• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 24 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XII Sesji Rady Miejskiej

4. Wybór sekretarza obrad

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

2. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubień Kujawski.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 40/15 położonej w Kaliskach.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Rutkowice.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w m. Rzeżewo

6. Uchwała w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

7. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2022.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski