• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 9473Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w Kretkowie i Rutkowicach. Zadanie realizuje Kutnowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wartość zadania wynosi ok. 600 tys. zł. Zadanie jest w 63 % współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach zamówienia planuje się przebudowę  ok 2, 4 km dróg gminnych w terminie do 30 września 2016 r. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radną Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Jolantą Grauman podczas wizytacji placu budowy.

DSC 0279Wspaniałym jubileuszem 60-lecia ślubu mogą poszczycić się Państwo Halina i Kazimierz Pełczyńscy. 60 rocznica ślubu nazywana jest diamentową. I nie ma się czemu dziwić, to Jubileusz, z którego mało która para może się wspólnie cieszyć. A tak jest w przypadku Państwa Pełczyńskich - Jubilaci wzięli ślub 21 października 1955 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kanibrodzie.

Z tej okazji wizytę u Jubilatów złożyli Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski, kierownik USC Małgorzata Kołodziejska. Serdecznie gratulujemy Jubilatom i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,wiele radości i satysfakcji w gronie rodzinnym,a także doczekania w zdrowiu kolejnych rocznic i jubileuszy.

przetargBurmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

 

L.p. nr. działki       powierzchnia           numer               cena wywoławcza     kwota wadium

                                   w ha                       KW                       w zł                             w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   48/44               0,2152         WL1W/00043513/7        9.100,00                       910,00

2.    48/45               0,0881         WL1W/00043513/7         4.900,00                       490,00

3.   48/46               0,0882         WL1W/00043513/7         4.900,00                       490,00

4.   48/47               0,0868         WL1W/00043513/7         4.800,00                       480,00

5.    48/48               0,0868         WL1W/00043513/7         4.800,00                       480,00

6.   48/49               0,0881         WL1W/00043513/7         4.900,00                       490,00

7.   48/50               0,0882         WL1W/00043513/7         4.900,00                       490,00          

8.   48/51               0,1059         WL1W/00043513/7         5.200,00                       520,00

9.   48/52               0,0978         WL1W/00043513/7         5.400,00                      540,00  

10. 48/53               0,0961         WL1W/00043513/7         5.300,00                       530,00      

11. 48/54               0,1681         WL1W/00043513/7         8.300,00                       830,00

Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 22 września 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Termin zagospodarowania: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej. W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

DSC 9537W sobotę 20 sierpnia 2016r. w Amfiteatrze nad Jeziorem Lubieńskim odbyła się impreza plenerowa pod nazwą "Zakończenie Lata", organizatorami byli Burmistrz Lubienia Kujawskiego oraz Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim. W przepięknej scenerii i przy dużej frekwencji wystapili CZADOMAN, CEZARY PAZURA oraz Druga M. Ponadto na scenie pojawił się zespół FRASZKA i zespół RECORD. Nie zabrakło także pokazu grupy kuglarskiej z Centrum Kultury  w Lubieniu Kujawskim - Dragon Fire Show.

Zdjęcia --tutaj-- oraz --tutaj-- a film --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 23.08.2016 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Ochrona środowiska terenów wiejskich przed zwierzyną dziko żyjącą.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 24.08.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: droga do szkoły – ocena stanu szlaków komunikacyjnych do szkół.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 22.08.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

zakonczenie lata2016

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 19.08.2016 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: sprawozdanie z pracy Komisji za I półrocze.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Woźniak Jarosław 

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 18.08.2016 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Ośrodek Zdrowia w Kłóbce.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz