• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim informuje, że od dnia 1 listopada 2016 roku rozpocznie się okres zasiłkowy 2016/2017 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach niezbędnych do uzyskania świadczeń są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29- świadczenia rodzinne pokój nr 6.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wypełnione i z kompletem dokumentów można będzie składać od dnia 1 września 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim –świadczenia rodzinne , pokój nr 6.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych następuje do dnia 30 listopada. ( art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. ( art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.)

DSC 8992Zakończono prace związane z nasadzeniami zieleni przed blokiem przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim. Prace wykonali pracownicy robót publicznych zatrudnieni przez Gminę Lubień Kujawski przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku. Nowa zieleń jest jedną z wielu elementów systematycznej poprawy estetyki miasta. W ramach robót publicznych wykonywane są w mieście m.in. roboty brukarskie na chodnikach oraz prace porządkowe. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Mieczysław Gientka przed blokiem przy ul. Żwirki i Wigury oraz na nowym zejściu nad jezioro przy markecie MILA.

Galeria zdjęć --tutaj--

afisz skansen 724x1024

wakacjeck

W związku z 72 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2016r. o godz. 17:00 na czas jednej minuty zostaną włączone syreny alarmowe.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 28.07.2016 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: współpraca z Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

DSC 8985W okolicach 15 sierpnia powinny zakończyć się prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniana Wody w Nartach. W ramach zadania rozbudowano istniejącego układ technologiczny o nowy - II stopień filtracji przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury ujęcia i stacji uzdatniania wody. Układ technologiczny uzdatniania wody po przebudowie przystosowany będzie do zwiększonej dobowej produkcji wody do Qdsr = 2300 m3/d i Qdmax = 3000 m3/d. Obecnie trwają ostatnie prace związane z regulacją automatyki sterującej pracą stacji. Przypomnijmy, że zadanie współfinansowane jest w 70 % przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 %  przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Gmina Lubień Kujawsski poszukuje wykonawcy, który opracuje kompleksową dokumentację projektową dla inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej budynków Szkół w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. Na opracowanie dokumentacji wykonawca będzie miał czas do końca roku. Dokumentacja projektowa będzie dotyczyła przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej w/w budynków publicznych, w tym m.in. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem, realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, budowa instalacji fotowoltaicznych w modernizowanych energetycznie budynkach.

Opracowana dokumentacja posłuży Gminie Lubień Kujawski do ubiegania się o dotację z Unii Europejskiej na realizację w/w robót termomodernizacyjnych. Realizację całego zadania planuje się do końca 2018 roku.

Więcej o zapytaniu ofertowym --tutaj--

komisjaDnia 29 lipca 2016 roku (piątek) o godzinie 10ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

  

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XV Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XIV Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2016 rok.

3. Uchwała sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat.

4. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.

5. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

7. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

9. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.

10. Uchwała  w sprawie określenia wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.

11. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

12. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

14. Interpelacje i zapytania Radnych.

15. Wolne wnioski, zapytania.

16. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

oswietlenieGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wybuduje kablową linię oświetlenia ulicznego na słupach stalowych ocynkowanych z fundamentami betonowymi prefabrykatami i oprawami sodowymi w miejscowości Lubień Kujawski na dz. nr 692/2 i w miejscowości Kaliska na dz. nr 232/6, 232/24 oraz drogę gminną - ulicę Spokojną w miejscowości Kaliska. Zainteresowani udziałem przetargu swoje oferty mogą składać w terminie do 1 sierpnia br. do godz. 13:00.

 

 

Więcej o przetargu --tutaj--