• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski: 

I.

Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 111/9 0,1523 WL1W/00094053/6 Bagno 24.200,00
2.  111/10 0,0869 WL1W/00094053/6 Bagno  16.400,00
3. 111/11 0,1375 WL1W/00094053/6 Bagno 22.100,00
4. 111/12 0,1733 WL1W/00094053/6 Bagno 27.500,00
5. 111/13 0,1421 WL1W/00094053/6 Bagno 20.300,00
6. 111/14 0,1476 WL1W/00094053/6 Bagno 21.100,00
7. 111/15 0,1148 WL1W/00094053/6 Bagno 20.000,00
8. 111/16 0,1099 WL1W/00094053/6 Bagno 19.100,00
9. 111/17 0,0986 WL1W/00094053/6 Bagno 18.300,00
10. 111/18 0,1079 WL1W/00094053/6 Bagno 19.100,00
11. 111/20 0,1057 WL1W/00094053/6 Bagno 18.400,00
12. 111/21 0,1727 WL1W/00094053/6 Bagno 27.400,00

1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane. 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią teren przeznaczony na cele rolnicze. Działki wydzielone z przeznaczeniem pod budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Lubienia Kujawskiego.         

3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 kwietnia 2018 r.       

II. Nieruchomość zabudowana budyniem mieszkalno-gospodarczym, położona w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego, na działce nr 273/2 o powierzchni 0,0081 ha. Cena 15.400,00 zł. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych 27,14 m 2 . Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym konieczne jest ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez teren działek sąsiednich.  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 kwietnia 2018 r.  Przeznacza się do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:                                               

I.   

Lp. Nr działki Sposób zagospodarowania Powierzchnia zagospodarowania Miejscowość Cena za 1m2
1. 165/1LP Lokal użytkowy - gastronomiczny 72m2 Stępka 10,00 zł/m2

Nieruchomość podlega wydzierżawieniu na okres 3 lat. Czynsz płatny miesięcznie w okresach prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.     

II. Działka nr 100/17 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski, o powierzchni 3,4806 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IIIb, IVa, IVb, V. Księga wieczysta nr WL1W/00054962/9.    

III. Działka nr 86 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski, o powierzchni 1,4900 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IVa, IVb. Księga wieczysta nr WL1W/00042359/2.     IV. Działka nr 87 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski o powierzchni 2,2300 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IIIb, IVa, IVb. Księga wieczysta nr WL1W/00042359/2.  Czynsz dzierżawny za w/w działki wynosi 1.000,00 zł za 1,00 ha rocznie (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), płatny proporcjonalnie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).     V. Działka o powierzchni 24 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 488/7, położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja, o łącznej powierzchni 0,2131 ha, z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego. Czynsz dzierżawny wynosi 50,00 zł ocznie, plus podatek VAT w wysokości 23%.      Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322.   

DSC 8455Zakończono prace związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka. Wykonawcą zadania był Zakład Produkcyjno-Handlowy "Melbud" Spółka jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc z Włocławka. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 mln. zł. Zadanie było współfinansowane w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oczyszczalnia została wybudowana na działce zlokalizowanej przy rzece Lubieńce zakupionej przez gminę w 2016 r. Do nowo wybudowanej kanalizacji przyłączonych zostało już ponad 40 stu odbiorców w tym szkoła, ośrodek zdrowia oraz remiza OSP. 

kociol defro komfort eko 12 kwGmina Lubień Kujawski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Planowana ilości wniosków, która otrzyma dofinansowana zgodnie z założeniami programu EKOpiec - 10 sztuk.

 

 

1. Warunki składania wniosków:

 • Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanej Deklaracji,
 • Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.
 • Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
 • Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).
 • Szczegółowych informacji na temat naboru można uzyskać w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w godzinach pracy Urzędu (tel. 54 284 43 52 ), adres email: inwestycje@lubienkujawski.

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

2. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Lubień Kujawski, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

3. Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

 • Kotły na paliwa stałe 1)
 • Kotły gazowe 2)
 • Kotły olejowe 2)
 • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE! Objaśnienia:

1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub

2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz

3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

2)  Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

4. Wysokość dofinansowania

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:

 • z budżetu Gminy Lubień Kujawski 2 000 zł,
 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja złożenia wniosku

Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Pełnomocnictwo

Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła

operetka2

musiccentrumkult

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 06.03.2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 05.03.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

 

DSC 8763W dniu 24 lutego 2018 roku w sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbył się Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza Lubienia Kujawskiego. W zmaganiach sportowych udział brało sześć drużyn, z których poszczególne miejsca zajęły: 
 
 
 
 1. „MIKAM TEAM"
 2. „AGRICOLA”
 3. „SAMORZĄDOWCY”
 4. „KŁÓBKA”
 5. „MANIA TEAM”
 6. „MŁODE WILKI”
Galeria zdjęć --tutaj--

DSC07693W czwartek 1 marca 2018 r. grupa projektowa  Gimnazjum w Lubieniu Kujawskim w składzie: Paweł Matczak, Kacper Wędołowski, Michał Klonowski, Dominik Brzozek, Konrad Żakowiecki i Kamil Marszałkowski, przygotowali szkolne ochody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W formie prezentacji multimedialnej przybliżyli swoim rówieśnikom tematykę polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Kolejnymi etapami projektu jest test wiedzy historycznej oraz bieg patrolowy po Lubieniu Kujawskim , który odbędzie się w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dla uczestników zostały także przygotowane  specjalne okolicznościowe koszulki. Opiekunami grupy projektowej z historii  i wychowania fizycznego są: Marcin Kubisztal i Piotr Safandowski. 

Więcej zdjęć na stronie szkoły --tutaj--