• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Plakat Lubień

OSP Kanibród 1Zakończono prace remontowe wnętrza remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanibrodzie. Prace wykonano w systemie gospodarczym a część prac remontowych w szczególności rozbiórkowych wykonanych została przez strażaków ochotników. W ramach prac wykonano m.in. nową podłogę, sufit, instalację centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. Odnowione wnętrze remizy będzie wykorzystane przez strażaków oraz mieszkańców, jako miejsce spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych.

dzien mamy

DSC 8965W dniu 9 marca br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. W posiedzeniu komisji oprócz jej stałych członków udział wzięli Piotr Łowicki – Prezes Centrum Diagnostyczno-Leczniczego Barska Sp. z o.o. z Włocławka oraz Marek Wiliński – burmistrz Lubienia Kujawskiego. Tematem przewodnim komisji były remonty budynków leczniczych gminnych ośrodków zdrowia w szczególności wykonywany obecnie remont pomieszczeń wnętrza Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Remont realizuje Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska Sp. z o.o. jako podmiot świadczący usługi zdrowotne w budynku.

zyczenia8marca

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 09.03.2018 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski: 

I.

Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 111/9 0,1523 WL1W/00094053/6 Bagno 24.200,00
2.  111/10 0,0869 WL1W/00094053/6 Bagno  16.400,00
3. 111/11 0,1375 WL1W/00094053/6 Bagno 22.100,00
4. 111/12 0,1733 WL1W/00094053/6 Bagno 27.500,00
5. 111/13 0,1421 WL1W/00094053/6 Bagno 20.300,00
6. 111/14 0,1476 WL1W/00094053/6 Bagno 21.100,00
7. 111/15 0,1148 WL1W/00094053/6 Bagno 20.000,00
8. 111/16 0,1099 WL1W/00094053/6 Bagno 19.100,00
9. 111/17 0,0986 WL1W/00094053/6 Bagno 18.300,00
10. 111/18 0,1079 WL1W/00094053/6 Bagno 19.100,00
11. 111/20 0,1057 WL1W/00094053/6 Bagno 18.400,00
12. 111/21 0,1727 WL1W/00094053/6 Bagno 27.400,00

1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane. 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią teren przeznaczony na cele rolnicze. Działki wydzielone z przeznaczeniem pod budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Lubienia Kujawskiego.         

3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 kwietnia 2018 r.       

II. Nieruchomość zabudowana budyniem mieszkalno-gospodarczym, położona w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego, na działce nr 273/2 o powierzchni 0,0081 ha. Cena 15.400,00 zł. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych 27,14 m 2 . Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym konieczne jest ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez teren działek sąsiednich.  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 kwietnia 2018 r.  Przeznacza się do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:                                               

I.   

Lp. Nr działki Sposób zagospodarowania Powierzchnia zagospodarowania Miejscowość Cena za 1m2
1. 165/1LP Lokal użytkowy - gastronomiczny 72m2 Stępka 10,00 zł/m2

Nieruchomość podlega wydzierżawieniu na okres 3 lat. Czynsz płatny miesięcznie w okresach prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.     

II. Działka nr 100/17 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski, o powierzchni 3,4806 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IIIb, IVa, IVb, V. Księga wieczysta nr WL1W/00054962/9.    

III. Działka nr 86 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski, o powierzchni 1,4900 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IVa, IVb. Księga wieczysta nr WL1W/00042359/2.     IV. Działka nr 87 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski o powierzchni 2,2300 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IIIb, IVa, IVb. Księga wieczysta nr WL1W/00042359/2.  Czynsz dzierżawny za w/w działki wynosi 1.000,00 zł za 1,00 ha rocznie (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), płatny proporcjonalnie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).     V. Działka o powierzchni 24 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 488/7, położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja, o łącznej powierzchni 0,2131 ha, z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego. Czynsz dzierżawny wynosi 50,00 zł ocznie, plus podatek VAT w wysokości 23%.      Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322.   

DSC 8455Zakończono prace związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka. Wykonawcą zadania był Zakład Produkcyjno-Handlowy "Melbud" Spółka jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc z Włocławka. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 mln. zł. Zadanie było współfinansowane w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oczyszczalnia została wybudowana na działce zlokalizowanej przy rzece Lubieńce zakupionej przez gminę w 2016 r. Do nowo wybudowanej kanalizacji przyłączonych zostało już ponad 40 stu odbiorców w tym szkoła, ośrodek zdrowia oraz remiza OSP.