• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Od dziś tj. 29 maja został otwarty dla zwiedzających odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce.  W starannie odtworzonych wnętrzach znalazły się dzieła sztuki, meble i inne przedmioty z różnych kolekcji administrującego obiektem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W ceremonii inauguracyjnej uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Zakończyły się rozgrywki w lidze tenisa stołowego na sezon 2014/15 prowadzone przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Radziejowianka” w Radziejowie. W lidze udział wzięło sześć zespołów, które grały mecz i rewanż.

1 marca 2015 r. ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP). W nowym systemie informatycznym znajdują się m.in. rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. W tym dniu weszły w życie nowe ustawy, wprowadzające przepisy mające na celu ułatwienie załatwiania spraw urzędowych. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce.

 Ułatwienia dla obywateli wprowadzone nową ustawą:

- odmiejscowienie wybranych czynności, w tym np. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski

- możliwość dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, gdy osobisty udział nie jest możliwy w siedzibie urzędu stanu cywilnego: można dokonać tych czynności w miejscu pobytu osoby, o ile pozwalają na to okoliczności

- zwolnienie z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

- uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji), odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, administracyjnego sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Te sprawy załatwiane są bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę. Decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego rodzaju czynności.

W USC odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są na bieżąco, jedynie w sytuacji gdy do sporządzenia odpisu danego aktu potrzebne jest zamówienie migracji akt z innych miejscowości czas oczekiwania na odpis wynosi 10 dni (termin ustawowy).  W początkowym okresie funkcjonowania systemu wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego na drukach wprowadzonych nową ustawą oraz korzystając z trybu przejściowego na drukach dotychczas obowiązujących.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  z Kutna rozpoczęło prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski. Planuje się, że w pierwszej kolejności w terminie do 14 sierpnia przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo, następnie w terminie do 15 września drogi w miejscowości Szewo. Koszt robót wyniesie 2,8 mln. zł. Zadanie jest w 50% współfinansowane z funduszy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W dniu 2 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie odbędzie się spotkanie rolników z przedstawicielami Koła Łowieckiego nr 109 „Orzeł” we Włocławku w sprawie omówienia sytuacji w związku z wyrządzanymi szkodami w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 28.05.2015 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie zmian budżetowych oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W dniu 25 maja poznaliśmy oferty wykonawców chcących realizować zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska (III) z drogą dojazdową, gmina Lubień Kujawski". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu odcinka drogi gminnej Narty-Kaliska od km 0+000 do km 0+300 z dojazdem od km 0+000 do km 0+270 zlokalizowanego na terenie Gminy Lubień Kujawski. Ceny złożonych ofert kształtują się od 53 376,88 zł do 117 437,25 zł.

W dniu 23.05.2015 r. w Zespole Szkół w Kłóbce odbył się I Konkurs Piosenki Polskiej „Muzykomania”, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Lubieniu Kujawskim oraz Świetlicę Środowiskową w Kamiennej. Konkurs odbywający się pod patronatem Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego zgromadził ponad 60 wokalistów wraz z instruktorami, nauczycielami i wychowawcami.

Galeria Zdjęć --tutaj--

W dniu 20.05.2015 r. z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim odbyła się w Ośrodku Kultury debata międzypokoleniowa dotycząca rozwoju naszej Gminy. W spotkaniu udział wzięli: uczniowie z gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych i Kłóbki, Burmistrz Lubienia Kujawskiego, księża z Parafii Lubień Kujawski, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, nauczyciele ze szkoły w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce, radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, radny z powiatu włocławskiego, Rada Samorządu Miasta, prezesi klubów sportowych i straży pożarnej, przedstawiciele stowarzyszeń, animatorzy kultury, rodzice, pracownicy Urzędu Miejskiego. W pierwszej części spotkania pod hasłem „Młodzi inspirują…” patrzyliśmy na naszą Gminę i miasto oczami młodzieży. Uczniowie, poszczególne grupy, przedstawiały swoje projekty dotyczące rozwoju gminy. W drugiej części odbyła się dyskusja, której myśl przewodnia brzmiała: „Razem zdziałamy więcej!”

Prezentacja do pobrania --tutaj--

Galeria Zdjęć --tutaj--