• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 02.06.2016 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: przesunięcia budżetowe.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

prow 148W dniu 25 maja w Muzeum Etnograficznym w Toruniu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński przy kontrasygnacie Skarbnika Wandy Mordzak podpisali umowę ws. przyznania gminie dotacji na przebudowę dróg w Kretkowie i Rutkowicach. W ramach zadania planuje się przebudowę  ok 2,4 km dróg gminnych w terminie do 30 września 2016 r. Inwestycja o wartości ok. 610 tys. zł. jest przewidziana do realizacji przy 63% współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W uroczystości podpisania umów wzięli udział wicemarszałek Dariusz Kurzawa, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz Elżbieta Siemiątkowska. Dyrektor Departamentu PROW.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w dniu 04 lipca 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

 

L.p. nr. działki    powierzchnia w ha    numer KW     cena wywoławcza w zł     kwota wadium w zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   232/49               0,1131         WL1W/00062016/2       29.100,00                   2.910,00

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Termin zagospodarowania: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem wbudowanym w bryłę budynku, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową wbudowana w parter budynków, oraz zabudowę garaży wolnostojących (w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy gospodarczej.                                                                                                       W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844320.

W związku z komputeryzacją biblioteki prosimy wszystkich czytelników do 15 czerwca o osobiste podanie numeru PESEL w celu rejestracji w systemie. Po 1 lipca zostanie uruchomiony informatyczny system wypożyczeń.

 

 

W ubiegłą sobotę (28 maja 2016 r.) na terenie Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim odbył się III Powiatowy Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego. Dla każdego, kto zdecydował się odwiedzić festyn, czekało na miejscu wiele atrakcji. Na terenie parku Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim rozlokowano wiele atrakcji dla dzieci m.in. zjeżdżalnie, trampoliny, skałki, strzelnica paintball, kolejka i wiele innych. Odbył się również pierwszy przegląd piosenki dziecięcej.

Dla wszystkich przybyłych przygotowano również poczęstunek w postaci grochówki, kiełbasek z grilla oraz waty cukrowej.

Więcej zdjęć --tutaj--

W dniu 25 maja 2016 roku uczennice ZPO im. hm Janka Bytnara "Rudego" w Lubieniu Kujawskim Elwira Czarniak i Kaja Sosnowska odebrały z rąk kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Pana Marka Gralika mandaty poselskie na XXII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.05.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: bezpieczeństwo obiektów sportowych na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam