• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

kabaretbaruchowo

scieciedrzewaMimo że osoby fizyczne zwolnione są z wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów stanowiących ich własność, to informujemy że z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu jest obowiązkowe i wymaga pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków !

zalozfirme

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 18.01.2017 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie skargi.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

przetargBurmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  24 luty 2017 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w Lubieniu Kujawskim, obręb ewidencyjny Miasto Lubień Kujawski:

 

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    562/44                0,0647          WL1W/00045108/9      325.000,00                    32.500,00

   

Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 20 lutego 2017 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Inne ograniczenie: wydanie nieruchomości nastąpi w dniu 01 lipca 2017 r.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod strefę produkcyjną, składową.  Nieruchomość nie jest wpisana o rejestru zabytków lecz jako część dawnego folwarku ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Obecnie nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, stykający się jedną ze ścian szczytowych z budynkiem posadowionym na sąsiedniej działce. Teren działki nieogrodzony.  W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

wosp2017zapraszamy

banerdzialkiW programie wyborczym Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego jednym z deklarowanych do realizacji postulatów było dążenie do wprowadzenia w gminie programu sprzedaży tanich działek dla młodych oferowanych w atrakcyjnej cenie 3-4 tys. zł. Celem programu ma być zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z gminą poprzez fakt posiadania na jej terenie nieruchomości gruntowej tj. działki budowlanej. Realizując postulat wyborczy burmistrz przeznacza do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe w bardzo atrakcyjnej cenie 5 działek położonych w miejscowości Kaliska i Bagno. Cena działek w zależności od wielkości waha się w przedziale 3,1 – 9.3 tys. zł. netto. Działki położone są w atrakcyjnej okolicy. Planuje się przeznaczanie do sprzedaży kolejnych atrakcyjnych cenowo działek.

W 2016 roku gmina sprzedała 13 działek pod budownictwo mieszkaniowe. 

Zainteresowani zakupem muszą wnieść wadium do dnia 10 lutego 2017 r. a następnie wziąć udział w przetargu w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11.

Zainteresowani zakupem działki mogą też uzyskać informacje pod nr tel. (54) 284 43 22

Więcej szczegółów o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 

pic drogaGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 27 stycznia br. do godz. 13:00. Zadanie obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości 5,2 km wraz z budową chodnika o łącznej długości 1 km w miejscowości Kanibród. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w wysokości 50% wydatków w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

hpaapel

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje osoby chcące skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Środki podobnie jak w roku ubiegłym pochodzą z WFOŚiGW w Toruniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 28 lutego 2017 r.

Wniosek do pobrania --tutaj--