• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej IV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.
 4. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski na 2019 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
 7. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w Lubieniu Kujawskim na czas nieoznaczony.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski