• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

105e0arimrRolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie zostało uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 5.12.2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk,
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Dlatego też, aby ułatwić rolnikom ich przygotowanie ARiMR publikuje wzór wniosku wraz z załącznikami

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 30.11.2016 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

punktinfrmacyjny

komisjaWiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej informuje, że 29.11.2016 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Wojciechowska

komisjaoDnia 1 grudnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XVII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

6. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kłóbka.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubieniu Kujawskim.

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.

10. Uchwała w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Lubień Kujawski.

11. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych.

12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Wolne wnioski, zapytania.

17. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      Marek Małachowski

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 25.11.2016 r. (piątek) o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Afrykański pomór świń.


Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

DSC 1247Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzone są prace budowlane związane z remontem skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą powiatową Lubień Kujawski – Kąty. Prowadzone prace polegają na wykonaniu nowych wysp oddzielających korytarze ruchu oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.  Jest to w tym roku kolejne zadanie realizowane przez GDDKiA wpływające na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu w mieście. Wcześniej GDDKiA wybudowała przejście dla pieszych w pobliżu marketu MILA, o czym pisaliśmy --tutaj--

Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Mieczysław Gientka wraz z pracownikami Referatu Inwestycji Urzędy Miasta Bogdanem Domżalskim oraz Jakubem Tomczakiem podczas wizyty na placu budowy. Podczas wizyty analizowano możliwość wykonania w nowym roku w porozumieniu z GDDKiA chodnika w pobliżu skrzyżowania oraz nasadzeń nowej zieleni.  

kslmeczZakończyła sie runda jesienna włocławskiej A-klasy. Nasz zespół, który rozgrywa fantastyczny sezon przezimuje go na fotelu lidera A-klasy. W 13 meczach Lubienianka pokonała rywali 9-cio krotnie, dwa razy remisowała i poniosła tylko 2 porażki. Jest to ogromny krok ku awansowi do ligi okręgowej.

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 22.11.2016 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

samoobronakobiet