• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

70607936 463693460925327 4562090875714273280 nRozpoczęto prace budowlane związane z przebudową ulicy Cichej oraz Słonecznej w miejscowości Kaliska. Zadanie obejmuje przebudowę w/w ulic o łącznej długości 553 m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. chodnikami, instalacjami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi. Inwestycje o wartości 953 tys. zł. realizuje Włocławskie oraz Gostynińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Na realizacje zadania gmina otrzymała 50% dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja ma zostać wykonana w terminie do 5 sierpnia 2020 roku. Podgląd projektu --tutaj--

komisja

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 27.11.2019 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.    

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

komisja

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 26.11.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

komisjao

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 25.11.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

komisjaoDnia 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Lubieniu Kujawskim.
 4. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Kłóbce.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenie bonifikaty.
 6. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Screenshot 2019 11 21 Starostwo Powiatowe we Włocławku Zakończenie prac na drodze powiatowej w RzeżewieZakończono realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 1+470 do km 2+435, której wykonawcą była firma GIRDER Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 111 we Włocławku. Zamówienie obejmowało m. in. utwardzenie ciągu pieszego wraz z utwardzeniem pobocza za kwotę brutto 574.891,82 zł. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji pełniła firma: BRD – Mariusz Jabłoński, ul. Sosnowa 11 we Włocławku.

W odbiorze robót budowlanych uczestniczyli: starosta włocławski - Roman Gołębiewski, przewodniczący rady powiatu - Zygmunt Wierzowiecki, przewodniczący komisji infrastruktury i rozwoju - Bogdan Domżalski, burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Tadeusz Wiśniewski - dyrektor PZD oraz przedstawiciele formy GIRDER Sp. z o.o. Sp. k.

 

74634341 2613880341992026 5704056206511833088 o15 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Kłóbce odbyła się uroczystość z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klasy VII i VIII przedstawili program artystyczny obrazujący aspekt niepodległości Polski na polskiej wsi początku XX wieku. Uczniowie pod kierunkiem p. Agnieszki Woźniak - Grabowskiej, p. Marty Kryska i p. Agnieszki Telenda odegrali swoje role po mistrzowsku. Dekoracja jak wyjęta z wiejskiej chaty to dzieło p. Karoliny Lewandowskiej. Na uroczystość przybył Burmistrz Lubienia Kujawskiego p. Marek Wiliński, radna Rady Miejskiej p. Jolanta Grauman, ks. prob. Leszek Buczkowski, kierownik Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim p. Milena Nęcka, seniorzy z Domu Seniora w Lubieniu Kujawskim, emeryci SP w Kłóbce oraz rodzice. Społeczność szkolna i goście z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu oglądali przedstawienie. Nie zabrakło wzruszeń i łez. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Galeria zdjęć na stronie Facebook ZS w Kłóbce --tutaj--

logo gora 7309e

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 9/2019

Termin składania wniosków: od dnia 09 grudnia 2019 r. do dnia 03 stycznia 2020 r. do godz.14:00
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Załączniki:

folia rolnicza sianokiszonkaUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje rolników o możliwości składania oświadczenia o szacunkowej ilości posiadania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wzór oświadczenia można pobrać 
--tutaj-- , u sołtysa lub w Urzędzie w Biurze Obsługi Klienta (parter). Oświadczenia należy składać w Urzędzie do dnia 29 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.