• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W piątek 24 czerwca 2016 r. w OSP w Lubieniu Kuj. odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 15 par. 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły to wyjatkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych prze pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński. Były również życzenia, kwiaty oraz tradycyjna lampka szampana z pięknie odśpiewanym "Sto lat". Miłym upominkiem słowno-muzycznym był występ dzieci i kadry z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

Szanowym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lata życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szcunku dzieci i wnuków.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim przypomina, że jeżeli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy tzn. od 01 kwietnia 2016 r do 01 lipca 2016 r (włącznie), to świadczenie wychowawcze będzie wypłacone z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016 roku.

Miejsce składania wniosków:

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim      

ul. Wojska Polskiego 22,

87-840 Lubień Kujawski

nr tel. 608 556 742 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej: zespołu pałacowo – parkowego z końca XIX w., wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/1483, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski, oznaczonej numerem działki 89/9, o pow. 6,3032 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00059699/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.195.000,00zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy,00/100).

Przetarg odbędzie w dniu 20 września 2016r. o godz. 900

w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 109.750,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 września 2016r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego we Włocławku Nr 05 9550 0003 2001 0075 3919 0009 w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek.

Od ceny uzyskanej w wyniku przetargu udzielona zostanie bonifikata w wysokości: 50%.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49, I piętro, pok. 15, tel. (0-54) 230-46-88 oraz na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego: --tutaj--

Składamy serdeczne podziękowania służbie medycznej, policji, straży pożarnej, Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kłóbce i lokalnej społeczności za szybką, profesjonalną i bezinteresowną pomoc okazaną kierowcy autokaru, uczniom i nauczycielom naszej szkoły wracającym z wycieczki i uczestniczącym w wypadku. Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy do kierowcy autokaru za jego bohaterską postawę i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Z wyrazami szacunku i wdzięczności uczniowie, ich rodzice , nauczyciele oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza Jadwiga Stroniewska.

Więcej o zdarzeniu drogowym --tutaj--

W dniach 17-19 czerwca 2016 r. w Chełmnie odbyły się XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Chełmno-Rio de Janeiro 2016”. Reprezentacja Lubienia Kujawskiego w składzie 14 osób brała udział w zmaganiach finałowych w piłce ręcznej mężczyzn. Nasi reprezentanci zdobyli brązowy medal.

Dziękujemy naszej reprezentacji.

Międzypokoleniowe spotkania przynoszą wiele korzyści zarówno dla dzieci i dorosłych, dlatego z wielką ochotą skorzystaliśmy zaproszenia pani Jolanty Wiktorskiej z Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie. Swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały dzieci i młodzież z Centrum Kultury. Występ artystyczny rozpoczał się wierszem "A ty się nie bój seniorze" a następnie tańce nowoczesne oraz piosenki o różnej tematyce. Nie zabrakło również piosenek z lat młodości podopiecznych. Na koniec każdy z pensjonariusz otrzymał własnoręczne robione laurki wykonane przez dzieci i młodzież  na zajęciach plastycznych w Centrum Kultury. Artyści otrzymali gromkie brawa. W podziękowaniu dzieci i młodzież zostali zaproszeni na słodką niespodziankę.

Spotkanie miało na celu integracje tych dwóch środowisk, dostarczenia pozytywnych wrażeń, sprawianie radości innym z drugiej strony uczenie dzieci szacunku do osób starszych.

W dniu 17 czerwca 2016 r. odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. W obradach uczestniczyli radni, sołtysi i mieszkańcy gminy Lubień Kujawski. Niewątpliwie najważniejszym punktem obrad było udzielenie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego Panu Markowi Wilińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.

 

Rada Miejska zatwierdziła sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowe gminy i jednostek organizacyjnych, których przyjęcie jest warunkiem do udzielenia absolutorium, zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbnik Pani Wanda Mordzak złożyła obszerne wyjaśnienia do przedłożonych sprawozdań finansowych. Kontynuując, Burmistrz Lubienia Kujawskiego przedstawił sprawozdanie w wykonania budżetu gminy, z którego wynika, że w 2015 r. dochody zostały zrealizowane w 100,68 %, przy planie 25.461.416,69 zł. wykonanie nastąpiło w kwocie 25.634.732,30 zł.

Po obszernych wyjaśnieniach do przedłożonych sprawozdań i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Miejska w głosowaniu jawnym udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego Panu Markowi Wilińskiemu absolutorium za rok 2015.

Następnie podczas sesji Radni min. przyjęli:

‒ uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat;

‒ uchwałę w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych w sprawie zamierzonej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Kretków.

‒ uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

‒ uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

 

Galeria Zdjęć --tutaj--

Informujemy, że dnia 21.06.2016r. w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim zostanie wypłacone stypendium szkolne o charakterze socjalnym na podstawie decyzji wydanych dnia 04.05.2016r.