• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8918Dnia 5 lipca 2019 r. w sali OSP w Lubieniu Kujawskim odbył się Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości uczestniczyło 14 par. Złote Gody to wyjątkowy Jubileusz, święto dwojga ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, wzorem wierności i lojalności. Dostojnym Jubilatom towarzyszyły najbliższe osoby – dzieci i wnuki.

 

W gronie par świętujących Jubileusz znaleźli się Państwo:

Halina i Kazimierz Balcerzak,

Krystyna i Zdzisław Bednarek,

Janina i Stanisław Kacprzak,

Barbara i Henryk Lewandowscy,

Urszula i Bogdan Lisowscy,

Zofia i Tadeusz Ładzińscy,

Wanda i Mirosław Maciejewscy,

Maria i Wiesław Majchrzak,

Anna i Jan Pawłowscy,

Teresa i Bogusz Pietrusińscy,

Jadwiga i Wiesław Przybyszewscy,

Janina i Stefan Rutkowscy,

Wanda i Jerzy Weber,

Genowefa i Józef Zasada.

Za zgodność pożycia małżeńskiego Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy dokonał Burmistrz Lubienia Kujawskiego. Słowa uznania pod adresem Jubilatów, życzenia i podziękowania za trud pracy na rzecz rodziny i społeczności lokalnej skierował Burmistrz Pan Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski. Wszystkim świętującym parom składamy raz jeszcze życzenia pomyślności, szczęścia, kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Więcej zdjęć w galerii --tutaj--

 

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe na glebach I kategorii oraz zboża jare i rzepak i rzepik na glebach II kategorii..

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy  w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2019 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z 3 ostatnich lat.

Informacje o wystąpieniu skutków suszy oraz szacunkowe dane proszę przekazać do Urzędu Miejskiego pok. nr 17 do dnia 19 lipca 2019r. lecz najpóźniej na trzy dni przed skoszeniem roślin, tak aby Gminna komisja mogła sporządzić protokół strat w danej uprawie.

Sprawę prowadzi – Pan Krzysztof Lach, tel. 602-432-566

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej: 

SUSZA 2019 - WNIOSEK

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o poniesionych koszt. niezebr. plonów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/322/2018 z dnia 7 września 2018 r. Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, pok. 18, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (wtorek od 7:30 do 16:00, piątek od 7:30 do 15:00).

Ponadto projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  jest dostępny (w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy: http://www.lubienkujawski.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w sali konferencyjnej o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Uwagi należy wnieść na piśmie do Burmistrza Lubienia Kujawskiego z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu składającego, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2019 r.

Pisma należy kierować na adres Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

Uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych - procedura planistyczna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwane rozporządzeniem 2016/679 informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Burmistrz Lubienia Kujawskiego jako Administrator danych osobowych Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, podaje następujące informacje:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego z siedzibą w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, tel. kontaktowy: 54 284 43 20).
 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną sporządzenia miejscowego planu, zaś podstawą przetwarzania jest:
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 5. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.);
 6. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.).
 7. Pani/Pana dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
  1. dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
  2. pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
 8. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle (art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679).
 1. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 2. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 3. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej.
 5. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

20190703 093956W dniu 3 lipca br. pełnomocnik firmy Novatek Polska Sp. z o.o. Grzegorz Tomasz Leśniewski oraz burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński podpisali akt notarialny nabycia od gminy przez Novatek Polska Sp. z o.o. za kwotę 116 tys. zł. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,7 ha w obszarze strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawskim z przeznaczeniem pod budowę stacji redystrybucji gazu. Jest to kolejny ważny krok w kierunku gazyfikacji strefy przemysłowej oraz Miasta Lubień Kujawski. Prace projektowe związane z realizacją inwestycji już trwają a firma deklaruje rozpoczęcie budowy stacji redystrybucji gazu oraz sieci gazowej jeszcze w bieżącym roku. Siec gazowa obejmie obszar strefy przemysłowej oraz Miasto Lubień Kujawski. Novatek – jest największym rosyjskim niezależnym producentem gazu ziemnego i drugim, co do wielkości w ogólnej produkcji gazu po holdingu Gazprom. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 roku i było pierwotnie znane, jako Novafininvest. W najbliższym czasie planuje się rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej zasad przyłączeń do sieci gazowej. Gmina rozważa również możliwość wprowadzenia w przyszłym roku dofinansowań do wymiany piecy na gazowe.

komuniatsanepid03072019

rajd2019

20190627 105435W dniu 27 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  w Toruniu odbyło się podpisanie umów z przedstawicielami samorządów na dofinansowanie inwestycji drogowych modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowę dotacji na przebudowę drogi w miejscowości Rzeżewo o długości 900 m.b. podpisali burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 80 tys. dofinansowania. Planuje się, że nowa droga ma zostać wykonana do końca października br.  

 

komunikat280619

bez tytulu f327b

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II

Celem ogólnym II LSR jest:

 1. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Cel ten ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych.

Typy projektów, które będą realizowane w celu ogólnym drugim to:

 1. A) działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (Rewitalizacja) - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

           Oczekiwanym efektem realizacji projektów w ramach tego typu będzie m.in.: wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez uczestnictwo osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, wzrost zatrudnienia, ożywienie gospodarcze, a także wzrost potencjału gospodarczego poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Koleje typy projektów w ramach celu ogólnego II będą realizowane w trybie grantowym:

 1. B) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

- i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 1. C) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

- Usług wzajemnościowych, samopomocowych,

-  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

- inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.

W okresie III/IV kwartał 2019 roku, LGD planuje ogłosić konkursy w ramach wskazanych typów projektu.

 

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU  A (Rewitalizacja):

Beneficjentami mogą być:

 • • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • • Związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • • Samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu jednostek nieposiadających osobowości prawnej składa jednostka samorządu terytorialnego),
 • • Organizacje pozarządowe,
 • • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • • Instytucje otoczenia biznesu,
 • • Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Grupa odbiorców -   mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Dorzecza Zgłowiączki.

Maksymalny poziom dofinansowania – 95%

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich polegać będzie na:

 • • rozbudowie i nadbudowie budynków lub obiektów,
 • • modernizacji budynków lub obiektów,
 • • przebudowie budynków lub obiektów,
 • • adaptacji budynków lub obiektów,
 • • remoncie budynków lub obiektów oraz
 • • zagospodarowaniu przyległego otoczenia.

Przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizowanym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej- nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizacyjnego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach osi priorytetowej 7.

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU B oraz C:

Kto może składać wniosek o powierzenie grantu:  Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Projekt może być skierowany do następującej grupy odbiorców:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

-otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące funkcje opiekuńcze

Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem  -  95 %, przy założeniu, że kwota grantu wyniesie nie więcej niż 50 000,00 zł. 

Klub młodzieżowy –  odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym tj. od6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Klub młodzieżowy w swojej działalności zakłada realizację następujących celów:

- wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;

- pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;

- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;

- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;

- zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań

W ramach klubu może być realizowany program rówieśniczy, który polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m.in.:

- edukacyjnej

-działania o charakterze socjoterapeutycznym (promowanie pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi)

- profilaktycznej – promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych

- mediacyjnej –  rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych w sytuacjach problemowych

Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, które mogą uzyskać wsparcie w ramach zakresu tematycznego - i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym to:

- organizowanie i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej

- organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

- organizowanie i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem :

 1. a) usług wzajemnościowych, samopomocowych mogą dotyczć:

- organizacji i finansowania kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,

- organizacji i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby

prowadzącej grupę.

 1. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej mogą dotyczyć:

- koszty zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Animator/lider - jest to osoba przyczyniająca się do:

 • · ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;
 • · inicjowania powstawania grup obywatelskich;
 • · motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne;
 • · diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
 • · wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
 • · budowanie lokalnych koalicji;
 • · moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;
 • · pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę;
 • · animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.
 1. c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej mogą dotyczyć:

- edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych

i debat społecznych dla mieszkańców;

- organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach                                        w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;

- inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu                              w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

V PGFZ