• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

energiaEnerga S.A. informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w następujących dniach i miejscach:

 

 

Dnia 18.05.2018

  • w godz. 08.30 do 12.30 stacja 15/0,4 kV Narty 8 obwód 200

 

 

stypendium500 tys. zł z Unii Europejskiej trafi do naszych szkół. Pieniądze przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach partnerskiego projektu sześciu gmin Powiatu Włocławskiego tj. Baruchowa, Boniewa, Chodcza, Izbicy Kujawskiej, Lubienia Kujawskiego oraz Lubrańca. Całkowita wartość projektu wynosi 3 mln zł. w tym 500 tys. zł. będzie miała do wykorzystania gmina Lubień Kujawski dla szkół w Lubieniu Kujawskim, Kłóbce, Kaliskach oraz Kanibrodzie. Pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie szans i wyrównanie braków edukacyjnych uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni przyrodniczych. Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach projektu będą realizowane od września 2018r. do czerwca 2020r. Przewiduje się, że z gminy Lubień Kujawski weźmie w nich udział 340 uczniów.

DSC 4533

Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Kaliska – Kamienna etap III. Inwestycje realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna. Zakres zadania obejmuje przebudowę w terminie do 17 lipca br. w/w drogi powiatowej w miejscowościach Kobyla Łąka oraz Kamienna poprzez jej poszerzenie, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz umocnienie poboczy. Inwestycja będzie trzecim i ostatnim etapem przebudowywanej drogi powiatowej zamykając tym samym przebudowę całej drogi Kaliska – Kamienna. Zadanie realizuje Powiat Włocławski w partnerstwie z Gminą Lubień Kujawski. Na zdjęciu Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki, Radny Powiatu Bogdan Domżalski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach Jacek Czynszak oraz Janusz Perłowski podczas wizytacji placu budowy.

DSC 4527 CopyW dniu 26 kwietnia br. w Kanibrodzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem obrad komisji był postęp prac budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. W ramach zaplanowanych prac wykonana została już nowa instalacja centralnego ogrzewania, oraz wymiana stolarki okiennej. Aktualnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radymi Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim członkami Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Elżbietą Wojciechowską, Marzeną Zaborowską, Adamem Maciejewskim, Jackiem Kosmalskim oraz Andrzejem Sierakowskim.

DSC 4521Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kaliskach. W ramach prac wykonywana jest termomodernizacja budynku tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynków instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadania są w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciach burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, dyrektor szkoły Urszula Paczkowska oraz Radni Rady Miejskiej Marzena Zaborowska oraz Jarosław Woźniak podczas wizytacji wykonywanych prac.

31166921 817892005064026 5443994197443622193 n

 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Nartach, gmina Lubień Kujawski na okres 3 lat.

Lp.

Nr . działki

Powierzchnia w ha

Położenie

Kwota wadium w zł

Nr KW

1

100/17

3,4806

Narty

350,00 zł

WL1W/00054962/9

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek ) o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nr 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 do dnia 23 maja 2018 r. Cena wywoławcza 1.000,00 zł czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za 1 ha gruntu. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w wyżej wskazanym terminie na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości, a także w obu przypadkach zaakceptowane warunki umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (wzór umowy dostępny w pokoju nr 2 w  Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim). Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi teren o funkcji produkcyjno - usługowej. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne. Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie rocznej w terminie określonym umową. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym należnego podatku. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką , na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania. Ograniczenia: w 2018 r. Gmina Lubień Kujawski planuje wybudowanie linii wodociągu i kanalizacji przy granicy z działką sąsiednią nr ew. 100/15 co może powodować częściowe wyłączenie gruntu z możliwości uprawy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu z tytułu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu przetargu. W przypadku nie przystąpienia uczestnika wygrywającego przetarg do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 2 lub pod nr telefonu 54 2844 332. Przetarg uważa się za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Ponadto Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Ogłoszenie umieszczono w dniu 25 kwietnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl .

 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Stępce, gmina Lubień Kujawski na okres 3 lat.

Lp.

Nr . działki

Powierzchnia w m2

Położenie

Kwota wadium w zł

Przeznaczenie

1

82

72 m2

Stępka

72,00 zł

Lokal użytkowy – gastronomiczny

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek ) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nr 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 do dnia 23 maja 2018 r. Cena wywoławcza 10,00 zł czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym za 1 m2 powierzchni użytkowej. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w wyżej wskazanym terminie na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości, a także w obu przypadkach zaakceptowane warunki umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (wzór umowy dostępny w pokoju nr 2 w  Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim). W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu z tytułu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu przetargu. W przypadku nie przystąpienia uczestnika wygrywającego przetarg do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 2 lub pod nr telefonu 54 2844 332. Przetarg uważa się za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Ponadto Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Ogłoszenie umieszczono w dniu 25 kwietnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl .

 

stypendiumInformujemy, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku od godz. 9:00 w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29 będą wypłacone stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Przed wypłatą stypendium prosimy zgłaszać się do Referatu Oświaty - pokój nr 7 w celu odebrania decyzji.

 

 

 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  25 maja 2018 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Bagno, obręb ewidencyjny Bagno:

 
L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium 
                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.    111/9                0,1523          WL1W/00094053/6          24.200,00                     2.420,00 
2.    111/10              0,0869          WL1W/00094053/6          16.400,00                     1.640,00 
3.    111/11              0,1375          WL1W/00094053/6          22.100,00                     2.210,00  
4.    111/12              0,1733          WL1W/00094053/6          27.500,00                     2.750,00 
5.    111/13              0,1421          WL1W/00094053/6          20.300,00                     2.030,00 
6.    111/14              0,1476          WL1W/00094053/6          21.100,00                     2.110,00 
7.    111/15              0,1148          WL1W/00094053/6          20.000,00                     2.000,00 
8.    111/16              0,1099          WL1W/00094053/6          19.100,00                     1.910,00 
9.    111/17              0,0986          WL1W/00094053/6          18.300,00                     1.830,00 
10.  111/18              0,1079          WL1W/00094053/6          19.100,00                     1.910,00 
11.    111/20              0,1057          WL1W/00094053/6          18.400,00                     1.840,00 
12.    111/21              0,1727          WL1W/00094053/6          27.400,00                     2.740,00 
  
  
Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 21 maja 2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie. 
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca. 
Ograniczenia: przez działki nr 111/13 i 111/14 przebiega linia energetyczna niskiego napięcia mogąca stwarzać ograniczenia przy zabudowie działki. 
Nieruchomości są wolne od obciążeń. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki obejmują kierunki zmian w przeznaczeniu terenów na planowaną zabudowę mieszkaniowo - usługową. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.