• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniach 7-9 czerwca 2016r. odbędzie się ćwiczenie Renegade z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza. Ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut), odwołanie alarmu (dźwięk ciągły przez okres 3 minut).

 

 

Dnia 31 maja br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna zakończyło prace budowlane przy drodze gminnej w miejscowości Czaple Nowe. Zadanie obejmowało gruntowną przebudowę prawie 900 metrowego odcinka drogi gminnej za kwotę 262 tys zł. Inwestycja jest w 50 % współfinansowana, jako zadanie z zakresu poprawy, jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2016 r.

 

Więcej zdjęć --tutaj--

Dnia 17 czerwca 2016 roku (piątek) o godzinie 10ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XIII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.

2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2015 rok.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za rok 2015.

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

8. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat.

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chodecz w roku 2016.

11. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych w sprawie zamierzonej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Kretków.

12. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

13. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

14. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych w miejscowości Kaliska.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Wąwał. 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lubień Kujawski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski.   

18. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

19. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

20. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

21. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubień Kujawski.

22. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

23. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

24. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

25. Interpelacje i zapytania Radnych.

26. Wolne wnioski, zapytania.

27. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 02.06.2016 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: przesunięcia budżetowe.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

prow 148W dniu 25 maja w Muzeum Etnograficznym w Toruniu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński przy kontrasygnacie Skarbnika Wandy Mordzak podpisali umowę ws. przyznania gminie dotacji na przebudowę dróg w Kretkowie i Rutkowicach. W ramach zadania planuje się przebudowę  ok 2,4 km dróg gminnych w terminie do 30 września 2016 r. Inwestycja o wartości ok. 610 tys. zł. jest przewidziana do realizacji przy 63% współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W uroczystości podpisania umów wzięli udział wicemarszałek Dariusz Kurzawa, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz Elżbieta Siemiątkowska. Dyrektor Departamentu PROW.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w dniu 04 lipca 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

 

L.p. nr. działki    powierzchnia w ha    numer KW     cena wywoławcza w zł     kwota wadium w zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   232/49               0,1131         WL1W/00062016/2       29.100,00                   2.910,00

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Termin zagospodarowania: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem wbudowanym w bryłę budynku, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową wbudowana w parter budynków, oraz zabudowę garaży wolnostojących (w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy gospodarczej.                                                                                                       W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844320.

W związku z komputeryzacją biblioteki prosimy wszystkich czytelników do 15 czerwca o osobiste podanie numeru PESEL w celu rejestracji w systemie. Po 1 lipca zostanie uruchomiony informatyczny system wypożyczeń.

 

 

W ubiegłą sobotę (28 maja 2016 r.) na terenie Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim odbył się III Powiatowy Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego. Dla każdego, kto zdecydował się odwiedzić festyn, czekało na miejscu wiele atrakcji. Na terenie parku Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim rozlokowano wiele atrakcji dla dzieci m.in. zjeżdżalnie, trampoliny, skałki, strzelnica paintball, kolejka i wiele innych. Odbył się również pierwszy przegląd piosenki dziecięcej.

Dla wszystkich przybyłych przygotowano również poczęstunek w postaci grochówki, kiełbasek z grilla oraz waty cukrowej.

Więcej zdjęć --tutaj--