• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 26.09.2017 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

przydomowkiGmina Lubień Kujawski wyłoniła wykonawcę, który wybuduje do końca października trzydzieści dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy. Najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa.

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania w 75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków to kolejna inwestycja wodno – kanalizacyjna, która będzie realizowana w 2017 roku w gminie Lubień Kujawski.  Inwestycja jest odpowiedzią na duże zainteresowanie mieszkańców gminy w zakresie potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do chwili obecnej zapotrzebowanie na inwestycję zgłosiło ponad 90 gospodarstw domowych. Aktualnie zrealizowanych zostaną trzydzieści dwie przydomowe oczyszczalnie natomiast pozostałe wnioski planuje się zrealizować w 2018 roku.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

podziekowanieklobka

21558792 508976299462530 4096258959778270420 nCentrum Kultury w Lubieniu Kujawskim organizuje trzydniową wycieczkę do Kudowy i Pragi w dniach 20 - 22 października 2017 roku. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 350 złotych (transport, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie, przewodnicy, wejściówki, opłata klimatyczna). W programie: Praga, Kudowa, Twierdza Kłodzka, Szczeliniec, Kaplica Czaszek. Planowany wyjazd z Lubienia Kujawskiego w piątek około 14:00, a powrót w niedzielę około 22:00. Zapisy do 29 WRZEŚNIA 2017 roku w Biurze Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 22 w Lubieniu Kujawskim lub pod numerem telefonu 54 284 - 31 - 59. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

21728418 507775816249245 3037802136600651426 nPodobnie, jak w ubiegłym roku - Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim zorganizowało wyjazd do Skierniewic. Celem było uczestnictwo w XL Święcie Kwiatów,Owoców i Warzyw. Udział w nim wzięło kilkanaście Pań, które w bardzo miły sposób spędzili czas.Kto nie był-niech żałuje!! Więcej --tutaj--

 

POL Brzezówka DrzewoW związku z planowaną budową chodnika przy drodze powiatowej Lubień Kujawski - Kanibród długości ok. 800 m od skrzyżowania drogi gminnej Stępka – Czaple jadąc w kierunku Kanibrodu informujemy o możliwości zakupu od Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Jarantowicach drewna opałowego – jesionów znajdujących się w pasie drogowym.  Drzewa przeznaczone do sprzedaży kolidujące z planowanym chodnikiem zostały oznaczone i wycenione. Drzewa należy we własnym zakresie ściąć i uprzątnąć pozostawiając jedynie pień. Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarantowicach bądź Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim (tel. 54 284 43 52).

Wykaz drzew wraz z cenami --tutaj--

fabrykafirm

img 20170908 122759Zakończono budowę 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą.

Powiat Włocławski na realizacje powyższego zadania otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczył budowy dwóch budynków które nie tylko są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale również zostały w całości doposażone w sprzęty konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów tego typu oraz zapewnienia lepszych, bardziej domowych warunków życia dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Teren wokół budynków został zagospodarowany umieszczono obiekty małej architektury, urządzenia siłowni na wolnym powietrzu, grill, ławeczki, wybudowano boisko itp.

Więcej --tutaj--

news260917

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  24 października 2017 r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w Lubieniu Kujawskim, obręb ewidencyjny Miasto Lubień Kujawski: 
  
Lp. Nr. działek Powierzchnia w ha numer KW cena wywoławcza w zł kwota wadium w zl 
 
 1. 562/44 i 562/43 0,2062 WL1W/00045108/9 366.600,00 36.660,00 
    
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 19 października 2017 r. (czwartek)  oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie. 
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
Inne ograniczenie:  w dziale III księgi wieczystej (prawa, roszczenia i ograniczenia) wpisano ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu o ustanowienie drogi koniecznej - wpis służebności gruntowej. 
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod strefę produkcyjną, składową.  Nieruchomość nie jest wpisana o rejestru zabytków lecz jako część dawnego folwarku ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Obecnie nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, stykający się jedną ze ścian szczytowych z budynkiem posadowionym na sąsiedniej działce. Teren działki nieogrodzony.  W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.