• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 10 czerwca br. (środa) w godzinach od 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach: Kaliska 2, 5, Lubień WP, Lubień Piekarnia, Lubień Plac Wolności, Lubień Osiedle, Lubień Dom Dziecka

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądowych i wystąpieniem Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim rozpoczęła procedurę wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 4 osoby.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Więcej informacji --tutaj--

Dnia 17 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie VI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej V Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2015 rok.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim za rok 2014.

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za rok 2014.

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za rok 2014.

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok – Burmistrz,

b) zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu

d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej,

e) dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej (odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej),

f) podjęcie uchwały

7. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat.

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego Sołectwa Gagowy.

10.Uchwała w sprawie zarządzenia Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gagowy w celu wyborów Sołtysa ( w przypadku uznania protestu wyborczego za zasadny).

11. Uchwała w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Zgłowiączki.

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w Gminie Lubień Kujawski.

13. Uchwała w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodnika przy drodze powiatowej.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2018”.

16. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Lubień Kujawski.

17. Uchwała w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.

18. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

19. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

20. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

21. Interpelacje i zapytania Radnych.

22. Wolne wnioski, zapytania.

23. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Piłkarze Lubienianki dzięki wygranej nad Kujawiakiem Kruszyn na kolejkę przed końcem rozgrywek, zapewnili sobie historyczny awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Awans to historyczne wydarzenie dla naszego klubu, gdyż nigdy wcześniej Lubieniance nie udało się awansować.

Więcej informacji na stronie KS Lubienianka --tutaj--

W dniu 8 czerwca br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Markiem Małachowskim oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji Panem Bogdanem Domżalskim dokonywali przeglądu zaawansowania prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Termin zakończenia prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. 

Zdjęcia --tutaj--

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki mam przyjemność zaprosić Przedsiębiorców, Przedstawicieli Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Lubień Kujawski  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim w dniu 9 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00. Przedmiotem spotkania jest omówienie nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz określenie nowych celów Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Z poważaniem

Burmistrz Lubienia Kujawskiego

Marek Wiliński

3 czerwca bieżącego roku przekazano plac budowy Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka, która dokona przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole w gminie Lubień Kujawski. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 335.076.11zł w terminie do 31.08.2015r.

 

 

Problem suszy zaczyna być dotkliwy szczególnie dla naszego regionu. Spowodowane jest to brakiem opadów atmosferycznych. W dniu dzisiejszym Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego podpisał i przesłał do Wojewody w Bydgoszczy informację ze wskazaniem powołania komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez suszę. O dalszych działaniach w powyższej sprawie będziemy informować bezpośrednio sołtysów naszej gminy.

Dziewczęta z Lubienia Kujawskiego w dniu  1 czerwca 2015  uczestniczyły w XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.  By uzyskać mandaty poselskie należało zrealizować projekt dotyczący miejsc w przestrzeni publicznej, które młodzież chciałaby zmienić. Z Lubienia Kujawskiego działania podjęły dwa zespoły:

-Karolina Czyżnikowska i Weronika Polichnowska;

-Gabriela Czarniak i Daria Deicka;

Więcej Informacji --tutaj--