• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 19.04.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: ośrodek zdrowia w Kłóbce.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim informuje, że dysponuje powierzchnią do wynajmu na prowadzenie sklepiku szkolnego. Wszelkie informacje dostępne są pod nr. telefonu 0 54 284 31 48 u Pani Krystyny Ziemińskiej, Dyrektora ZPO w Lubieniu Kujawskim. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, ul. Szkolna 15, do dnia 29 kwietnia 2016r. do godz. 15.00.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 18.04.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 08:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: ocena wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W dniu 12 kwietnia 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem. W spotkaniu uczestniczył starostwa włocławski Kazimierz Kaca, wicestarosta Stanisław Budzyński i przewodniczący Rady Powiatu Marek Jaskulski oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu naszego powiatu jak również przedstawiciel samorządu rolniczego w osobie członka Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Stanisława Sekleckiego i działaczy rolniczych związków zawodowych.

Spotkanie poświęcone było min. problemom związanym ze skutkami wymarznięć upraw rolnych oraz nasilającej się suszy na terenie naszego powiatu. Tegoroczna zima, bezśnieżny styczeń sprawiły, że znaczna część upraw rolnych, głównie zbóż ozimych i rzepaku dotknięta została skutkami mrozów. Pogorszyło to i tak już trudną sytuację materialną rolników naszego powiatu. Już w marcu br. Komisja Rolnictwa Rady Powiatu Włocławskiego po zapoznaniu się z sytuacją związaną ze skutkami zimy zaapelowała o zajęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu. Przygotowane stanowisko zostało przyjęte w formie apelu skierowanego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Uczestnicy spotkania przekazali informacje, że gminne komisje ds. szacowania szkód, które powołane zostały zarządzeniem wojewody, po zebraniu wszystkich zgłoszeń od rolników rozpoczną swoją pracę.

Pan Wojewoda jak również pozostali uczestnicy uznali, że istniejepotrzeba takich spotkań i zadeklarowali uczestnictwo celem wypracowania sposobów skutecznej pomocy rolnikom, których gospodarstwa dotknięte zostały skutkami tegorocznej zimy.

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych nr 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo, Rutkowice. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać swoje oferty do 4 maja br. do godz. 13:00. W ramach zamówienia planuje się przebudowę  ok 2,4 km dróg gminnych w terminie do 30 września 2016r. Zadanie jest przewidziane do realizacji przy współfinansowane środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 191418C Beszynek-Czaple w miejscowości Czaple Nowe. Zakres robót obejmie przebudowę odcinka drogi gminnej o długości ok 870m. Termin realizacji zadania ustalono do 30 sierpnia 2016 roku. Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji przy współudziale środów pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 14.04.2016 r. (czwartek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Podczas tegorocznej akcji składania zeznań podatkowych pracownicy Urzędu Skarbowego we Włocławku, nie będą pełnić dyżuru w czasie, którego udzielali informacji i przyjmowali zeznania podatkowe od mieszkańców naszej Gminy. Rozliczenia roczne przez Internet są z roku na rok coraz bardziej popularne. Już w najbliższą sobotę tj. 16 kwietnia 2016 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku zaprasza zainteresowanych na „Dzień Otwarty”. W trakcie Dnia Otwartego w godzinach 9:00 - 13:00 będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące problematyki podatkowej oraz skorzystać z możliwości wysłania zeznania przez Internet w obecności pracownika urzędu.

Zapraszamy!

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

1. Działka nr 36 położona w Rutkowicach, gmina Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00052798/4.

2. Powierzchnia - 1,83 ha.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/157/2002 z dnia 2002 r. działka stanowi teren na cele rolnicze.

5. Wartość nieruchomości 60.400,00 zł. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)  

6. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 7. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 25 maja 2016r.

II.

1. Działka nr 232/49 położona w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00062016/2.

2. Powierzchnia - 0,1131 ha.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe - wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem wbudowanym w bryłę budynku, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową wbudowaną w parter budynków oraz zabudowę garaży wolnostojących (w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy gospodarczej.

5. Wartość nieruchomości 29.100,00 zł.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia, zakończenie w ciągu 5 lat od daty nabycia.

7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.                                                                                     8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 25 maja 2016 r.