• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

2 1

1 2

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 24.10.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

cienpiesPGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej).

Plan ma również za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Należy więc opisać działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjnie), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej).

Jest on konieczny, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Stąd też zbieżność perspektywy czasowej PGN z nową perspektywą finansową UE, która służy realizacji „Strategii Europa 2020”. Jednym z celów tematycznych polityki spójności w latach 2014-2020 jest właśnie wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Aby gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej, dlatego zachęcamy i prosimy mieszkańców naszej Gminy o wypełnienie ankiety, która jest dostępna --tutaj--

dzikW związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.

Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.

W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.

Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 12.30 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Bagno, obręb ewidencyjny Bagno:

L.p. nr. działki       powierzchnia           numer               cena wywoławcza     kwota wadium

                                   w ha                       KW                       w zł                             w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   111/4               0,1109         WL1W/00094053/6         15,000,00                     1.500,00

2.   111/5               0,1000         WL1W/00094053/6         15.600,00                     1,560,00

3.   111/6               0,1000         WL1W/00094053/6         15.600,00                     1.560,00

4.   111/7               0,1000         WL1W/00094053/6         15.600,00                     1.560,00

5.   111/8               0,1000         WL1W/00094053/6         15.600,00                     1.560,00

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 21 listopada 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki obejmują kierunki zmian w przeznaczeniu terenów na planowaną zabudowę mieszkaniowo - usługową. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu. W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w Lubieniu Kujawskim, obręb ewidencyjny Miasto Lubień Kujawski:

L.p. nr. działki       powierzchnia           numer               cena wywoławcza     kwota wadium

                                   w ha                       KW                       w zł                             w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   562/44               0,0647         WL1W/00045108/9     325.000,00                   32.500,00

  

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 28 listopada 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod strefę produkcyjną, składową. Nieruchomość nie jest wpisana o rejestru zabytków lecz jako część dawnego folwarku ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Obecnie nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, stykający się jedną ze ścian szczytowych z budynkiem posadowionym na sąsiedniej działce. Teren działki nieogrodzony. W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

DSC01560Dnia 14 października 2016 roku lubieńska szkoła w nietypowy sposób, bo na sportowo, obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Głównym pomysłodawcą było Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, które wspólnie z Zespołem Placówek Oświatowych oraz Uczniowskim Klubem Sportowym "Lubienianka" zorganizowali I BIEG LEŚNY im.Urszuli Pietrzak. Niniejszy bieg został nazwany imieniem nie żyjącej nauczycielki wychowania fizycznego lokalnej szkoły, która była propagatorką biegów przejałowych wśród dzieci i młodzieży. Do współpracy zostali zaproszeni także: Nadleśnictwo Kutno i firma Polcalc. Przygotowali oni upominki i nagrody rzeczowe dla uczestników biegu. Ponadto Nadleśnictwo ufundowało ciepły posiłek dla wszystkich, a Polcalc wodę oraz okolicznościowe koszulki i kubki dla biegaczy. W pięknych okolicznościach przyrody i przy słonecznej jesiennej pogodzie odbyło się pięć biegów z podziałem na kategorie wiekowe oraz płeć, w których w sumie udział wzięło prawie 70 osób. Na miejscu pojawiło się wielu znamienitych gości, w tym: Przewodniczący Rady Powiatu-Marek Jaskulski, Dyrektor Domu Dziecka-Marcin Lewandowski oraz lubieńska radna i Przewodnicząca Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu-Elżbieta Wojciechowska.

Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie --CK--

dziennauczyciela2016

DSC 0835Rozpoczęły się prace związane z wybudowaniem nowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubień Kujawski oraz Kaliska. Wykonawcą prac jest Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Eugeniusz Piwiński z Lubienia Kujawskiego. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem nowego oświetlenia na jednej z ulic na nowym osiedlu w miejscowości Kaliska planowane jest wykonanie nowej nawierzchni oraz chodników z kostki brukowej typu starobruk.

Mapa poglądowa planowanych prac --tutaj--