• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński odbył w Warszawie spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Panem Jackiem Malickim. Tematem rozmów była możliwość nieodpłatnego przekazania gminie przez agencję budynku „świetlicy” w Kamiennej. Agencja Nieruchomości Rolnych zaakceptowała propozycję przekazania gminie budynku, który obecnie pełni funkcję świetlicy i jest miejscem o znaczeniu kulturowo – społecznym. Posiadanie prawa własności będzie otwierało gminie możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na ewentualny remont tego zabytkowego obiektu.

W dniu dzisiejszym tj. 03.07.2015r. uległ awarii wodociąg zaopatrujący w wodę miejscowości Gagowy, Kaczawka, Wola Olszowa, Beszyn, Bilno, Stępka oraz Dziankowo. Przewidywany czas naprawy ok. 5 godzin (16:00).

 

 

Informuje się, że na złożony w dniu 16 czerwca 2015 roku przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego wniosek, Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał na teren Gminy Lubień Kujawski  komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza  w 2015 roku w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym rolnicy, u których wystąpiły straty w uprawach winni złożyć „wniosek zgłoszenia szkód…”, który można pobrać u sołtysa w każdym sołectwie lub ze strony internetowej Urzędu.

Jednocześnie informuje się, że na stronie internetowej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – www.bydgoszcz.uw.gov.pl – Wydział Środowiska Rolnictwa i Rozwoju Wsi – oddział rolnictwa – aktualności, znajduje się tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 roku poz. 187 z póź. zm.).

Szacowanie szkód, mające na celu uzyskanie kredytu klęskowego, może następować tylko na lekkich glebach (Kategoria I i II) i dotyczyć wyłącznie  upraw wskazanych w Obwieszczeniu,  które znajdują się jeszcze na polu. Powierzchnia oszacowanych upraw nie może przekraczać powierzchni gleb zagrożonych suszą w danej gminie, które wymienione są w Montoringu Suszy prowadzonym przez IUNG Puławy. Datę ww. Obwieszczenia MRIRW  uznaje się za datę wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy w gminie.

Wnioski przyjmowane będą zgodnie z zamieszczonym i ustalonym harmonogramem przez pracowników Urzędu.   

Ostateczny termin złożenia wniosku  do dnia  10 lipca 2015 roku.

 

Do pobrania:

Wniosek zgłoszenia strat w uprawach

Harmonogram

System Monitoringu Suszy Rolniczej

www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, Tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1965 roku.                              

Jak co roku Burmistrz Lubienia Kujawskiego podejmuje inicjatywę organizacji Złotych Godów. Ze względów organizacyjnych raz w roku występuje do Prezydenta RP o odznaczenie par, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Mając na uwadze wszystkie pary, wnioski sporządzane są na koniec roku kalendarzowego, w którym przypada Jubileusz.

Prosimy o zgłaszanie par małżeńskich, które zawierały związek małżeński w roku 1965 a obecnie mieszkają na terenie naszego miasta i gminy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 lipca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubieniu Kuj. (osobiście - pokój nr 22, telefonicznie – 54 2844332). Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.


Będzie nam miło spotkać się ze wszystkimi Jubilatami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłóbce serdecznie zaprasza na Odpustową Zabawę Taneczną, która odbędzie się 04.07.2015 (tj. sobota) w godzinach od 21:00 do 3:00.

 

 

W dniu 1 lipca br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wydał zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.

Treść zarządzenia --tutaj--

 

 

Lubieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Barka" wraz z Ośrodkiem Kultury zorganizowali rodzinny  piknik, na którym widzowie mogli wysłuchać i obejrzeć występy  wychowanków Ośrodka Kultury z Lubienia Kujawskiego oraz zaproszonych  wykonawców. Dzieci bawiły się w różnych grach i zabawach. Dorośli  skorzystali z darmowego pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,  badania poziomu cukru we krwi. Popularnością u dorosłych jak i dzieci cieszyły się alkogogle - symulujące nietrzeźwość.

Uczestnicy mogli skosztować domowego żurku, jogurtów i soków rozdawanych przez członków stowarzyszenia.

Na zakończenie,  specjalnie dla dzieci, strażacy zrobili krótki pokaz sprzętu strażackiego z kurtyną wodna w roli głównej.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Z okazji święta województwa kujawsko-pomorskiego w minioną niedzielę w centrum miasteczka odbył się koncert carillonowy. Wykonawcą koncertu była toruńska kompozytorka i carillonistka - Magdalena Cynk. Koncert zgromadził liczna grupę słuchaczy, którzy mogli wysłuchać  atrakcyjny repertuar muzyczny, na nietypowym instrumencie jakim są dzwony.

Galeria Zdjęć --tutaj--

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak podpisali w Toruniu umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Gocław – Gole kwotą 148 tys. zł.  Pieniądze na dotację pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i będą wykorzystane w 2015 roku. Przypomnijmy, że 3 czerwca bieżącego roku przekazano plac budowy Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka, która dokona przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole w gminie Lubień Kujawski. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 335.076.11zł w terminie do 31.08.2015r.