• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 17 marca 2015 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

    I. SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji (IV)
4.Wybór sekretarza obrad
5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

    II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2020.
4. Uchwała w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016.
6. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
8. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.
9. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.
10. Uchwała w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 – 2019.
11. Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz samorządu mieszkańców miasta.
12. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wolne wnioski, zapytania.
17. Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski