• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

105e0arimrRolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie zostało uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 5.12.2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk,
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Dlatego też, aby ułatwić rolnikom ich przygotowanie ARiMR publikuje wzór wniosku wraz z załącznikami

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw rzepaku i rzepiku na glebach II kategorii.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2017 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z 3 ostatnich lat.

Na podstawie wniosku wypełniony zostanie protokół.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej:

Wniosek

Oświadczenie

odrUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, o możliwości odbioru przez rolników protokołów strat (susza 2016r.) wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, które wydawane są w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 20.

Wniosek wraz z poświadczoną kopią protokołu strat należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe we Włocławku w terminie do 31 października 2016 roku.

Osoba do kontaktu: Pani Jolanta Mielczarek 54 284 43 37 

Wytyczne Ministra Rolnictwa w sprawie udzielenia pomocy

 

771suszaInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zamieścił i na bieżąco aktualizuje monitoring suszy. Jest on dostępny --tutaj--

 

 

 

odrWojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza 2016  w Gminie Lubień Kujawski. Zgodnie bowiem z systemem monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenie Gminy Lubień Kujawski szkody spowodowane suszą wystąpiły w uprawach rolnych, położonych na glebach bardzo lekkich i lekkich, obejmujących w szczególności: zboża ozime, zboża jare, truskawki, krzewy owocowe, rzepak i rzepik.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający uprawy rolne na glebach kategorii I i II (gleby bardzo lekkie i lekkie), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2016 roku.We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2016 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią)z 3 ostatnich lat (2013, 2014, 2015 rok).Na podstawie wniosku wypełniony zostanie protokół.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 20, lub do pobrania poniżej:

Oświadczenie dot. kategorii gleb

Wniosek Susza 2016

 

Wojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –  ujemnych skutków przezimowania na terenie Gminy Lubień Kujawski. W związku z powyższym rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wymarznięciem w nieprzekraczalnym terminie do 08 kwietnia 2016 roku.

Rolnicy, którzy złożyli oświadczenie w sprawie konieczności zaorania upraw rolnych, proszeni są również o zgłoszenie się do Urzędu w celu uzupełnienia dokumentów. We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z ostatnich 3 lat (2013, 2014, 2015 rok). Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 20, u sołtysów lub na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl

Wniosek - ujemne skutki przezimowania - WORD

Wniosek - ujemne skutki przezimowania - PDF

Oświadczenie o poniesionych kosztach niezebrania plonów - WORD

Oświadczenie o poniesionych kosztach niezebrania plonów - PDF

 

W związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy kolejnego już w ostatnim czasie niekorzystnego zjawiska, jakim są ujemne skutki przezimowania, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiegob o zatwierdzenie gminnej komisji ds. szacowania strat w uprawach. Na chwilę obecną czekamy na jej zatwierdzenie. Następnie będzie można przystąpić do sporządzenia protokołów indywidualnych, o czym poinformujemy niezwłocznie Państwa poprzez sołtysów oraz stronę internetową.
Na chwilę obecną można zgłaszać (wzór oświadczenia do pobrania) fakt zaorania upraw w gospodarstwie celem ponownego zasiania. Taką informację należy przedłożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 20 i 23.
Szczegółowych informacji udziela Pani Jolanta Mielczarek, tel. (54) 284 43 37.

 

Od  18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku. Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej ARR --tutaj--

Wypełniony wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń i mleka można dostarczyć osobiści lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego
ul. Kasztanowa 57
85-980 Bydgoszcz
tel. 52 584 92 92

 

Przypominamy, że w dniu  22 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się szkolenie dotyczące zakładania i funkcjonowania Grup Producentów Rolnych.

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doractwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rolników.