• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

74634341 2613880341992026 5704056206511833088 o15 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Kłóbce odbyła się uroczystość z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klasy VII i VIII przedstawili program artystyczny obrazujący aspekt niepodległości Polski na polskiej wsi początku XX wieku. Uczniowie pod kierunkiem p. Agnieszki Woźniak - Grabowskiej, p. Marty Kryska i p. Agnieszki Telenda odegrali swoje role po mistrzowsku. Dekoracja jak wyjęta z wiejskiej chaty to dzieło p. Karoliny Lewandowskiej. Na uroczystość przybył Burmistrz Lubienia Kujawskiego p. Marek Wiliński, radna Rady Miejskiej p. Jolanta Grauman, ks. prob. Leszek Buczkowski, kierownik Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim p. Milena Nęcka, seniorzy z Domu Seniora w Lubieniu Kujawskim, emeryci SP w Kłóbce oraz rodzice. Społeczność szkolna i goście z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu oglądali przedstawienie. Nie zabrakło wzruszeń i łez. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Galeria zdjęć na stronie Facebook ZS w Kłóbce --tutaj--

logo gora 7309e

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 9/2019

Termin składania wniosków: od dnia 09 grudnia 2019 r. do dnia 03 stycznia 2020 r. do godz.14:00
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Załączniki:

folia rolnicza sianokiszonkaUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje rolników o możliwości składania oświadczenia o szacunkowej ilości posiadania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wzór oświadczenia można pobrać 
--tutaj-- , u sołtysa lub w Urzędzie w Biurze Obsługi Klienta (parter). Oświadczenia należy składać w Urzędzie do dnia 29 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

drogaAż 9 firm złożyło swoje oferty w przetargu ogłoszonym przez Gminę Lubień Kujawski na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczawka. Najniższą ofertę z kwota 669 tys. zł. złożyła firma DROGBUD Michał Podralski z Dobrzynia nad Wisłą. Zadanie obejmuje przebudowę w/w drogi gminnej o łącznej długości prawie 1 km. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w ramach Funduszu dróg samorządowych – edycja 2019 w wysokości 50% wydatków. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

zlotaklasack

20191108 101908W dniu 7 listopada podczas XI sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni podejmowali uchwały m.in. określające wysokość podatków lokalnych w Gminie Lubień Kujawski w 2020 roku. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o pozostawieniu wszystkich lokalnych podatków tj. rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych na dotychczasowym poziomie. Burmistrz Marek Wiliński dokonując wprowadzenia do przyjmowanych uchwał podobnie jak w roku ubiegłym  podkreślił, że pozostawienie podatków na niezmienionym poziomie było jednym z deklarowanych postulatów wyborczych radnych i burmistrza, który teraz konsekwentnie realizujemy. Na uwagę zasługuje fakt, że podatek rolny w gminie jest jednym z najniższych w województwie.

DJI 0338

Kliknij aby powiększyć

 

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  6 grudnia 2019r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr 11, godz. 11.00 na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w m²

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

Kwota wadium
w zł

1.

232/171

921

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.400,00

2.140,00

2.

232/172

924

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.500,00

2.150,00

3.

232/173

1089

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.300,00

2.330,00

4.

232/180

899

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.900,00

2.090,00

5.

232/181

898

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.900,00

2.090,00

6.

232/182

1070

WL1W/00062016/2

Kaliska

22.900,00

2.290,00

7.

232/189

905

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.000,00

2.100,00

8.

232/190

906

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.000,00

2.100,00

9.

232/191

1092

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.400,00

2.340,00

10.

232/197

879

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.400,00

2.040,00

11.

232/198

881

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.500,00

2.050,00

12.

232/199

1077

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.100,00

2.310,00

13.

232/205

915

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.300,00

2.130,00

14.

232/206

914

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.200,00

2.120,00

15.

232/207

1118

WL1W/00062016/2

Kaliska

24.000,00

2.400,00

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny nieruchomości, doliczony zostanie  podatek VAT
w wysokości  23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 2 grudnia 2019r. z określeniem w tytule przelewu numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób ich zagospodarowania: działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/57/2003 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 lipca 2003r., stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z zapisem ww. planu miejscowego dla działek oznaczonych nr 232/205, 232/206, 232/207, 232/199, 232/191, 232/182, 232/173 obowiązująca linia zabudowy wynosi 30 m licząc od granicy terenu dróg gminnych oznaczonych symbolami planu 1KDL oraz 4KDL. W dniu 10 października 2019 r. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr X/75/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie uwzględniał zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
m. in. w zakresie zmniejszenia obowiązującej linii zabudowy. 

W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 lub pod numerem telefonu 54 284 43 34 lub 54 284 43 52.

Link do przetargu na BIP --tutaj--

DJI 0388Trwają prace budowlane związane z budową Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Kaliska. Zadanie za kwotę 139 tys. zł. realizuje firma SK – MEDIKO Sebastian Ilczuk z Miączyna.  Na realizację inwestycji gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 tys. zł. oraz środków funduszu sołeckiego sołectwa Kaliska w kwocie 34 tys. zł. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) jest wykonywana  w wariancie rozszerzonym obejmującym siłownie plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw.

FB IMG 1572873355357