• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20191227 154255W piątek 27.12.2019 odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród i Dyplomów uczestnikom oraz laureatom I edycji konkursu plastycznego „Straż Oczami Dziecka” organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną z Krzewia przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Otrzymane nagrody, będące w pewnym sensie dodatkowymi prezentami na gwiazdkę sprawiły wiele radości wszystkim dzieciom. Ich fundatorami byli organizatorzy oraz firma Polcalc sp. z o. o. -  główny sponsor konkursu.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Lubienia Kujawskiego – Marek Wiliński , prezes oddziału gminnego ZOSP RP -  Jacek Kosmalski oraz referent d/s. realizacji inwestycji obronnych, przeciwpożarowych i działalności gospodarczej- Aleksandra Wilińska.

Strażacy z Krzewia już teraz zachęcają wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym do udziału w kolejnej edycji.

 

bez tytulu f83e4
Numer naboru LGD: 2/2019/EFS/PG


Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,
b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe , samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

 
Pełna treść ogłoszenia - pobierz
Załączniki:

 

bez tytulu f83e4
Numer naboru LGD: 1/2019/EFS/PG


Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

xiisesja2019W dniu 20 grudnia br. na posiedzeniu XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2020 rok. Planowane wydatki budżetu gminy w 2020 roku wyniosą ponad 41 mln zł. w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono ponad 11 mln zł. Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2020 r. będą tradycyjnie inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Beszyn, Kaczawka, Kaliska, Kanibród, Lubien Kujawski, Wola Dziankowska. Kontynuowane mają być inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zaplanowano także środki na rewitalizację Lubienia Kujawskiego oraz miejscowości Kamienna.  W budżecie gminy planuje się ponadto m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wydatki na fundusz sołecki. Po głosowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali radnym za zgodne uchwalenie budżetu gminy za wsparcie i wyrozumiałość okazaną w fazie uzgadniania projektu budżetu oraz wyrazili nadzieję na czynną współpracę przy realizacji zadań budżetowych.

 
 

bez tytulu f327b

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-349/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 10/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:


Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy LSR:
Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

220126 bZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Natomiast trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu – kapsle, puszki po napojach, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części garderoby. Bardzo dużo szkód w oczyszczalniach wyrządzają małe, z pozoru nieszkodliwe patyczki higieniczne. Prowadzą do częstych awarii i wymuszają zatrzymywanie pracy urządzeń i ich czyszczenie.

 

Co powinno bezwzględnie trafiać do kosza:

 • włosy, nawilżone chusteczki, materiały opatrunkowe (igły), rajstopy, szmaty – bywają często przyczyną powstawania zatorów, gdyż łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury;

 • niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości - zawarte w nich substancje chemiczne szkodą mikroflorze w oczyszczalni ścieków,

 • materiały budowlane - gruz, gips czy tynk opada na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,

 • tłuszcze i oleje - tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

dsc 0655Świąteczna atmosfera towarzyszyła Wigilii w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "Przystań" i "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim na której gościł starosta Roman Gołębiewski, który przywiózł podopiecznym prezenty.

W uroczystości uczestniczyli także przewodniczący rady powiatu – Zygmunt Wierzowiecki, burmistrz Lubienia Kujawskiego – Marek Wiliński, Krystian Łuczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,  Agnieszka Łoboda – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wielu przedstawicieli rozmaitych instytucji.

Galeria zdjęć --tutaj--

plakat finalny A3 bez spady 1

zyczenia2019bozenar