• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8967Dnia 6 września 2019  roku odbyło się uroczyste, po raz czternasty, wręczenie przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego dyplomów i decyzji stypendialnych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Na 2019/2020  Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Pan Marek Wiliński, przyznał  33 stypendia.

Gala odbyła się w Centrum Kultury w obecności radnych RM w Lubieniu Kujawskim, dyrektorów szkół i instytucji kultury oraz pracowników Urzędu Miejskiego. W uroczystości uczestniczyli rodzice, nauczyciele i trenerzy, którzy na co dzień pracują, wspierają i pomagają rozwijać talenty dzieci  i młodzieży. Po uroczystym rozdaniu dyplomów i decyzji kilkoro stypendystów zaprezentowało swoje umiejętności artystyczne i sportowe. Wszystkim stypendystom,  rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół i trenerom złożono osobiście serdeczne gratulacje i podziękowania

W bieżącym roku stypendia  otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła średnia

 1. Mateusz Szymczak – naukowe – LZK we Włocławku
 2. Daniel Wiśniewski – naukowe – III LO w Kutno
 3. Małgorzata Justyńska – naukowe – LMK we Włocławku
 4. Mateusz Chmielewski -naukowe  -  TE we Włocławku

Gimnazjum

 1. Paweł Matczak - naukowe – Lubień Kujawski
 2. Maria Duczek - naukowe – Lubień Kujawski
 3. Dominika Spychała - naukowe – Lubień Kujawski
 4. Kacper Wędołowski - naukowe – Lubień Kujawski
 5. Piotr Grzelak - naukowe – Lubień Kujawski
 6. Adrian Michalski - naukowe – Lubień Kujawski
 7. Justyna Jastrzębska - naukowe – Lubień Kujawski
 8. Wiktoria Barańska - naukowe – Lubień Kujawski
 9. Alicja Deicka – artystyczne – Lubień Kujawski – Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.

Szkoła Podstawowa

 1. Amelia Sławińska – naukowe – SP Lubień Kujawski
 2. Sara Krygier - naukowe – SP Lubień Kujawski
 3. Gabriela Olczak - naukowe – SP Lubień Kujawski
 4. Nadia Szcześniewska - naukowe – SP Lubień Kujawski
 5. Marcelina Zielińska- naukowe – SP Lubień Kujawski
 6. Wiktor Bątkowski - naukowe – SP Kaliska
 7. Dominik Matczak - naukowe – SP Kaliska
 8. Sandra Adamczewska – naukowe – SP Kaliska
 9. Julia Szadkowska – naukowe - SP Kaliska
 10. Julia Świerczyńska – naukowe – SP Kaliska
 11. Kamil Tomaszewski – naukowe – SP Kłóbka
 12. Błażej Kotfas – artystyczne – SP Lubień Kujawski - Studio Dance we Włocławku
 13. Julia Pietrzak – artystyczne – SP Kaliska
 14. Adrian Kosmalski – sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 15. Adam Duklas – sportowe - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 16. Aleksander Wawrzyniak –KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 17. Michał Michalski - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 18. Helena Seklecka - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 19. Gabriela Jędrusiak - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski
 20. Julia Skalska - KKT „Zanshin” – Lubień Kujawski

 

A teraz trochę liczb…

To już 14. edycja  -  Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznaje  wyjątkowe, lokalne stypendium. Staramy się wspierać rozwój uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia  oraz  nadal chcą się rozwijać. Ze stypendium skorzystało już 110 uczniów z naszej Gminy, niektórzy z nich wielokrotnie. Do tej pory przyznano 221 stypendiów. W ciągu ostatnich pięciu lat w ramach realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”  środki finansowe przeznaczone na ten cel przez Gminę to 330 000 zł., a w bieżącym roku 83 000 zł.

wykresystypendia

Burmistrz i radni Rady Miejskiej  wyrażają uznanie dla Rodziców, Nauczycieli, Trenerów, którzy systematycznie rozwijają pasję i talent młodych ludzi, wspierają ich uzdolnienia, kreatywność oraz umożliwiają im osiąganie sukcesów. Trud i czas poświęcony na przygotowanie uczniów przekłada się na osiąganie wysokich miejsc  w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach, turniejach i  festiwalach, co warunkuje uzyskanie naszego gminnego stypendium.

Wszystkim Stypendystom, Rodzicom, Nauczycielom, Trenerom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria zdjęć --tutaj--

Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Elżbieta Wojciechowska

Praca w obwodowych komisjach wyborczych 

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz Uchwała  nr 79/2019  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały: 

1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

2. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”. 

W Lubieniu Kujawskim kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa kujawsko - pomorskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa kujawsko - pomorskiego. 

   

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej. 

Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w ww. uchwale. 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r. 

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują urzędnicy wyborczy, za pośrednictwem Urzędu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w pok. Nr 14, tel. 54-2844-331.  

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy. 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały. 

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy we Włocławku I. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”. 

Link do pobrania zgłoszenia --tutaj--

bednaryBurmistrz Lubienia Kujawskiego, Firma Polcalc producent nawozów wapniowych Sp. Z o.o. oraz firma AGROfarm usługi dla rolnictwa Beata Matusiak mają zaszczyt zaprosić Państwa na wyjazd na Międzynarodową Wystawe Rolniczą Agro Show w Bednarach.

Agro Show to jedna z największych Wystaw w Europie. Impreza organizowana jest od 1999 roku. Początkowo była Wystawą maszyn i urządzeń rolniczych. Obecnie do wystawców z branży techniki rolniczej dołączyli producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin oraz innych branż związanych z rolnictwem. Wystawa obejmuje również pokazy maszyn.

Wyjazd odbędzie się 21.09.2019 roku o godz. 7.00. Na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim będzie podstawiony autokar. Przejazd i wejście bezpłatne. Wyjazd z Agro Show ok. godz. 16.00.

Liczba miejsc ograniczona. W sprawie zapisów proszę dzwonić do :

 1. Urząd Gminy Pan Krzysztof Lach tel. 54 28 44 352
 2. AGROfarm Beata Matusiak tel. 54 28 43 511

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

odrW dniach 09.09.2019r. (poniedziałek) oraz 10.09.2019r. (wtorek) w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbędzie się podpisywanie protokołów strat spowodowanych suszą w 2019r. Zainteresowanych rolników prosimy o przybycie w godz: 8:00 – 15:00.

 

 

 

09 bigW związku z stwierdzonym w ostatnich dniach śnięciem ryb w małym jeziorze w Lubieniu Kujawskim informujemy, że zlecone zostały badania wody pod kątem ustalenia przyczyn tego zjawiska. O wynikach badań próbek wody poinformujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

 

 

 

drogaWojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019. Wśród zadań gminnych, które otrzymają w województwie dofinansowanie znalazły się dwie inwestycje z gminy Lubień Kujawski dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś, Kąty (zadanie zrealizowane w bieżącym roku) oraz Kaliska (lotnisko). Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla gminy na realizacje powyższych zadań wynosi 1,42 mln. zł. Na liście rezerwowej oczekującej na dofinansowanie znalazła się jeszcze inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kaczawka. Ostateczne przyznanie środków dla tego zadania uzależnione jest od uzyskanych oszczędności poprzetargowych zadań z listy podstawowej.

Poziom dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych może wynieść nawet 80% kosztów realizowanych zadań. Jest on jednak uzależniony od dochodów danej gminy. Dochody gminy Lubień Kujawski przekraczają 100% średniej wojewódzkiej z tego powodu maksymalny poziom dotacji dla gminy wyniósł 50% kosztów zadań.

Wiecej informacji o Funduszu Dróg Samorządowych --tutaj--

 

69530341 2474934725929615 2021684094554865664 oOstatni tydzień był bardzo intensywny dla członków sekcji sportowej OSP Krzewie. W piątek 30-ego czerwca dwójka reprezentantów wzięła udział w III Biegu Nocnym organizowanym przez WKB Maratończyk. Trasa biegu wynosząca 5 450 metrów wiodła ulicami Włocławka. Oliwia Jabłońska z czasem 24:17 uplasowała się na 6. miejscu wśród kobiet i stanęła na najniższym stopniu podium w klasyfikacji członków WKB Maratończyk. Paweł Wiliński pokonał dystans w czasie 20 minut i 25 sekund co było 15-tym rezultatem wśród panów.

W niedzielę 1-ego września druhowie uczestniczyli w VIII Półmaratonie i biegu na 10.7 km w Ciechocinku. Pomimo upału osiągnęli zadowalające rezultaty. Oliwia Jabłońska ukończyła półmaraton w czasie 2:17:02 zajmując  1. miejsce w kat. wiekowej K:17, a także 2. miejsce w kat. strażackiej wśród kobiet. Damian Piotrowski dystans 10.7 km pokonał w czasie 49;24 zajmując  14. miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 3. w kat. mężczyzn M:20.

Zarząd OSP Krzewie serdecznie zachęca wszystkich fanów biegania do wspólnych treningów z Oliwią, Damianem oraz Pawłem, jak również do wstąpienia w szeregi ich jednostki lub sekcji sportowej.

Więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym OSP Krzewie oraz poprzez kontakt mailowy:

facebook.com/ospkrzewie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sołtysInformujemy, że w dniu 5 września 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców Miasta Lubień Kujawski mające na celu ustalenie zadań planowanych do realizacji w mieście w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Zarządu Mieszkańców
Bogdan Kaniewski

20190830 130915Trwają prace związane z odcinkowym utwardzaniem dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski. Łącznie w drogi gminne wbudowanych zostanie ponad trzy tysiące ton kruszywa granitowego za kwotę ponad 260 tysięcy złotych. Zadanie realizuje firma Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski z Kolczyna. Kruszywo jest kupowane w ramach Funduszu Sołeckiego wdrażanego na terenie gminy Lubień Kujawski w 2019 roku. W 2019 roku już po raz czwarty w historii gmina kupuje kamień w ramach Funduszu Sołeckiego. Pierwszy raz gmina kupowała w ten sposób kruszywo w ramach w 2016 roku. Bezpośrednią korzyścią tego typu zakupów jest 30% dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Kruszywo drogowe jest wbudowywane w miejsca wskazywane przez sołtysów poszczególnych sołectw, które zdecydowały się na przeznaczenie swoich środków na ten cel.

3016849635Z dniem 1 września 2019 roku funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim obejmie Pani Elżbieta Kobus – Jasińska z Włocławka. Nowemu dyrektorowi placówki powierzono obowiązki na mocy zarządzenia nr 65/2019 burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz porozumienia z Kujawsko - Pomorskim Kuratorem Oświaty. Nowy dyrektor został wybrany na 5 lat tj. do 31 sierpnia 2024 roku. Pani Elżbieta Kobus – Jasińska jest nauczycielem z 20 letnim stażem pracy dotychczas była związana z placówkami oświatowymi w Nakonowie oraz Kruszynie.