• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  24 kwietnia 2019 r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim, z udziałem w działce gruntowej nr 312/5:

Lp.

Oznaczenie lokalu mieszkalnego

Powierzchnia w m²

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza w zł

Kwota wadium w zł

1.

M1

56,37

WL1W/00053385/3

83.400,00

4.170,00

2.

M2

57,33

WL1W/00053385/3

84.800,00

4.240,00

3.

M3

37,57

WL1W/00053385/3

57.100,00

2.855,00

4.

M4

39,30

WL1W/00053385/3

59.700,00

2.985,00

5.

M5

26,07

WL1W/00053385/3

39.600,00

1.980,00

   

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 16 kwietnia 2019r. (wtorek)  oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.   

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:

Lokal mieszkalny nr 1
Usytuowany na I piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,37 m²., okna PCV, ściany – tynki cementowo – wapienne, podłogi – posadzki betonowe.

Lokal mieszkalny nr 2
Usytuowany na I piętrze, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 1 pokoju, łazienki i korytarza.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 57,33 m²., okna PCV, ściany – tynki cementowo – wapienne, podłogi – posadzki betonowe.

Lokal mieszkalny nr 3
Usytuowany na I piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,57 m²., okna PCV, ściany – tynki cementowo – wapienne, podłogi – posadzki betonowe.

Lokal mieszkalny nr 4
Usytuowany na I piętrze, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 1 pokoju i łazienki.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,30 m²., okna PCV, ściany – tynki cementowo – wapienne, podłogi – posadzki betonowe.

Lokal mieszkalny nr 5
Usytuowany na I piętrze, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 1 pokoju i łazienki.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 26,07 m²., okna PCV, ściany – tynki cementowo – wapienne, podłogi – posadzki betonowe.

 

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Ściany murowane z pustaków i cegły. Stropy żelbetowe. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Schody żelbetowe. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek ocieplony styropianem i tynkiem zewnętrznym strukturalnym. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (z lokalnej kotłowni).

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym pod strefę mieszkaniowo – usługową. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 284 43 22 lub 54 284 43 52.

 Rzut Piętra do pobrania --tutaj--

DJI 0013 CopyDJI 0006 CopyDJI 0007 CopyDJI 0009 CopyDJI 0011 Copy