• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

folia rolnicza sianokiszonkaUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje rolników o możliwości składania oświadczenia o szacunkowej ilości posiadania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wzór oświadczenia można pobrać 
--tutaj-- , u sołtysa lub w Urzędzie w Biurze Obsługi Klienta (parter). Oświadczenia należy składać w Urzędzie do dnia 29 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

odrOd 2018 r. zmienił się sposób realizacji tzw. Dyrektywy Azotanowej, dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, którą Polska rozpoczęła wdrażać od 2004 r. Podstawą tej zmiany jest nowe Prawo wodne, na podstawie, którego opracowano tzw. program działań, jeden dla całego kraju. Dotychczas realizacją dyrektywy azotanowej objęta była niewielka powierzchnia kraju (niecałe 4, 5%), którą określano, jako tzw. OSN. Obecnie wszyscy rolnicy, osoby/podmioty prowadzące produkcję rolniczą, w tym działy specjalne produkcji rolnej na terenie kraju są objęci wspólnym programem działań. Sposób realizacji działań wynikających z programu zależy od profilu gospodarstwa, jego powierzchni, położenia, skali i intensywności produkcji.

Ponadto od 2019 roku cała gmina Lubień Kujawski została objęta obszarami o niekorzystnych  warunkach zagospodarowania (obszary ONW), co wiąże się z dodatkową płatnością i kolejnymi zobowiązaniami.

W związku z nowymi wymogami zapraszamy rolników na szkolenie, które odbędzie się Sali OSP w Lubieniu Kujawskim 8 marca o godz. 10.00. Szkolenie będzie prowadził wykwalifikowany pracownik ODR z Lublina Pan Bogdan Kiedrowski.

 

odr

Burmistrz Gminy Lubień Kujawski informuje poszkodowanych rolników w wyniku suszy o możliwości odbioru protokołów strat z doszacowanymi burakami cukrowymi i ziemniakami, codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. od 07:30 do 15:30, pokój nr 17..

Termin złożenia wniosku do ARiMR został wydłużony z 31 października 2018r do 16 listopada 2018r.

Więcej informacji --tutaj--

odrInformujemy, że w dniu 25.09.2015  r. ukazał się komunikat IUNG odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce dotyczący 13 okresu raportowania (21.VII – 20.IX), w którym uwzględniono na terenie całego województwa, jako uprawy zagrożone suszą, uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy doszacować straty w uprawach według najnowszych danych IUNG.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52

 

 

alarmUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, iż termin naboru wniosków składanych do ARiMR został wydłużony do 31 października 2018r.

Więcej informacji --tutaj--

 

 

 

 

odr

Komisja d/s szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 roku w Gminie Lubień Kujawski zaprasza osoby, które złożyły wnioski o szacowanie szkód, do odbioru protokołów zatwierdzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Z przyczyn organizacyjnych odbiór protokołów wyznaczono na dzień 19 września 2018r., w godzinach 8:00 – 15:30, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 20.

Od dnia 20 września 2018r. będzie możliwość odbioru protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 17.

 

 

 

odrAgencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Więcej informacji: --tutaj--

 

odrKomisja d/s szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 roku w Gminie Lubień Kujawski zaprasza osoby, które złożyły wnioski o szacowanie szkód, do podpisania protokołów. 

Z uwagi na wydłużony termin składania wniosków oraz brak informacji, co do kwestii szacowania upraw, które na dzień składania wniosków nie podlegały szacowaniu (tj. m.in. kukurydzy, buraków cukrowych oraz ziemniaków), termin podpisywania protokołów wyznaczono na dzień  6 i 7 września 2018r., w godzinach 8:00 – 15:00, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 20.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, truskawek, krzewów i drzew owocowych. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat.

Informacje o wystąpieniu skutków suszy oraz szacunkowe dane proszę przekazać do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawski pok. nr 18

Sprawę prowadzi – Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej: 

Wniosek - tutaj

Klauzula - tutaj

kwieciakjablkowiec2018