• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 313/26, nr 313/27, nr 313/29, położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski, z wniosku spółki Molewski z siedziba we Włocławku.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu

Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.

Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl  w Biuletynie informacji publicznej tutejszego Urzędu -www.bip.lubienkujawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 i tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski.

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mając na uwadze art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że załatwienie niniejszej sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ze względu na jej skomplikowany charakter. Wobec powyższego nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do  30 października 2019 r.

 

ostrzmeteo300919

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"(język polski migowy)

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ PRZEZPEŁNOMOCNIKA?"

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ PRZEZPEŁNOMOCNIKA?" (język polski migowy)

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIEO PRAWIE DO GŁOSOWANIA?"

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIEO PRAWIE DO GŁOSOWANIA?" (język polski migowy)

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆKORESPONDENCYJNIE?"

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆKORESPONDENCYJNIE?" (język polski migowy)

25092019

bez tytulu 4d16c

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19
Numer konkursu LGD: 7/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno– gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny:
CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych   i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

ostrzmeteo17092019

20190912 091115Jak już pisaliśmy wcześniej –tutaj--, Gmina Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” uzyskała grant o wartości 148 320,00 zł, który jest w 100% dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz Skarbu Państwa.

W okresie od 1 sierpnia 2019r. do 8 września 2019 r. odbyły się 24 szkolenia w których uczestniczyło w sumie 288 uczestników. Po zakończeniu projektu, 12 września 2019r. laptopy, które służyły do realizacji projektu, zostały przekazane do placówek oświatowych z terenu gminy. Na potrzeby szkół 24 laptopy symbolicznie przyjęli przedstawiciele gminnych placówek oświatowych tj. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliskach Pani Urszula Paczkowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Kłóbce Pan Aleksander Rutkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie Pani Agnieszka Rybska oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Pani Elżbieta Kobus-Jasińska.

novatekW dniu 5 października br. (sobota) o godz. 17:00 w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące gazyfikacji Miasta Lubień Kujawski oraz części miejscowości Kaliska (działki lotnisko). Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonaniem przyłącza gazowego do swojej nieruchomości. Spotkanie poprowadzą pracownicy Firma Novatek Polska Sp. z o.o.. odpowiedzialnej za gazyfikację tej części gminy. Firma Novatek Polska Sp. z o.o.. zakończyła  prace projektowe i uzyskała pozwolenie na budowę sieci gazociągu Miasta Lubień Kujawski oraz części miejscowości Kaliska (działki lotnisko).

Spotkanie w dniu 5 października jest organizowane w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej zasad przyłączeń do sieci gazowej. Ponadto Firma Novatek Polska Sp. z o.o.. na potrzeby procesu przyłączeniowego planuje oddelegować pracownika firmy na potrzeby mieszkańców gazyfikowanych posesji. Pracownik firmy ma pełnić dyżury i udzielać wszelkich informacji w urzędzie miejskim w pok. 8 w godzinach pracy urzędu.

Na sfinansowanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiany pieca zachęcamy do skorzystania z rządowego programu "Czyste powietrze". Gmina rozważa również możliwość wprowadzenia w przyszłym roku dofinansowań do wymiany piecy na gazowe.

Przypomnijmy, że w dniu 7 maja br. firma Novatek Polska Sp. z o.o. w przetargu nieograniczonym dokonała zakupu nieruchomości gruntowej w obszarze strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawskim z przeznaczeniem pod budowę stacji redystrybucji gazu. Firma planuje rozpoczęcie budowy stacji redystrybucji gazu oraz sieci gazowej jeszcze w bieżącym roku. Siec gazowa obejmie obszar strefy przemysłowej (działki lotnisko) oraz Miasto Lubień Kujawski. Novatek – jest największym rosyjskim niezależnym producentem gazu ziemnego i drugim, co do wielkości w ogólnej produkcji gazu po holdingu Gazprom. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 roku i było pierwotnie znane, jako Novafininvest.

Ulotka informacyjna --tutaj--

 

DSC 0535W dniu 12 września br. w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyła się uroczystość przekazania samorządom gminnym powiatu włocławskiego voucherów informujących o dofinansowaniu zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019. W uroczystości przekazania voucherów samorządom udział wzięli Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, Senator Józef Łuczak, Poseł Joanna Borowiak oraz Wicewojewoda Józef Ramlau.  Wśród zadań gminnych, które otrzymają w województwie dofinansowanie znalazły się dwie inwestycje z gminy Lubień Kujawski dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś, Kąty (zadanie zrealizowane w bieżącym roku) oraz Kaliska (lotnisko). Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla gminy na realizacje powyższych zadań wynosi 1,42 mln. zł. Na liście rezerwowej oczekującej na dofinansowanie znalazła się jeszcze inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kaczawka. Ostateczne przyznanie środków dla tego zadania uzależnione jest od uzyskanych oszczędności poprzetargowych zadań z listy podstawowej.

20190716 092515Miło nam poinformować, iż Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty” uruchomiony 17 czerwca br. swą ofertą trafił do grona rodziców z terenu miasta i gminy Lubień Kujawski. Na chwilę obecną placówka świadczy opiekę nad  trzydziestką dzieci – jest to maksymalne obłożenie. Chętnych do skorzystania z usług Żłobka nie brakuje, już teraz prowadzona jest lista rezerwowa osób zainteresowanych posłaniem dziecka do placówki od września przyszłego roku. Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty” w myśl ustawy o opiece nad dziećmi do lat  3 ma za zadanie zapewnić dzieciom  warunki pobytu jak najbardziej zbliżone do domowych. W tym celu utworzone zostały dwie grupy wiekowe, pierwsza – maluszki (od 20 tyg. do 1,5 roku życia) oraz  druga grupa – starszaki (od 1,5 roku do ukończenia 3 lat). Zajęcia w żłobku prowadzone są przez 6 osobowy zespół opiekunek, który działa w myśl miesięcznych harmonogramów pracy zaakceptowanych przez dyrektora żłobka. Tym co wyróżnia lubieński żłobek od innych jest to, że nad dziećmi opiekę medyczną i zdrowotną sprawuje pielęgniarka zatrudniona na cały etat. Żłobek jest miejscem gdzie prowadzone są zajęcia mające na celu rozwój ruchowy i poznawczy, społeczny oraz intelektualny. Każdego dnia nasze „skrzaty” uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach plastycznych, rytmiczno-ruchowych, spacerach na świeżym powietrzu, zajęciach z języka angielskiego i podstaw logopedii. Dla każdego dziecka prowadzona jest karta obserwacji i rozwoju.

Więcej informacji o działaniach żłobka można znaleźć na portalu społecznościowym facebook.

Osoby chcące zapisać dziecko do żłobka prosimy o kontakt telefoniczny: dyrektor - 532 683 372, pielęgniarka – 532 683 374