• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 17 czerwca 2016 roku (piątek) o godzinie 10ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XIII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.

2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2015 rok.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za rok 2015.

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

8. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat.

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chodecz w roku 2016.

11. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych w sprawie zamierzonej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Kretków.

12. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

13. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

14. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych w miejscowości Kaliska.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Wąwał. 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lubień Kujawski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski.   

18. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

19. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

20. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

21. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubień Kujawski.

22. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

23. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

24. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

25. Interpelacje i zapytania Radnych.

26. Wolne wnioski, zapytania.

27. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski