• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

ulotka dot. e dowodu w postaci elektronicznej 1

youtube

Stream dostępny będzie o godz. 12:00 na kanale Youtube.com Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

51668586 384386982141397 5956958440839446528 nZawodnicy Lubienianki zwyciężyli w turnieju, który odbył się 2 lutego w Kłodawie. Orlicy pokazali duże umiejętności indywidualne oraz zespołowe. 

Wyróżnieni przez organizatorów:

Adam Wasielewski- najlepszy bramkarz
Kacper Krysiński- najlepszy zawodnik

bid bydgoszczBiuro Inżynierii Drogowej BID s.c. z Bydgoszczy za kwotę 21 tys. zł. zaprojektuje rozbudowę ul. Przejazd w Lubieniu Kujawskim. Biuro złożyło najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie koncepcji inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, geodezyjne wydzielenie działki pod inwestycję (1 działka) oraz uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Włocławskiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

IMG 20190208 124101W dniu 8 lutego br. w sali remizy OSP w Lubieniu Kujawskim odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego z sołtysami z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali sołtysom za mijającą czteroletnią współpracę obfitującą w różnego rodzaju wspólne działania na rzecz społeczności. Spotkanie było okazją do omówienia spraw bieżących oraz kwestii zbliżających się wyborów sołeckich, które mają odbyć się w miesiącach marzec – kwiecień br.. Wybory sołeckie będą poprzedzone zmianami statutów sołectw przewidujących wydłużoną 5 letnią kadencję sołtysów oraz rad sołeckich.

komisjaoDnia 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej IV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.
 4. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski na 2019 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
 7. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w Lubieniu Kujawskim na czas nieoznaczony.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Plakat Dzień Kobiet

wodociagW dniu 07.02.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przystąpi do płukania sieci wodociągowej na terenie Lubienia Kujawskiego, co może skutkować czasowym pogorszeniem jakości wody w sieci wodociągowej. Płukanie będzie odbywać się w godzinach od 22:00 do godziny 6:00 – 08.02.2019r.

 

 

 

DSC 5055Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na zbycie budynku po byłej szkole w Nartach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 tys. zł. Przetarg odbędzie się w dniu  4 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11:00. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w wysokości 15 tys. zł. na konto  gminy do dnia 28 lutego 2019 r. Ogłoszony przetarg jest już drugim przetargiem na zbycie budynku po byłej szkole. W pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 500 tys. zł. jednak nikt nie był zainteresowany nabyciem nieruchomości.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

bipBurmistrz Lubienia Kujawskiego Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku wprowadził z dniem 1 lutego 2019 roku nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Zmiany w regulaminie są wynikiem potrzeby usprawnienia procesów zarządzania w urzędzie jak również potrzebą dostosowania struktury organizacyjnej urzędu do nowych regulacji prawnych. Główne zmiany regulaminu dotyczą m.in. przypisania Referatowi Oświaty spraw związanych z zarządzaniem nowa jednostką budżetową tj. żłobkiem samorządowym powoływanym przez gminę w 2019 roku. Przypisania Referatowi Inwestycji spraw związanych z koordynacją wdrażania rządowego programu „Czyste Powietrze” oraz spraw rolnych w szczególności pomocy rolnikom w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych takich jak m.in. susza czy wymarznięcia. Wydzielenia z Referatu Inwestycji oraz Referatu Organizacyjnego stanowisk bezpośrednio podległych Burmistrzowi odpowiedzialnych za drogi i obsługę rady. Zmian dokonano także na dwóch stanowiskach kierowniczych tj. Referatu Oświaty, którym pokieruje Pan Rafał Balcerowski oraz Referatu Inwestycji, którym pokieruje Pan Jakub Tomczak. 

Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim --tutaj--