• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

42045045 1937157212997679 8308525903814590464 n

DSC 4861Trwa remont budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na potrzeby Żłobka Samorządowego. W ramach prac adaptacyjnych wykonany zostanie m.in. podjazd dla wózków, adaptacja pomieszczeń wnętrza, instalacja elektryczna oraz centralnego ogrzewania. Wykonawcą prac jest zakład Budowlany Jan Góreczny z Włocławka. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” 2018. Gminie na realizację zadania przyznano 600 tys. zł. dofinansowania. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat w dwóch grupach wiekowych 2 i 3-latków. Żłobek ma zostać oddany do użytkowania w styczniu 2019 roku. Planuje się, że w utworzonej placówce zatrudnionych zostanie łącznie 10 osób w tym dyrektor, pielęgniarka, 6 opiekunów, sprzątaczka oraz na pół etatu konserwator. Osoby zainteresowane pracą swoje CV wraz z listem motywacyjnym mogą składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pokój nr. 19 w terminie do 31 października br.. Wynagrodzenia personelu w okresie pierwszych dwóch lat funkcjonowania obiektu będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na co gmina pozyskała 800 tys. zł. dofinansowania.

drogaW dniu 17 września br. Gmina Lubień Kujawski złożyła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych Szewo – Bilno – Gagowy – Modlibórz – Modliborek. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Gmina w ramach programu wnioskuje o dofinansowanie do w/w przebudowy dróg w wysokości ok. 2,5 mln. zł. W ramach zadania we wskazanych miejscowościach planuje się przebudowę łącznie ponad 8 km. dróg gminnych. Dotychczas w ramach programu gmina Lubień Kujawski corocznie otrzymywała dotację od Wojewody. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi w październiku br. a zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca września 2019 roku.

 

odr

Komisja d/s szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 roku w Gminie Lubień Kujawski zaprasza osoby, które złożyły wnioski o szacowanie szkód, do odbioru protokołów zatwierdzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Z przyczyn organizacyjnych odbiór protokołów wyznaczono na dzień 19 września 2018r., w godzinach 8:00 – 15:30, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 20.

Od dnia 20 września 2018r. będzie możliwość odbioru protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 17.

 

Sanepid 1z 2

odrAgencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Więcej informacji: --tutaj--

 

DSC 4764Zakończyliśmy termomodernizację budynków szkół w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. Prace budowlane realizował Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia. Roboty budowlane obejmowały głęboką modernizacje energetyczną w/w budynków publicznych, w tym m.in. ocieplenie obiektów, docieplenie/wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość przyznanego gminie dofinansowania wyniosła 1,5 mln. zł.

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne przyczyniły się nie tylko do poprawy estetyki budynków szkół ale przede wszystkim do poprawy ich parametów cieplnych. Planuje się, że dzięki przeprowadzonym pracom koszty eksploatacji budynków w szczególności ogrzewania i oświetlenia zmniejszą się, co najmniej o 60%. Wygospodarowane z tego tytułu środki finansowe można będzie w przyszłości przeznaczać na dalszą poprawę standardów nauki w szkołach w tym zakupu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

efsii przyciete 3d0e5 98b57Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018/PG

TYP PROJEKTU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)
i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.1. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku o powierzenie grantu (EFS)
 2. Wzór Umowy o powierzenie grantu
 3. Wzór Wniosku o płatność
 4. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS
 5. Karta zgodności projektu LSR
 6. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
 7. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z Procedurą wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś11)
 8. Katalog stawek maksymalnych
 9. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki - http://kujawiaki.pl/dokumenty/lsr/1945-aktualizacja-zalacznikow-do-lsr-6-26-07-2018.html
 10. Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem
 11. Standard pracy klubu młodzieżowego
 12. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
 13. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS
 15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa

przerwa w dostawie wody 12.09.2018r1

DSC 1537Dnia 7 września 2018  roku odbyło się uroczyste, po raz trzynasty, wręczenie przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego dyplomów i decyzji stypendialnych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Na 2018/2019  Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznał  28 stypendiów. Gala odbyła się w Centrum Kultury w  obecności Radnych RM w Lubieniu Kujawskim, Radnych Powiatowych, Dyrektorów szkół i instytucji kultury oraz Pracowników Urzędu Miejskiego. W uroczystości uczestniczyli Rodzice, Nauczyciele i Trenerzy, którzy na co dzień pracują, wspierają i pomagają rozwijać talenty dzieci  i młodzieży. Po uroczystym rozdaniu dyplomów i decyzji kilkoro Stypendystów zaprezentowało swoje umiejętności artystyczne i sportowe. Wszystkim Stypendystom, Rodzicom, Nauczycielom, Dyrektorom szkół i Trenerom złożono osobiście serdeczne gratulacje i podziękowania oraz obdarowano przypinkami, które upamiętniają 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W bieżącym roku stypendia  otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa

 1. Amelia Sławińska- naukowe- Lubień Kujawski
 2. Sara Krygier-naukowe – Lubień Kujawski
 3. Gabriela Olczak-naukowe – Lubień Kujawski
 4. Marcelina Zielińska-naukowe – Lubień Kujawski
 5. Wiktor Bątkowski-naukowe - Kaliska
 6. Marcin Kotfas-artystyczne – Lubień Kujawski; Studio Dance we Włocławku
 7. Julia Pietrzak-artystyczne - Kaliska
 8. Adam Duklas – sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 9. Adrian Kosmalski-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 10. Helena Seklecka –sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 11. Gabriela Jędrusiak-sportowe- KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 12. Nadia Szcześniewska-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 13. Julia Skalska-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 14. Franciszek Świerczyński-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 15. Aleksander Wawrzyniak-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 16. Michał Michalski-sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski

Gimnazjum

 1. Oliwia Jabłońska – naukowe – Lubień Kujawski
 2. Justyna Jastrzębska – naukowe – Lubień Kujawski
 3. Paweł Matczak – naukowe – Lubień Kujawski
 4. Mateusz Chmielewski – naukowe - Kłóbka
 5. Kamil Korpal – naukowe - Kłóbka
 6. Marcin Terpiński – naukowe - Kłobka
 7. Alicja Deicka – artystyczne – Lubień Kujawski; Centrum Kultury w L-K
 8. Dominika Spychala-artystyczne – Lubień Kujawski

Szkoła Średnia

 1. Weronika Andryjańczyk – naukowe – LMK we Włocławku
 2. Małgorzata Justyńska – naukowe – LMK we Włocławku
 3. Mateusz Symczak – naukowe LZK we Włocławku
 4. Kaja Sosnowska-artystyczne – LMK we Włocławku; Centrum Kultury w L-K

 

Galeria zdjęć --tutaj--