• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaDnia 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 – 2036.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok
 3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 7. Uchwała w sprawie  przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2020.
 8. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 9. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski