• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2019 roku.
 4. Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 5. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenia bonifikaty.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 11. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubień Kujawski.
 12. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 13. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski