• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 

Lp. Nr . działki Powierzchnia w m2 Położenie Kwota wadium w zł Przeznaczenie
1 165/1LP 72 m2 Stępka 60,00 zł Lokal użytkowy – gastronomiczny

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nr 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 do dnia 17 kwietnia 2015 r. Cena wywoławcza 8,30 zł czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym za 1 m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w wyżej wskazanym terminie na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości, a także w obu przypadkach zaakceptowane warunki umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu z tytułu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu przetargu. W przypadku nie przystąpienia uczestnika wygrywającego przetarg do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 2 lub pod nr telefonu 54 2844 332. Przetarg uważa się za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno przystąpienie powyżej ceny wywoławczej. Ponadto Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Ogłoszenie umieszczono w dniu 23 marca 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl  Ogłoszenie z dnia 12 marca 2015 r. traci moc.

Załącznik do pobrania

 

W dniach 20 – 22 marca odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach: Szewo, Dziankowo, Beszyn i Gole.

Sołtysem Sołectwa Szewo wybrano Pana Andrzeja Jędrusiaka, członkami Rady Sołeckiej zostali Pan Jabłoński Mariusz i Pan Barański Kazimierz.

Sołtysem Sołectwa Dziankowo wybrano Pana Jacka Glonka, członkami Rady Sołeckiej zostali Pani Gabriela Mordzak i Pan Tomasz Żółtowłos.

Sołtysem Sołectwa Beszyn wybrano Pana Andrzeja Sierakowskiego, członkami Rady Sołeckiej zostały Pani Dębczak Bogusława i Pani Chrząstek Wanda.

Sołtysem Sołectwa Gole został Pan Grzegorz Mikołajewski, członkami Rady Sołeckiej zostali Pan Jarosław Woźniak i Pan Jan Piwiński.

 

Osoby zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni ścieków obowiązane są składać podania wraz z oświadczeniami współwłaścicieli wyrażającymi zgodę na budowę. Wymienione dokumenty należy składać do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w  Lubieniu Kujawskim, w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku.

Oświadczenie do pobrania

W dniu 18 marca 2015 r. odbyły się pierwsze wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwie Wola Olszowa. Na Sołtysa ponownie wybrano Pana Mariusza Żakowieckiego. Do Rady Sołeckiej Panią Annę Wróblewską i Panią Sylwię Sierakowską. 

W dniu dzisiejszym Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016. Aby sołectwo otrzymało te fundusze, rada musiała podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane beda środki. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują oczywiście mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Jednak po spotkaniu z sołtysami ustaliliśmy, że będziemy zachęcać aby sołectwa w 2016 środki z funduszu sołeckiego przeznaczyły na drogi (np. zakup kamienia). Zachętą do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa - nawet do 40%.

Już w czwartek, 19 marca 2015 Cyrk Maska zaprasza mieszkańców Lubienia Kujawskiego - dzieci, młodzież i dorosłych na barwne widowisko cyrkowe!

W programie między innymi: pokazy iluzji, latające bumerangi, żonglerka diabolo, wesoły klaun a także węże, kogut, gołębie, tchórzofretki, pieski, strongman. Tylko w naszym Cyrku - MAŁPY !

Ceny biletów: dzieci 10 zł młodzież 15 zł dorośli 20 zł

Loża: TYLKO 5 zł do każdego biletu!

Lubień Kujawski - barwne WIDOWISKO 2015 Cyrku Maska odbędzie się już 19 marca 2015 roku (czwartek). Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 17:00. Cyrkowy namiot stanie na placu przy Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim .

Oferujemy także noski klauna, świecące gadżety, balony a także watę cukrową, słodycze czy popcorn!

Spędź ten czas razem z nami!

Więcej informacji na fan page Cyrku Maska: https://www.facebook.com/CyrkMaska?fref=ts

Serdecznie zapraszamy! Cyrk Maska

Przetarg na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski został ogłoszony.

Więcej Informacji!

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 20.03.2015 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: ochrona środowiska terenów wiejskich – zbiórka surowców wtórnych (folie, opony itd.)

 

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej