• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20160812 113528Trwają prace związane z  wykonaniem przejścia dla pieszych w pobliżu marketu MILA. Zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 91 jest uzasadnione występowaniem w tym miejscu zdarzeń drogowych z udziałem pieszych polegającym na pokonywaniu przez pieszych drogi krajowej nr 91 w miejscu do tego nieprzystosowanym. Przejście dla pieszych znacznie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

O potrzebie budowy przejścia pisaliśmy --tutaj--

pomorswinStarosta Powiatu Włocławskiego Pan Kazimierz Kaca oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku zapraszają na szkolenie hodowców trzody chlewnej, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa z terenu powiatu włocławskiego z zagadnień związanych z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń w aspekcie aktualnej sytuacji występowania tej jednostki chorobowej na terenie naszego kraju. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28 w sali nr 43.

traktorInformujemy, iż w dniach od 01 do 31 sierpnia br. należy złożyć do Burmistrza Lubienia Kujawskiego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących własnością, lub współwłasnością. Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobranie zwrotu podatku akcyzowego przez dzierżawcę. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, wystawione od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016r. oraz wskazać rachunek bankowy, na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego. Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pokój 10.

ostrzmeteo43

13939958 1088919257844068 1441714579 oTrwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizuje firma KG EKO-INVEST Sp. z o.o. z Warszawy.Azbest usuwany jest z nieruchomości napodstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się w 2016 roku do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032. Dotacji na realizację zadania w wysokości ponad 180 tys. zł. Gminie Lubień Kujawski udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W bieżącym roku zaplanowano demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z 16 nieruchomości w ilości około 99 ton oraz azbestu uprzednio zdjętego z dachów i składowanego na terenie 26 nieruchomości, w ilości około 180 ton.

zakonczenie lata2016

wakacjeckplakat

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

1. Działka nr 36 położona w Rutkowicach, gmina Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00052798/4.

2. Powierzchnia - 1,83 ha.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/157/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w/w działka stanowi teren na cele rolnicze.

5. Wartość nieruchomości 60.400,00 zł. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)  

6. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

7. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 15 września 2016r.

II.

1. Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 562/44 położona w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00045108/9.

2. Powierzchnia - 0,0647 ha.

3. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/157/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w/w działka stanowi teren przeznaczony pod usługi handlu

5. Wartość nieruchomości 137.500,00 zł.

6. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.                                                                                    

7. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 15 września 2016 r.

7db33e74d6dfb0aEkipa znanego z Polsat Play programu POSZUKIWACZE HISTORII nagrywa odcinek o wydarzeniu historycznym z gminy Lubień Kujawski. „Poszukiwaczy” zainteresował watek bitwy pod Szewem z 22 listopada 1863 r. oraz weryfikacja pozostałości pochówków ze zbiorowej mogiły w Szewie.

Przypomnijmy, że według podań historycznych oddział powstańczy pułkownika Emeryka Syrewicza dowodzony przez rotmistrza Karola  Grosmana dotarł do Szewa od strony Lutoborza w godzinach wieczornych 22 listopada 1863 roku. Powstańcy zostali gościnnie przyjęci na dworze i zaproszeni na kolację. Tymczasem wojska rosyjskie korzystając z informatorów podążały ich śladem i zjawiły się w tutejszym folwarku późnym wieczorem. Do bitwy doszło bez żadnych przygotowań, a Rosjanie wykorzystali zaskoczenie i szybko uzyskali przewagę. Powstańcy chcąc oszczędzić właścicieli i ich mienie zaczęli wycofywać się przez sad w kierunku Bilna. Kilkaset metrów dalej w wyniku 13876556 1126538szarży rosyjskiej śmierć poniosło 6 powstańców a kilku było rannych. Rosjanie w swoich raportach straty Polaków szacowali na 50 zabitych, co w praktyce dawałoby unicestwienie całego oddziału. Straty rosyjskie były dużo mniejsze, bo poległ tylko jeden oficer pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu cholerycznym. Ciała powstańców zostały pochowane nazajutrz przez właścicielkę majątku, a w tej smutnej ceremonii pod nieobecność proboszcza z Kłóbki uczestniczył proboszcz  z Lubienia Kujawskiego. Władze carskie sprzeciwiały się upamiętnieniu poległych i tylko dzięki uporowi właścicielki Szewa został ustawiony krzyż i posadzone kasztanowce. Przez długie lata pamięć o bohaterach była żywa na miejscowym dworze. Na nowo to miejsce zostało skropione krwią, ale tym razem żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych w listopadzie 1914 roku na tutejszych polach. W sąsiedztwie krzyża powstańczego Niemcy zadecydowali o utworzeniu cmentarza wojennego i pochowali 8 żołnierzy rosyjskich i 2 niemieckich. Powstańców i żołnierzy państw zaborczych połączył mały kawałek gruntu, stając się symbolem pojednania między  naszymi narodami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim informuje, że od dnia 1 października 2016 roku rozpocznie się okres świadczeniowy 2016/2017 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów. Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach niezbędnych do uzyskania świadczeń są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, pokój nr 6.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypełnione i z kompletem dokumentów można będzie składać od dnia 1 sierpnia 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim –świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , pokój nr 6.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października ( art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów, Dz.U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada     ( art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów, Dz.U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.)