• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

1 marca 2015 r. ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP). W nowym systemie informatycznym znajdują się m.in. rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. W tym dniu weszły w życie nowe ustawy, wprowadzające przepisy mające na celu ułatwienie załatwiania spraw urzędowych. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce.

 Ułatwienia dla obywateli wprowadzone nową ustawą:

- odmiejscowienie wybranych czynności, w tym np. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski

- możliwość dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, gdy osobisty udział nie jest możliwy w siedzibie urzędu stanu cywilnego: można dokonać tych czynności w miejscu pobytu osoby, o ile pozwalają na to okoliczności

- zwolnienie z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

- uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji), odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, administracyjnego sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Te sprawy załatwiane są bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę. Decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego rodzaju czynności.

W USC odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są na bieżąco, jedynie w sytuacji gdy do sporządzenia odpisu danego aktu potrzebne jest zamówienie migracji akt z innych miejscowości czas oczekiwania na odpis wynosi 10 dni (termin ustawowy).  W początkowym okresie funkcjonowania systemu wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego na drukach wprowadzonych nową ustawą oraz korzystając z trybu przejściowego na drukach dotychczas obowiązujących.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  z Kutna rozpoczęło prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski. Planuje się, że w pierwszej kolejności w terminie do 14 sierpnia przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo, następnie w terminie do 15 września drogi w miejscowości Szewo. Koszt robót wyniesie 2,8 mln. zł. Zadanie jest w 50% współfinansowane z funduszy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W dniu 2 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie odbędzie się spotkanie rolników z przedstawicielami Koła Łowieckiego nr 109 „Orzeł” we Włocławku w sprawie omówienia sytuacji w związku z wyrządzanymi szkodami w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 28.05.2015 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie zmian budżetowych oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W dniu 25 maja poznaliśmy oferty wykonawców chcących realizować zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska (III) z drogą dojazdową, gmina Lubień Kujawski". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu odcinka drogi gminnej Narty-Kaliska od km 0+000 do km 0+300 z dojazdem od km 0+000 do km 0+270 zlokalizowanego na terenie Gminy Lubień Kujawski. Ceny złożonych ofert kształtują się od 53 376,88 zł do 117 437,25 zł.

W dniu 23.05.2015 r. w Zespole Szkół w Kłóbce odbył się I Konkurs Piosenki Polskiej „Muzykomania”, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Lubieniu Kujawskim oraz Świetlicę Środowiskową w Kamiennej. Konkurs odbywający się pod patronatem Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego zgromadził ponad 60 wokalistów wraz z instruktorami, nauczycielami i wychowawcami.

Galeria Zdjęć --tutaj--

W dniu 20.05.2015 r. z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim odbyła się w Ośrodku Kultury debata międzypokoleniowa dotycząca rozwoju naszej Gminy. W spotkaniu udział wzięli: uczniowie z gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych i Kłóbki, Burmistrz Lubienia Kujawskiego, księża z Parafii Lubień Kujawski, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, nauczyciele ze szkoły w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce, radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, radny z powiatu włocławskiego, Rada Samorządu Miasta, prezesi klubów sportowych i straży pożarnej, przedstawiciele stowarzyszeń, animatorzy kultury, rodzice, pracownicy Urzędu Miejskiego. W pierwszej części spotkania pod hasłem „Młodzi inspirują…” patrzyliśmy na naszą Gminę i miasto oczami młodzieży. Uczniowie, poszczególne grupy, przedstawiały swoje projekty dotyczące rozwoju gminy. W drugiej części odbyła się dyskusja, której myśl przewodnia brzmiała: „Razem zdziałamy więcej!”

Prezentacja do pobrania --tutaj--

Galeria Zdjęć --tutaj--

Ku końcowi mają się prace wykończeniowe wewnątrz dworu w Kłóbce. Prace te są ostatnim etapem planu odrestaurowania dworu, który rozpoczął się w 2012 roku. Dwór zostanie udostępniony do zwiedzania odwiedzającym 30 maja 2015 roku.

Więcej o dworze w Kłóbce --tutaj--

Dnia 20 maja 2015 roku w zajeździe Arkadia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. Na przyjęcie przybyło dużo zaproszonych gości.

Galeria Zdjęć --tutaj--

 

przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  19 czerwca 2015 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiących  własność gminy Lubień Kujawski położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliskach:

 

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza           kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    232/45                0,1130          WL1W/00062016/2       29.100,00                   2.910,00

2.    232/49                0,1131          WL1W/00062016/2       29.100,00                   2.910,00

3.    232/50                0,1127          WL1W/00062016/2       29.000,00                   2.900,00

4.    232/51                0,0864          WL1W/00062016/2       23.900,00                   2.390,00

5.    232/52                0,0864          WL1W/00062016/2       23.900,00                   2.390,00

6.    232/53                0,0864          WL1W/00062016/2       23.900,00                   2.390,00

7.    232/54                0,1127           WL1W/00062016/2      29.000,00                   2.900,00

 

Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 15 czerwca 2015 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnej  dziesiątki złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Termin zagospodarowania: rozpoczęcie w ciągu 4 lat od daty nabycia. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem wbudowanym w bryłę budynku, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową wbudowana w parter budynków, oraz zabudowę garaży wolnostojących (w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy gospodarczej.                                                                                                                          

W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2843089.