• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

UWAGA NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW!


sanikoMinisterstwo Środowiska, chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.

Nowe zasady segregacji śmieci, które zaczną obowiązywać na terenie Gminy Lubień Kujawski od września 2018 r. Wspólny System Segregacji Odpadów polegał będzie na segregacji odpadów w podziale na frakcje:

 • metale i tworzywa sztuczne - worek żółty;
 • szkło - worek zielony;
 • papier - worek niebieski;
 • odpady biodegradowalne - worek brązowy;
 • odpady zmieszane - pojemnik lub czarny worek.


Dzięki takiej selekcji więcej odpadów będzie poddawanych recyklingowi.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” w najbliższym czasie dostarczy na każdą posesję worki niezbędne do segregacji odpadów według nowych zasad, harmonogramy odbioru odpadów od września do grudnia 2018 r. oraz ulotki informujące, w jaki sposób segregować surowce od września 2018 r.

Nowy harmonogramy odbioru odpadów na rok 2019:

Rejon 1 (Bagno, Bileńska Kolonia, Bilno, Beszyn, Gagowy Nowe, Gagowy Stare, Kaczawka, Krzewie, Krzewie Drugie, Modlibórz, Stępka, Szewo) pdfiko

Rejon 2 (Błędowo, Chojny, Chwalibogowo, Kłobka, Kłóbka Nowy Młyn, Kłóbka Podgórze, Rzegocin, Rzeżewo-Morzyce, Rzeżewo, Sławęckie Góry, Wiktorowo ) pdfiko-

Rejon 3 (Antoniewo, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Dziankowo, Dziankówek, Kanibród, Siemionki, Siemiany, Świerna, Wąwał, Wola Dziankowska, Wola Olszowa, Wola Olszowa-Parcele) pdfiko

Rejon 4 (Błonie, Gliznowo, Henryków, Kamienna, Kąty, Kołomia, Kostulin, Kretkowo, Morzyce, Narty, Nowa Wieś, Narty Piaski, Rutkowice, Uchodze, Walentowo, Zakrzewo) pdfiko

Rejon 5 (Gocław, Gole, Golska Huta, Kaliska, Kobyla Łąka, Sławęcin, Stróże) pdfiko

Rejon 6 (Lubień Kujawski – Kościuszki, Styczniowa, 1 Maja, Plac Wolności, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Polna, Jana Pawła II, Lipowa, Leśna, Bukowa, Szkolna, Pogodna, Przejazd, Lipcowa, Miła, Żwirki i Wigury, Żeromskiego, Ogrodowa, Spokojna, Parkowa, Cicha) pdfiko

Rejon 7 (Nieruchomości w zabudowie wielolokalowej Lubień Kujawski – 1 Maja, Plac Wolności, Szkolna, Żwirki i Wigury) pdfiko


Ulotka informująca, w jaki sposób segregować do pobrania: pdfiko

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy "Saniko" tel.: (0-54) 421-38-.... wew.: 77,78,79,89 lub z Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim tel.: 54-28-44-343.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w gminie Lubień Kujawski przedstawia poniższa tabela:

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady niesegregowane

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

12,00 zł

20,00 zł

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

20,00 zł

30,00 zł

Gospodarstwo domowe liczące trzy i więcej osób

27,00 zł

40,00 zł

Informacje

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubień Kujawski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87-880 Brześć Kujawski.

Mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 jest czynny dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.30

Piątek w godzinach od 8.00 do 14.30

Przyjmuje odpady:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • papier i tekturę;
 • odpady zielone;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • popiół;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • tekstylia i odzież.

Poziomy recyklingu:

Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubień Kujawski poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom13,89 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom23,10 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom16,35 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom25,12 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom54,74 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom20,04 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom100 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom100 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom100 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom98 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom92,11 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom85,23 %

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom79,17 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom26,40 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom18,96 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom24,34 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom28,02 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom26,49 %

 

DSC 0289Trwają prace budowlane związane z budowa drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowo. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gostynina. Umowny termin zakończenia prac upływa 30 września br.  Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej Januszem Zglińskim podczas wizyty na placu budowy. 

listgrat

przetargBurmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się w dniu 05 października 2016 r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Wąwał, obręb ewidencyjny Wąwał:

 

L.p. nr. działki       powierzchnia           numer               cena wywoławcza     kwota wadium

                                   w ha                       KW                       w zł                             w zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.         1                   3,65           WL1W/00048505/3       140.100,00                 14.010,00

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 29 września 2016 r., oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej wraz z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu. Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości jako grunty rolne, do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) Zgodnie z art. 2a cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne osoby niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 w/w ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na wniosek. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy oraz przedłożą Komisji Przetargowej do dnia 29 września 2016r. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy (z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki, do pobrania w Urzędzie Miejskim, pokój nr 2) oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 1, położonej w m. Wąwał” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29. Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

DSC 0283W dniu 24 sierpnia br. burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński uroczyście powierzył dotychczasowemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kłóbce Panu Aleksandrowi Rutkowskiemu prowadzenie placówką na kolejnych 5 lat.

Powierzenie obowiązków poprzedzone zostało zgodnie z prawem konkursem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce. Do konkursu mogła przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami). W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce wyłoniono kandydata w osobie Pana Aleksandra Rutkowskiego.

Gratulujemy!

Konkursfotograficzny

Regulamin konkursu --tutaj--

Karta zgłoszeniowa --tutaj--

komunikatW związku z prowadzonymi pracami nad powstaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubień Kujawski”, w dniu 31 sierpnia 2016 roku (tj. środa) do drzwi naszych domów zapukają ankieterzy, w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania źródeł energii w gminie.

Ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory i pełnomocnictwo Burmistrza. Wypełnienie ankiety jest konieczne do opracowania rzetelnego programu, który w przyszłości umożliwi gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów ograniczających emisję CO2. Pozyskane tą drogą dane służą tylko i wyłącznie do opracowania programu i nie będą przetwarzane zarówno przez gminę, jak i przez wykonawcę.

jesienCentrum Kultury w Lubieniu Kujawskim zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia. Zapisy tylko w Biurze CK przy ul. Wojska Polskiego 22 do dnia 9 września 2016 r. (piątek).

Więcej informacji na stronie Centrum Kultury --tutaj--

banerdzialkiGmina Lubień Kujawski przeznacza do sprzedaży w bardzo atrakcyjnej cenie 11 działek budowlanych położonych w miejscowości Kaliska. Cena działek w zależności od wielkości waha się w przedziale 4,8 – 9.1 tys. zł. netto. Działki położone są w atrakcyjnej okolicy przy nowo wybudowanej drodze asfaltowej w sąsiedztwie wodociągu, kanalizacji oraz energii elektrycznej.

Zainteresowani ich zakupem muszą wnieść wadium do dnia 22 września 2016 r. a następnie wziąć udział w przetargu w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11.

Więcej szczegółów o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 dzialkikaliska

O tanich działkach pisaliśmy --tutaj-- 

DSC01049W dniu 21 sierpnia br. w miejscowości Modlibórz poświęcono nowy krzyż. Ceremonii poświecenia krzyża dokonał Proboszcz Parafii Kłóbka ks. Leszek Buczkowski. Nowy krzyż powstał z prywatnej inicjatywy mieszkańców sołectwa Modlibórz wspieranej aktywnym udziałem w inicjatywie Sołtysa Damiana Deski. W uroczystości udział wziął burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński. Przydrożne krzyże stanowią trwały element polskiego krajobrazu, stanowiąc jego niezaprzeczalną ozdobę. Są znakiem wiary przodków, elementem kultury i wierności tradycji. Często są świadkami historii ziem, świadectwem szczególnych wydarzeń. Krzyże w polskiej tradycji stawiano w miejscach ważnych, znaczących dla ludzi przy kościele, w centrum osady lub na wsi wyznaczając w ten sposób ich punkt centralny, na początku lub na końcu zabudowań wsi wytyczając jej granice. Na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących.