• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu dzisiejszym tj. 19 maja 2015 roku, Komisja Przetargowa zakończyła sprawdzanie ofert złożonych w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole, gmina Lubień Kujawski”. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanej koparko-ładowarki FIAT–HITACHI, model FB 200.2 wraz z dodatkowym osprzętem.

 

 

Treść ogłoszenia

Załącznik nr. 1 do ogłoszenia

Załącznik nr. 2 do ogłoszenia

Załącznik nr. 3 do ogłoszenia

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11 Pani Beata Matusiak (specjalista do spraw dotacji obszarowych) będzie udzielać bezpłatnych porady rolnikom w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego.

 

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który zaprojektuje dokumentacje przebudowy ok. 12 km. dróg gminnych w miejscowościach Gole, Golska Kolonia, Kaliska, Krzewie, Sławęckie Góry, Kamienna, Wola Olszowa, Kretkowo i Morzyce oraz w współpracy z Powiatem Włocławskim przebudowy ok 5 km. drogi powiatowej Kaliska, Kobyla Łąka, Kamienna. Oferty w postępowaniu zainteresowani wykonawcy mogą składać do 20 maja br. do godz. 15:00 w siedzibie urzędu.

Więcej informacji --tutaj--

W kwietniu 2009 roku weszła w życie przygotowana przez rząd Ustawa o Funduszu sołeckim. Głównym jej celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego i wprowadzenie prostego oraz efektywnego systemu gospodarowania funduszami publicznymi, który przekazuje mieszkańcom sołectw decydujący głos o przeznaczeniu pewnych kwot z lokalnego budżetu.

Ustawa pozwala radom gmin na utworzenie funduszów sołeckich. Dzięki temu sołectwa będą dysponowały środkami na finansowanie skromnych, ale bardzo istotnych działań na rzecz swoich społeczności.

Ustawa zakłada, że sołectwa będą mogły pozyskiwać za pośrednictwem funduszu środki na lokalne przedsięwzięcia oraz wspierać inicjatywy swoich mieszkańców.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego, w podstawowym trybie, może nastąpić wyłącznie na podstawie złożonego przez sołectwo wniosku, określającego przedsięwzięcie, które w ramach funduszu ma być sfinansowane – art. 1 ust. 3 ustawy.
Są to przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwo we wniosku, które muszą spełniać łącznie następujące cechy:

 • mieścić się w katalogu zadań gminy,
 • służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
 • powinny być zgodne ze strategią rozwoju gminy,


Fundusz sołecki są to środki finansowe wydzielone w budżecie gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań, ale tylko takich, które mają się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa i  są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz mieszczą się
w katalogu zadań własnych gminy.
Można je przeznaczyć również na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?

Rada Gminy  w terminie do 31 marca każdego roku podejmuje uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku. Ilość środków finansowych dla danego sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą, którego oblicza się wysokość środków finansowych przypadających na dane sołectwo. Wójt (Burmistrz) corocznie w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy informuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.


Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Środki funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62,poz.558 z późn. zm.).


Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?

Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zadanie powinno jasno określać realny koszt.  Należy pamiętać aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje Wójtowi, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym sołectwo ma otrzymać pieniądze, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.Dokument wniosku sołectwa powinien spełniać określone wymagania, aby ujęte w nim przedsięwzięcie mogło być przyjęte do realizacji. Wymagania te, zgodne z ustawą dotyczą następujących elementów:

 • termin złożenia wniosku (30 września r. poprzedzającego rok wydatkowania środków ),
 • określenia przedsięwzięć ( zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą posiadać cechy wymagane przepisami art. 1 ust. 3 ustawy, tj. mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, służyć poprawie życia mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategia rozwoju gminy),
 • uzasadnienia przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku ( element ten powinien w szczególności posłużyć wskazaniu, iż przedsięwzięcie odpowiada wymogom służącym poprawie warunków życia mieszkańców),
 • oszacowania kosztów przedsięwzięć ( kosz przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku ma mieścić się w kwocie środków wynikających z informacji przedstawionej przez Wójta, przy czym koszt ten winien być adekwatny do planowanego przedsięwzięcia. W związku z czym nie można uznać za prawidłowy wniosek, który tylko formalnie wykazuje zgodność z wymogami „zmieszczenia się „ kosztów w przyznanej kwocie, mimo, że przyznana kwota nie daje realnych podstaw do sfinansowania zgłoszonego przedsięwzięcia).

 


Oprócz przedstawionych wymagań ustawowych należy jeszcze wskazać, iż właściwe jest,  aby wraz z wnioskiem został złożony, jako załącznik:

 • protokół zebrania wiejskiego (na którym został uchwalony, jako dowód prawidłowego jego zwołania i przeprowadzenia)
 • uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku
 • lista obecności z zebrania

 

Przydatne dokumenty i pliki do pobrania:

Załączniki dla Sołtysów:

 

autor tekstu: Marek Wiliński

Dzisiejszego dnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, odbyło się pierwsze spotkanie sołtysów, w którym uczestniczył także Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński. Na spotkaniu był poruszany między innymi temat Funduszu Sołeckiego.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 15.05.2015 r. (piątek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

 

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja br. w godzinach porannych w wieku 93 lat zmarł ks. kan. Alojzy Siedlewski, wieloletni proboszcz par. Kłóbka. W kapłaństwie przeżył prawie 64 lata, z czego w Kłóbce 51 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 maja (środa): o godz. 10.30 w Kłóbce odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa. Po niej ciało zmarłego zostanie przewiezione na cmentarz w Dębnie Królewskim, gdzie o godz. 15 zmarły kapłan zostanie pochowany

 

 

 

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają:

Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski wraz z radnymi Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 13.05.2015 r. (środa) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W dniu 3 maja 2015 r. w naszej gminie, odbyły się uroczystości związane z obchodami „Dnia Strażaka” i święta ich patrona św. Floriana. W kościele parafialnym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim zgromadzili się druhowie z jednostek OSP z Lubienia Kujawskiego oraz Morzyc. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: OSP, Zespołu Szkół Podstawowych z Lubienia Kujawskiego, harcerzy oraz Koła Łowieckiego „Kuropatwa”. Po zakończeniu uroczystości w kościele, strażacy i goście spotkali się w sali OSP w Lubieniu Kujawskim. Wśród zaproszonych gości byli obecni: przewodniczący rady miejskiej Lubienia Kujawskiego – p. Marek Małachowski, proboszcz parafii w Lubieniu Kujawskim - ks. Dariusz Sieczkowski, ks. Karol Kolenda oraz myśliwi z koła łowieckiego „Kuropatwa” w Lubieniu Kujawskim.

Natomiast na msze świętą w kościele parafialnych w Kłóbce p.w. Św. Prokowa, przybyli druhowie z OSP w Bilnie oraz Krzewie z pocztami sztandarowymi. Po wspólnej modlitwie i przekazaniu życzeń z okazji „Dnia Strażaka”, strażacy kontynuowali obchody swego święta w remizie OSP w Bilnie. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Lubienia Kujawskiego – p. Marek Wiliński, z-ca przewodniczącego rady powiatu we Włocławku – p. Zygmunt Wierzowiecki, radny rady powiatu włocławskiego – p. Bogdan Domżalski, proboszcz parafii w Kłóbce - ks. Leszek Buczkowski oraz księża seniorzy - ks. kanonik Alojzy Siedlecki i ks. prałat Jan Fornalczyk, darczyńcy i sponsorzy jednostki OSP Bilno. Podczas spotkania, 11 druhów zostało odznaczonych brązowymi, srebrnymi i złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa, przez burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz prezesa zarządu miejsko-gminnego OSPRP – p. Jacka Kosmalskiego.

Autor tekstu Pan Jacek Kosmalski

Galeria zdjęć wykonanych przez Pana Tomasz Gawrysiaka --tutaj--