Rodzice, Nauczyciele i Trenerzy, którzy na co dzień pracują, wspierają i pomagają rozwijać talenty dzieci  i młodzieży. Po uroczystym rozdaniu dyplomów i decyzji kilkoro Stypendystów zaprezentowało swoje umiejętności artystyczne i sportowe. Wszystkim Stypendystom, Rodzicom, Nauczycielom, Dyrektorom szkół i Trenerom złożono osobiście serdeczne gratulacje i podziękowania oraz obdarowano przypinkami, które upamiętniają 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W bieżącym roku stypendia  otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa

 1. Amelia Sławińska- naukowe- Lubień Kujawski
 2. Sara Krygier-naukowe – Lubień Kujawski
 3. Gabriela Olczak-naukowe – Lubień Kujawski
 4. Marcelina Zielińska-naukowe – Lubień Kujawski
 5. Wiktor Bątkowski-naukowe - Kaliska
 6. Marcin Kotfas-artystyczne – Lubień Kujawski; Studio Dance we Włocławku
 7. Julia Pietrzak-artystyczne - Kaliska
 8. Adam Duklas – sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 9. Adrian Kosmalski-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 10. Helena Seklecka –sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 11. Gabriela Jędrusiak-sportowe- KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 12. Nadia Szcześniewska-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 13. Julia Skalska-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 14. Franciszek Świerczyński-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 15. Aleksander Wawrzyniak-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 16. Michał Michalski-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski

Gimnazjum

 1. Oliwia Jabłońska – naukowe – Lubień Kujawski
 2. Justyna Jastrzębska – naukowe – Lubień Kujawski
 3. Paweł Matczak – naukowe – Lubień Kujawski
 4. Mateusz Chmielewski – naukowe - Kłóbka
 5. Kamil Korpal – naukowe - Kłóbka
 6. Marcin Terpiński – naukowe - Kłobka
 7. Alicja Deicka – artystyczne – Lubień Kujawski; Centrum Kultury w L-K
 8. Dominika Spychala-artystyczne – Lubień Kujawski

Szkoła Średnia

 1. Weronika Andryjańczyk – naukowe – LMK we Włocławku
 2. Małgorzata Justyńska – naukowe – LMK we Włocławku
 3. Mateusz Symczak – naukowe LZK we Włocławku
 4. Kaja Sosnowska-artystyczne – LMK we Włocławku; Centrum Kultury w L-K

 

Galeria zdjęć --tutaj--

spotkanie z niepodlegla2018

drogaGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stępka. Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać w siedzibie urzędu w terminie do dnia 21 września br. Planuje się, że nowa droga o nawierzchni asfaltowej ma zostać wykonana najpóźniej do końca października br.  Na realizację inwestycji gminia pozyskała dotację w kwocie ponad 132 tys. z funduszu inwestycji drogowych modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Więcej --tutaj--

DSC 12712Przedszkole w Lubieniu Kujawskim otrzymało nowy sprzęt za kwotę 73 tys. zł. Zakupy realizowane były w ramach projektu unijnego na wdrażanie, którego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu przyznał Gminie Lubień Kujawski ponad 100 tys. zł. dotacji. Gminie przyznano środki na zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, tablicy interaktywnej oraz sprzętu komputerowego. W ramach projektu przeprowadzone były także zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Realizację zadań prowadzono do 31 sierpnia 2018 roku.

Od września br. gmina Lubień Kujawski rozpoczyna wdrażanie w szkołach w Lubieniu Kujawskim, Kłóbce, Kaliskach oraz Kanibrodzie kolejnego projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu do naszych szkół trafi ponad 500 tys. zł z Unii Europejskiej. Pieniądze przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach partnerskiego projektu sześciu gmin Powiatu Włocławskiego tj. Baruchowa, Boniewa, Chodcza, Izbicy Kujawskiej, Lubienia Kujawskiego oraz Lubrańca. Całkowita wartość projektu wynosi 3 mln zł. w tym 500 tys. zł. będzie miała do wykorzystania gmina Lubień Kujawski. Pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie szans i wyrównanie braków edukacyjnych uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni przyrodniczych. Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach projektu będą realizowane od września 2018r. do czerwca 2020r. Przewiduje się, że z gminy Lubień Kujawski weźmie w nich udział 340 uczniów.

S1020002W dniu 3 września br. przy obelisku przed Zespołem Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim oraz grobie żołnierzy na Cmentarzu Parafialnym w Lubieniu Kujawskim uczciliśmy pamięć poległych i pomordowanych w okresie II Wojny Światowej. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe: Ochotniczych Straży Pożarnych z Lubienia Kujawskiego, Morzyc, Krzewia i Kanibrodu, Zespołu Placówek Oświatowych z Lubienia Kujawskiego oraz Związku Harcerstwa Polskiego. W spotkaniu uczestniczyli: m.in. przedstawiciele Kombatantów, Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Przedstawiciele Rady Miejskiej, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim,  Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie oraz reprezentanci Samorządu Mieszkańców. 

Wspólnie oddaliśmy hołd Obrońcom Ojczyzny składając wieńce i zapalając znicze.
 
Więcej zdjęć w galerii --tutaj--

 

fotowoltaikaGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na dostawę i montaż 40 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 5 użyteczności publicznej w ramach unijnego projektu, który otrzymał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja z Unii europejskiej pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną. na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

W najbliższym czasie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu planuje kolejne nabory wniosków o dofinansowanie tego typu projektów tj. instalacji fotowoltaicznych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 50% kosztów budowy instalacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolejnych edycjach programu chęć udziału mogą zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 17.

odrKomisja d/s szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 roku w Gminie Lubień Kujawski zaprasza osoby, które złożyły wnioski o szacowanie szkód, do podpisania protokołów. 

Z uwagi na wydłużony termin składania wniosków oraz brak informacji, co do kwestii szacowania upraw, które na dzień składania wniosków nie podlegały szacowaniu (tj. m.in. kukurydzy, buraków cukrowych oraz ziemniaków), termin podpisywania protokołów wyznaczono na dzień  6 i 7 września 2018r., w godzinach 8:00 – 15:00, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 20.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52