• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 1030W piątek 11 listopada 2016 r. Szczep ZHP im. Szarych Szeregów oraz Centrum Kultury przygotowali dla mieszkańców Gminy Lubień Kujawski wyjątkowy program z okazji 98. rocznicy Odzyskania Niepodległosci przez Polskę. Obchody rozpoczęły się o 14.30 " Koncertem Pieśni Patriotycznej", w którym wystąpili: zuchy i harcerze z Lubienia Kujawskiego, dzieci i młodzież z CK w Lubieniu Kujawskim oraz chór nauczycieli w ZPO. Ponadto zostały wyemitowane trzy filmy przygotowane przez harcerzy z 2 DSH im.Bohaterów Warszawy oraz "Mupetty" oraz scenka przygotowana przez Zuchy "Leśne Ludki" oraz "Czarne Stopy".

Więcej na stronie CK --tutaj--

fotob 15622Ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum ogólnokształcące – to główne zmiany, które przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy Prawo oświatowe.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z zapowiedziami zmiany wejdą w życie w styczniu 2017 r., aby wdrożyć reformę od 1 września 2017 roku.

Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej.

Po zmianach system będzie obejmował:

 • 8-letnią szkołę podstawową
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące
 • 5-letnie technikum
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia
 • szkołę policealną

Więcej informacji --tutaj--

DSCN0413W dniu 8 listopada w Szkole Podstawowej w Kaliskach zorganizowano uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego corocznie 11 listopada. Uczniowie szkoły zaprezentowali z tej okazji bogaty repertuar pieśni patriotycznych. Po występach młodzieży w trakcie przemowy Dyrektor Szkoły Pani Urszula Paczkowska podkreślała znaczenie święta dla szkoły, której patronem jest St. sierż. Mieczysław Majchrzak żołnierz I Armii Wojska Polskiego poległy na froncie II wojny światowej w 1945 roku. W uroczystości udział wzięli burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marian Polichnowski.

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 14.11.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2017 rok.


Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 10.11.2016 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

DSC 1008Trwają prace związane z wybudowaniem nowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubień Kujawski oraz Kaliska. Wykonawcą prac jest Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Eugeniusz Piwiński z Lubienia Kujawskiego. Aktualnie trwa montaż słupów oświetleniowych. Realizacja zadania znacznie poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie miasta szczególnie pieszych idących do zakładów pracy zlokalizowanych na byłym lotnisku. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Adamem Maciejewskim oraz specjalistą do spraw obsługi inwestora i pozyskiwania dotacji Jakubem Tomczakiem podczas wizyty na placu budowy.

Mapa poglądowa planowanych prac --tutaj--

11listopad2016

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Rutkowice, obręb ewidencyjny Rutkowice:

L.p. nr. działki       powierzchnia           numer               cena wywoławcza     kwota wadium

                               w ha                    KW                       w zł                             w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.         36                   1,83            WL1W/00052798/4       60.400,00                 6.040,00

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 12 grudnia 2016 r., oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej wraz z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu. Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości jako grunty rolne, do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) Zgodnie z art. 2a cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne osoby niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 w/w ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na wniosek. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy oraz przedłożą Komisji Przetargowej do dnia 12 grudnia 2016r. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy (z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki, do pobrania w Urzędzie Miejskim, pokój nr 2) oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 36, położonej w m. Rutkowice” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29. Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

DSC 1002W dniu 7 listopada br. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Lubieniu Kujawski odbyło się spotkanie burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego z sołtysami z tereny gminy Lubień Kujawski. Podczas spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego w gminie, sprawy strat w uprawach rolników spowodowanych suszą a także afrykańskiego pomoru świń. Burmistrz podziękował sołtysom za aktywny ich udział w realizacji zadań gminy. Spotkanie było też okazją do zaprezentownia przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki zasad przyznawania dofinansowania, kryteriami oceny oraz typami operacji, które będą miały szanse wsparcia z budżetu LGD.

Galeria zdjęć --tutaj--