• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20190726 130346Trwają prace związane z budową targowiska gminnego w miejscowości Kaliska. W ramach inwestycji wykonano już prace ziemne, siec kanalizacji deszczowej, wewnętrzną drogę dojazdową oraz podbudowę nawierzchni brukowej. Obecnie wykonawca przystąpił do prac związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawcą robót jest firma KRIS - BUD Krzysztof Świerczyński z Rzeżewa Morzyce, gmina Lubień Kujawski Targowisko, które powstaje w ramach zadania będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Nowe targowisko jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na jego realizację Gmina Lubień Kujawski pozyskała dotację w wysokości 1 mln. zł.

wyboryizby2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim -świadczenia rodzinne informuje, że  wnioski na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. w tym o: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenie dobry start, zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W przypadku ubiegania się o świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego 2019/2020  brane są pod uwagę dochody z 2018 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2018 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2018 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2018 lub 2019, 2020 roku, umowy zlecenia za 2018 ,2019, 2020 rok, umowy o pracę zawarte w 2018 , 2019 i 2020 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2019 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 10 maja  – zaświadczenie o dochodzie netto za czerwiec).

komisjaoDnia 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie IX Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VIII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

                                                                                                                

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            Marek Małachowski

 

 

bez tytulu 4d16c

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-300/19
Numer konkursu LGD: 6/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: 

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno– gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.


Cel ogólny:
CEL OGÓLNY2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych    i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj

 

energiaEnerga S.A. informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w następujących dniach i miejscach: 

 

 

 

 • Lubień Kujawski ulice Żwirki i Wigury, Żeromskiego, 1 Maja ze stacji Lubień Dom Dziecka 23.07.2019 10:00–13:30

ASF2019

20190717 073013Kończymy prace budowlane związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo i Gagowy. Umowny termin zakończenia prac to 3 października br. natomiast wykonawca deklaruje gotowość do odbioru na koniec lipca br. a więc ponad 2 miesiące przed czasem. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. Inwestycja obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości ponad 8 km wraz z budową chodnika wzdłuż drogi Bilno - Modlibórz. Inwestycja o wartości 5.3 mln. zł. jest dofinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 2.3 mln. zł.

Dwór w Lubieniu Kujawskim, po remoncie znowu tętni życiem. 14 lipca uroczyście otwarto żłobek samorządowy ,,Dworkowe skrzaty” i Dzienny Dom „Senior +”.  Towarzyszył temu wydarzeniu „Piknik familijny” w parku podworskim. 

Gości witali burmistrz  Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski. Burmistrz dziękował wszystkim tym, którzy w sposób szczególny przyczyniły się do powstania otwieranych instytucji, a lista osób była długa.

To wspólnie z radnymi podczas wielu rozmów dwa lata temu tworzyliśmy koncepcję dzisiejszego żłobka i domu seniora – mówi burmistrz Marek Wiiński. -  Wypracowane przez nas pomysły przelewne były zgodnie w podejmowane uchwały. Ojcem chrzestnym otwieranego domu dla seniorów jest   Zygmunt Wierzowiecki, przewodniczący rady powiatu. 

Łącznie na utworzenie żłobka i domu seniora otrzymaliśmy z rządowych programów maluch plus oraz senior plus 900 tys. zł. W bieżącym roku dostaliśmy dodatkowe 70 tys. zł na funkcjonowanie domu seniora. A wiec łącznie 970 tys. dotacji. Ponadto marszałek  województwa kujawsko pomorskiego przyznał  unijną dotację na funkcjonowanie żłobka w wysokości  700 tys. zł, która  pozwoli na funkcjonowanie obiektu przez dwa lata bez konieczności ponoszenia opłat przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Powiat Włocławski przekazał gminie  300 tys. zł na utworzenie domu seniora.

Wśród gości byli: senator Józef Łyczak, poseł Joanna Borowiak, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa, wicestarosta Jan Ambrożewicz, Zygmunt Wierzowiecki – przewodniczący rady powiatu, radny powiatu  Bogdan Domżalski, Dorota Beger –reprezentująca wojewodę, przewodniczący rady miejskiej Marek Małachowski, wraz z radnymi, sołtysi, pracownicy urzędu.

Najpierw goście obejrzeli tańce dzieci podopiecznych  Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przygotowanych przez Marikę Orłowską,  pokaz karate tradycyjnego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Klubu ZANSHIN oraz wysłuchali krótkiego koncertu zespół „Harmonia”.

Tradycyjnie, przed wejściem do odnowionego i przystosowanego do nowych potrzeb dawnego dworu   przecięto czerwoną wstęgę. Dokonali tego zaproszeni goście wraz z burmistrzem i przewodniczącym rady miejskiej.   

W placówce  jest przygotowanych 30 miejsc dla maluchów, a na razie zapisanych mamy  23 dzieci – mówi - Dawid Ciemski, dyrektor samorządowego żłobka ,,Dworkowe skrzaty”. -  Na jego potrzeby została zaadaptowana część internatowa w budynku po byłym domu dziecka. Mamy dwie sale zabaw dla dzieci.

Dzienny Dom „Senior +” będzie zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej kierowany przez Annę Kilichowską.  Ośrodek też będzie mieścił się  w odnowionym obiekcie. Opieką objętych zostanie 30 seniorów powyżej 60 roku życia.

Galeria zdjęć dostępna --tutaj--


Auto tekstu: Jolanta Pijaczyńska / kujawy.media.pl