• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Ulotka Robert

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 17.01.2019 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 16.01.2020 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

komisja

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 15.01.2020 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.  

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 14.01.2020r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: Opracowanie planów pracy komisji na 2020 rok.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

0001 3

20200109 113415W dniu 13 stycznia br. tj. w najbliższy poniedziałek po raz pierwszy handlujący skorzystają z nowego targowiska. Nowe targowisko, które wybudowane zostało z datacją unijną jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, zadaszone wiaty do handlu, sanitariaty a także system monitoringu. Cotygodniowe rynki na targowisku odbywać się będą tradycyjnie w poniedziałki. Opłata targowa na nowym targowisku nie ulega zmianom a jej wysokość określa Uchwała NR XXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2013 roku. Nowością w handlu na targowisku będzie możliwość stałej dzierżawy stanowisk co zostało uregulowane Zarządzeniem NR 90/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 listopada 2019 roku.

Uchwała NR XXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2013 r. --tutaj--

Zarządzenie NR 90/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 listopada 2019 r. --tutaj--

DJI 0338

Kliknij aby powiększyć

 

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 11 lutego 2020r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr 11, godz. 11.00 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w m²

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

Kwota wadium
w zł

1.

232/171

921

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.400,00

2.140,00

2.

232/197

879

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.400,00

2.040,00

3.

232/198

881

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.500,00

2.050,00

4.

232/205

915

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.300,00

2.130,00

5.

232/206

914

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.200,00

2.120,00

6.

232/207

1118

WL1W/00062016/2

Kaliska

24.000,00

2.400,00

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny nieruchomości, doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 6 lutego 2020r. z określeniem w tytule przelewu numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób ich zagospodarowania: działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/57/2003 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 lipca 2003r., stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z zapisem ww. planu miejscowego dla działek oznaczonych nr 232/205, 232/206, 232/207 obowiązująca linia zabudowy wynosi 30 m licząc od granicy terenu dróg gminnych oznaczonych symbolem planu 1KDL oraz 15 m licząc od granicy terenu dróg gminnych oznaczonych symbolem planu 5KDL. W dniu 10 października 2019 r. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr X/75/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie uwzględniał zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. w zakresie zmniejszenia obowiązującej linii zabudowy. 

W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 lub pod numerem telefonu 54 284 43 34 lub 54 284 43 52.

Link do przetargu na BIP --tutaj--

siedziba2W dniu 3 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „METERING” z siedzibą w miejscowości Buczek w ramach, której dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim zostaną dostarczone nowoczesne elektroniczne wodomierze oraz system radiowego ich odczytu. W ramach podpisanej umowy w ciągu dwóch lat na terenie całej gminy ZGKiM dokona wymiany wszystkich liczników wody oraz zamontuje odcinkowe pomiary przepływu wody na sieciach wodociągowych. Wdrożony system pozwoli na zdalny radiowy odczyt poboru wody bez potrzeby wizyty inkasenta, ale w głównej mierze ma ograniczyć niekontrolowany pobór wody w okresie letnim. Planuje się ze pierwsze liczniki mają być wymieniane od lutego br. zaczynając od miejscowości położonych najbliżej stacji uzdatniania wody.  

ck wosp2020